Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble avdekket innenfor de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende område:

Institusjonen sin praksis ved innhenting og håndtering av politiattester, herunder praksis ved ansettelser og politiattest for oppdragstakere.

 • Under tilsynet undersøkte vi om institusjonen sikrer at politiattest foreligger der det er krav om det, og vi gjennomgikk politiattestene for alle ansatte.

Det ble ikke avdekket forhold som er i strid med regelverket vedrørende politiattester.

Dato: 29.3.2012

Hilde Ordemann
revisjonsleder

Ivar Skjolden
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bergen senter for minoritetsungdom 7. og 8. mars 2012. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannen sin planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn etter barnevernlova § 2-3b.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten oppfyller ulike krav i lovgivingen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse av:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på lovgivningen innenfor området tilsynet omfattet
 • om tiltakene blir fulgt opp i praksis og om nødvendig blir korrigert
 • om tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen blir overholdt

En systemrevisjon blir gjennomført ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å peke på forbedringspotensiale.

2. Skildring av virksomheten- spesielle forhold

Bergen senter for minoritetsungdom består av fire avdelinger. Avdelingene Blekenberg og Kronstad har felles leder, det er egen leder for hver av avdelingene Storhaugen og Welhavensgate. Avdelingene Blekenberg og Kronstad er godkjent for 3 plasser, mens Storhaugen er godkjent for 4(5) plasser, og Welhavensgate for 4 plasser. Alle avdelinger er godkjent for plasseringer etter barnevernloven §§ 4-4, 5.ledd. Det overordnede ansvaret for å innhente politiattester er plassert hos institusjonsleder. Politiattestene blir oppbevart på hovedkontoret i Welhavensgate.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfatta følgende aktiviteter:

Varsel ble sendt 19. januar 2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har sendt oss i forbindelse med tilsynet er gitt i kapittelet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble gjennomført 7. mars 2012.

Intervju

9 personer ble intervjuet.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens praksis ved innhenting og håndtering av politiattester, herunder praksis ved ansettelser og politiattest for oppdragstakere.

5. Funn

Under tilsynet undersøkte vi om institusjonen sikrer at politiattest foreligger der det er krav om det, og vi gjennomgikk politiattestene for alle ansatte. Det ble ikke avdekket forhold som er i strid med regelverket vedrørende politiattester.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester § 6-10
 • Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner § 10
 • Forskrift om tilsyn med barn i bameverninstitusjoner for omsorg og behandling §§ 7 og 9
 • Forskrift av 15.10.99 om politiattest i henhold til barnevernloven
 • Rundskriv Q-34/2011: Retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven

7. Dokumentunderlag

Virksomheten sin egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold som ble sendt oss under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for institusjonen
 • Navn på alle ansatte med dato for tiltredelse
 • Kopi av politiattest for alle ansatte
 • Prosedyre vedrørende innhenting av politiattest
 • Prosedyre for kvalitetssikring i tilsettingsarbeidet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sissel Nesse

Leder, Bergen senter for minoritetsungdom

X

X

Lillian Kollstrøm

Ass. leder, Welhavensgate

X

X

Bonita Hanson

Ass. leder, Kronstad og Blekenberg

X

X

Ann-Kristine Rolland

Ass. leder, Storhaugen

X

X

Kristine Stølsnes

Miljøterapeut, Blekenberg

 

X

Sidsel Tverfjell Fredriksen

Miljøarbeider, Storhaugen

 

X

Jøran Nordøen

Miljøterapeut, Kronstad

 

X

Svanhild Alvær

Barnevernleder, Bergenhus

 

Telefon- intervju

Fra tilsynsmyndigheten deltok: Ivar Skjolden og Hilde Ordemann