Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende område:

Institusjonens praksis ved innhenting og håndtering av politiattester, herunder praksis ved ansettelser og politiattest for oppdragstakere.

Under tilsynet undersøkte vi om institusjonen sikrer at politiattest foreligger der det er krav om det, og vi gjennomgikk politiattestene for alle ansatte. Det ble ikke avdekket forhold som er i strid med regelverket vedrørende politiattester.

Dato: 6.3.2012

Hilde Ordemann
revisjonsleder

Randi Alme Flataker
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bergen Akuttsenter i perioden 2.-16. februar 2012. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverntjenesten etter barnevernlover § 2-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • om tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bergen Akuttsenter har siden august 2011 bestått av tre avdelinger, Bønes, Kalfaret og Klokkarlia. Bønes er godkjent for plasseringer etter bvl §§ 4-6, 4-4, 5.ledd og 4-12, Klokkarlia er godkjent for plasseringer etter bvl. §§ 4-24 og 4-26 og Kalfaret er godkjent for plasseriner etter bvl § 4-6, 1. og 2. ledd. Avdelingene ligger geografisk spredt. Hver avdeling har avdelingsleder som også går i miljøet. Det overordnete ansvaret for innhenting av politiattester er plassert hos institusjonsleder. Politiattestene oppbevares på hovedkontoret.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Varsel ble sendt 13.1.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble holdt 2.2.2012.

Intervjuer

7 personer ble intervjuet.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens praksis ved innhenting og håndtering av politiattester, herunder praksis ved ansettelser og innhenting av politiattest for oppdragstakere.

5. Funn

Under tilsynet undersøkte vi om institusjonen sikrer at politiattest foreligger der det er krav om det, og vi gjennomgikk politiattestene for alle ansatte. Det ble ikke avdekket forhold som er i strid med regelverket vedrørende politiattester.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester § 6-10
 • Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner § 10
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling §§ 7 og 9
 • Forskrift av 15.10.99 om politiattest i henhold til barnevernloven
 • Rundskriv Q-34/2011: Retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for institusjonen
 • Navn på alle ansatte med dato for tiltredelse
 • Kopi av politiattest for alle ansatte
 • Rutine vedrørende innhenting av politiattester

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Bjarte Gripnar

Leder

X

X

 

Andreas Lund Heldal

Avdelingsleder, Kalfaret

X

X

 

Lasse Steffensen

Miljøterapeut, Kalfaret

 

X

 

Herdis Stoknes

Avdelingsleder, Bønes

 

X

 

Tom- Kristian Trondsen

Miljøterapeut, Bønes

 

X

 

Anne Mette Åsheim

Avdelingsleder, Klokkarlia

 

X

 

Truls Ivar Tvedt

Miljøterapeut, Klokkarlia

 

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Randi Alme Flataker og Hilde Ordemann