Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende område:

Institusjonens praksis ved innhenting og håndtering av politiattester, herunder praksis ved ansettelser og vurderinger av politiattest for oppdragstakere.

Det ble gitt ett avvik under tilsynet:

Bjørgvin ungdomssenter sikrer ikke at det blir vurdert om politiattester skal innhentes fra personer som utfører ulike oppdrag for institusjonen og som har direkte kontakt med institusjonens barn og unge.

Dato: 26.3.2012

Vibeke Herskedal
revisjonsleder

Trond Horten
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bjørgvin ungdomssenter i perioden 7.- 9. februar 2012. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn i barnevernsinstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 2-3b tredje ledd jf §§ 5-7 og 5-8 og forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner for omsorg og behandling § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • om tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten

Bjørgvin Ungdomssenter er en statlig barnevernsinstitusjon med fire avdelinger, Bjørnen, Jentehaugen, Huset og Osvegen. Avdelingene ligger geografisk spredt. Bjørgvin Ungdomssenter omgjorde høsten 2010 Jentehaugen til en avdeling for jenter i alderen 13-18 år med rusproblematikk og alvorlige atferdvansker, der rus blir regnet som hovedutfordring

og læringsbasert rusbehandling blir benyttet som metode. Avdeling Bjørnen er en avdeling for gutter i alderen 16-18 år, avdeling Huset og avdeling Osvegen er avdeling for jenter/gutter i alderen 13-16 år. Alle fire avdelingene er godkjent for plasseringer etter bvl. §§ 4-24 og 4-26. Det overordnete ansvar for innhenting av politiattester er plassert hos leder for institusjonen. Institusjonen har to avdelingsledere, med ansvar for to avdelinger hver.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 17.1.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 7.2.2012.

Intervjuer 7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet

Dokumentunderlag.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens praksis ved innhenting og håndtering av politiattester, herunder praksis ved ansettelser og vurderinger ved innhenting av politiattest for oppdragstakere.

5. Funn

Avvik:

Bjørgvin ungdomssenter sikrer ikke at det blir vurdert om politiattester skal innhentes fra personer som utfører ulike oppdrag for institusjonen og som har direkte kontakt med institusjonens barn og unge.

Avvik fra:

 • Etter barnevernloven § 6-10 og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven §§ 2, 6 og 7, forskrift om krav til kvalitet i barnevernsinstitusjoner § 10, og forskrift om internkontroll i institusjoner § 10.

Kommentar:

Krav om politiattest er obligatorisk for alle ansatte. Tilsvarende krav gjelder også oppdragstakere som utfører ordinære oppgaver for institusjonen. Dette kan dreie seg om alle typer oppgaver, både oppgaver som er rettet mot barna, mer driftspregede oppgaver eller andre oppgaver for institusjonen. Avgjørende for om politiattest skal kreves er om oppgaven gjør det mulig å opparbeide seg et tillitsforhold til beboerne. Har personen oppgaver for tiltaket jevnlig eller over tid, skal politiattest kreves. Det er den som foretar ansettelsen som har ansvar for å kreve politiattest fremlagt. Det er styrer eller leder som har ansvar for å kreve fremlagt politiattest av andre som utfører oppgaver for tiltaket.

Det er statlig regional barnevernsmyndighet som eier for å påse at statlige institusjoner følger reglene om politiattest.

Avviket bygger på:

 • Institusjonen er i liten grad kjent med endringene fra september 20 Il i barnevernloven som stiller krav om politiattest av alle personer som utfører oppgaver for institusjonen.
 • Under tilsynet ved avdeling Jentehaugen var det oppdragstakere som utførte arbeid med bad for en periode på 1-2 uker. Institusjonen hadde ikke vurdert om politiattest skulle kreves fremlagt.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester § 6-10
 • Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner § 10
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling §§ 7 og 9
 • Forskrift av 15.10.99 om politiattest i henhold til barnevernloven med merknader
 • Rundskriv Q-34/2011: Retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Organisasjonskart for institusjonen

 • Navn på alle ansatte med dato for tiltredelse
 • Kopi av politiattest for alle ansatte
 • Prosedyre vedrørende innhenting av politiattester

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Lisen Fasting

Leder

X

X

 

Jostein Skogseth

Avdelingsleder, Osvegen og Bjørnen

X

X

 

Per-Ove Borge

Avdelingsleder, Jentehaugen og Huset

 

X

 

Thomas Søderberg

Miljøterapeut. Bjørnen

 

X

 

Anne-Merete Lind Olsen

Miljøterapeut, Jentehaugen

 

X

 

Camilla Rosendahl

Miljøterapeut, avdeling Huset

 

X

 

Jorunn Salsnes

Miljøterapeut, avdeling Osveien

 

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Trond Horten og Vibeke Herskedal