Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med Bergen kommune 13. og 16. november 2012.

I dette tilsynet har oppmerksomheten vært rettet mot om kommunen sikrer at forholdene blir tilrettelagt for tjenesteyting til personer med psykisk utviklingshemming med minst mulig bruk av tvang og makt, jf. helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

Under tilsynet hadde vi et særlig fokus på om det er gitt nødvendig veiledning og opplæring for ansatte i reglene om bruk av tvang.

Ved tilsynet ble det ikke avdekket forhold som er i strid med krav i helse- og omsorgslovgivingen.

Torill Vebenstad
revisjonsleder

Vibeke Herskedal
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Kompetanseenhet Vest i perioden 13.-16. november 2012. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører dette året.

Fylkesmannen har fullmakt til å føre tilsyn med helse- og omsorgstenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • følges tiltakene opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Tilsynet ble utført som systemrevisjon. En systemrevisjon gjennomføres ved gransking av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet ror forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten

Tjenester til personer med psykisk utviklingshemming i Bergen kommune er organisert i Etat for tjenester til utviklingshemmede. Kompetanseenhet Vest er en av 14 resultatenheter i etaten. Det overordnede faglige ansvaret for kapittel 9 er lagt til resultatenhetsleder.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Melding om tilsyn ble sendt ut 21.8.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har sendt over i forbindelse med tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Program ble sendt på e-post 5.11.2012

Åpningsmøte ble holdt 13.11.2012.

Intervju: 8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble holdt 16.11.2012.

4. Hva tilsynet omfattet

I dette tilsynet har oppmerksomheten vært rettet mot om kommunen sikrer at forholdene blir tilrettelagt for tjenesteyting til personer med psykisk utviklingshemming med minst mulig bruk av tvang og makt, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 9-4.

Tilsynet omfattet følgende område:

Om kommunen sikrer at personer med psykisk utviklingshemming mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, nr. 6, bokstav a-d i samsvar med reglene i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

5.Funn

Ved tilsynet ble det ikke avdekket forhold som er i strid med krav i helse- og omsorgslovgivingen.

6. Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg

I Kompetanseenhet Vest er der etablert etikkutvalg med representanter fra alle bofellesskapene som møtes jevnlig. Etikk er også fast tema på ulike møter i de enkelte bofellesskapene.


7. Regelverk

 • LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • LOV 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • LOV 1984-03-30 nr 15: Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

8. Dokumentunderlag

Dokumentasjon fra virksomheten knyttet til den daglige driften og andre viktige forhold som ble sendt over da revisjonen ble forberedt:

 • Organisasjonskart for Kompetanseenhet Vest
 • Bergen kommunes organisering av beslutningsmyndighet knyttet til bruk av tvang og makt overfor tjenestemottakere med utviklingshemming, datert mars 2012
 • Prosedyrehåndbok for Lov om helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
 • Syv meldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjon
 • Ti meldinger om personskade
 • Oversikt over vedtak i egen enhet av mars 2012
 • Oversikt over bofellesskap i enheten
 • Stillingsbeskrivelser for stedlig leder, ass. leder, fagkonsulent, miljøterapeut, miljøarbeider, assistent og stilling i fagteam.
 • Turnuser for de ulike bofellesskapene

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Hordaland:

 • Melding om tilsyn ble sendt i brev 21.8.2012.
 • Dokumentasjon fra Bergen kommune mottatt 19.l 0.2012 og 31.10.2012.
 • E-post fra Fylkesmannen av 5.11.2012, vedlagt program for tilsynet.

9. Deltakere ved tilsynet

Tabellen under gir en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Steinar Varøy

Fagteam

X

X

 

Judith Finsås

Assistent

X

X

 

Mariell Midtun

Miljøterapeut

 

X

X

Petter Næss

Stedlig leder bofellesskap

X

X

X

Vibecke Andersen

Miljøarbeider

X

X

X

Lars Ove Waagbø

Miljøterapeut

X

X

X

Rune Bødal

Stedlig leder bofellesskap

X

X

X

Miriam Koppen

Ass.leder bofellesskap

   

X

Tone Kildedal

Fagkonsulent

   

X

Alette H. Knudsen

Konst.resultatenhetsleder, overordnet faglig ansvarlig for kapittel 9

X

X

 

Fra Fylkesmannen deltok:
Vibeke Herskedal, seniorrådgiver Torill Vebenstad, seniorrådgiver