Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Regelverk:

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. l 00
 • Forskrift av 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn i bameverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift av 6. oktober 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i
 • bameverninstitusjoner
 • Forskrift av 12. desember 2002 nr. 1594 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift av 15. oktober 1999 nr. 1090 om politiattest ihenhold til barnevernloven
 • Lov om behandlingsmåten iforvaltningssaker av 10. februar 1967

Tilsynet omhandlet følgende emne: Institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoller og behandling av klager på bruk av tvang.

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknader under tilsynet.

Dato: 14.4.2011

Vibeke Herskedal
revisjonsleder

Magnhild Hollund
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Lyderhorn barnevern AS. Tilsynet er en del av fylkesmannens planlagte tilsyn for inneværende år.

Formålet med tilsynet var å vurdere om Lyderhorn barnevern AS har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert iinstitusjon. Tema for tilsynet var:

 • Institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoller og behandling av klager på bruk av tvang.

Tilsynet ble gjennomført som systemrevisjon og dette innebærer gransking av dokument og intervju av personer i organisasjonen.

Tilsynet fokuserer på institusjonen-sin oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emne og rapporten viser avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av institusjonen sitt arbeid med barn.

 • Avvik er mangel på oppfylling av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad er forhold som ikke blir omfattet av definisjon for avvik, men der tilsynet med utgangspunkt i de krav som myndighetene har satt, avdekker et forbedringspotensiale.

2. Dokumentgrunnlag

Fylkesmannen fikk tilsendt følgende dokumenter før tilsynet:

 • Organisasjonskart
 • Oversikt over ansatte
 • Oversikt over antall plasseringer, hvilken avdeling og hvilken plasseringshjemmel
 • Oversikt over alle prosedyrer i Lyderhorn barnevern AS (oppdatert 20 l O)
 • Prosedyre relatert til tvang/bruk av tvang
 • Prosedyre for medbestemmelse for beboer
 • Prosedyre - rusbehandling
 • Prosedyre - bruk av politi
 • HMA- hjelpeskjema- risikovurdering
 • HMA - handlingsplan risiko for 20 l 0/2011
 • Interns avviksskjema knyttet til avvik og evaluering av svikt i rutiner
 • Teoretisk grunnlag og faglige prinsipper oppdatert 20 l O
 • Sammendrag av intern undersøkelse vedrørende opplæringsbehov utført høst 2009/vår 2010
 • Opplæringsplan for 2010 og 2011 ,
 • Lysark til bruk under opplæring for nyahsatte og vikarer inklusiv gruppeoppgaver fra vår 2011
 • Lysark til bruk under faglig formidling/opplæring avdelingsvis (2011)
 • Kopi av tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet vedrørende tema vold og trusler med vedlegg (2010)
 • Kopi av alle tvangsprotokoller for 2010 og frem til d.d

Dokumenter fremlagt under tilsynet:

 • Reflekterende team i Lyderhorn barnevern
 • Daglig struktur for avdeling Grimstad

Tilsynet fikk den 30.3.2011 tilgang til og gjennomgikk elektroniske journaler for de ulike avdelingene

3. Avvik

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

4. Merknader

Det ble ikke gitt merknader under tilsynet.

5. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter: Varsel ble sendt 9.3.2011

Tilsynet ble gjennomført 30.3.3011

Intervju: Det ble gjennomført intervju med fem personer.

6. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere på åpningsmøte og sluttmøte, og hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon/stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Kjell Glosvik

Daglig leder

X

X

X

Anja Johnsen

Fagkonsulent

X

X

X

Gudrun Johanne Ophaug

Ledende miljøterapeut avd. Hatten

X

X

X

Steinar Skaug

Miljøterapeut avd. Hatten

X

X

X

Maria G. Jacobsen

Miljøterapeut avd. Grenda

X

X

X

Fra fylkesmannen deltok: Magnhild Hollund og Vibeke Herskedal, med sistnevnte som revisjonsleder.