Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende område:

  • Institusjonen sin praksis ved innhenting og håndtering av politiattester, herunder praksis ved ansettelser og politiattest for oppdragstakere.

Under tilsynet undersøkte vi om institusjonen sikrer at politiattest foreligger i samsvar med lovkrav, og vi gjennomgikk politiattester for alle ansatte.

Det ble ikke avdekket forhold som er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Dato: 27.3.2012

Vibeke Herskedal
revisjonsleder

Randi Alme Flataker
revisor

 

Rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Kasa Ungdomssenter i perioden fra 6.-9. mars 2012. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn i barnevernsinstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 2-3b tredje ledd jf §§ 5-7 og 5-8 og forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner for omsorg og behandling § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

  • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
  • om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
  • om tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

  • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
  • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

1. Beskrivelse av virksomheten

Kasa ungdomssenter er en statlig barneverninstitusjon med seks avdelinger, Sandsli, Hop, Dyrhaugen, Morvik, Tertnes og Flatøy. Avdelingene ligger geografisk spredt.

Kasa Ungdomssenter er under omstilling for å ta imot ungdom med lavere inntaksalder (13-15 år) og kortere oppholdstid (6-15 måneder). Institusjonen skal kunne ha 3-5 plasser for lengre opphold. Endelig utforming av endringene er ikke klare. Per i dag er flertallet av ungdommene 16-18 (13-17) år. Målgruppen er ungdom med alvorlig tilknytningsforstyrrelser fra tidlig barndom.

Avdeling Hop, Flatøy, Morvik og Tertnes er godkjent for inntil fire plasser for ungdom av begge kjønn i alderen 13-18 år etter barnevernloven §§ 4-4, 5. ledd, 4-12, 4-24 og 4-26. Avdeling Sandsli er godkjent for fire plasser for ungdom i alderen 16-19 år etter barnevernloven §§4-4, 5.ledd og 4-12. Avdeling Dyrhaugen er opprettet som særtiltak for en ungdom.

Det overordnete ansvar for innhenting av politiattester er plassert hos leder.

2. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 17.1.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 6.3.2012.

Intervjuer - 15 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

3. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens praksis ved innhenting og håndtering av politiattester, herunder praksis ved ansettelser og vurderinger ved innhenting av politiattest for oppdragstakere.

4. Funn

Under tilsynet undersøkte vi om institusjonen sikrer at politiattest foreligger i samsvar med lovkrav, og vi gjennomgikk politiattester for alle ansatte.

Det ble ikke avdekket forhold som er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

5. Regelverk

  • Lov om barneverntjenester § 6-10
  • Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner § 10
  • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling §§ 7 og 9
  • Forskrift av 15.10.99 om politiattest i henhold til barnevernloven med merknader
  • Rundskriv Q-34/2011: Retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven

6. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

  • Organisasjonskart for Kasa Ungdomssenter
  • Navn på alle ansatte (fast, engasjement, vikarer) med dato for tiltredelse
  • Kopi av politiattest for alle ansatte
  • Rutine vedrørende innhenting av politiattester

7. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Linda B. Berge

Avdelingsleder, avdeling Hop og Sandsli

X

X

 

Rolf Arne Nygård

Leder Kasa

X

X

 

Pia Anonsen

Miljøterapeut, avd. Hop

X

X

 

Øyvind Monsen

Miljøterapeut, avd. Hop

X

X

 

Arve Arnestad

Miljøterapeut, avd. Sandsli

 

X

 

Henrik De Lange

Miljøterapeut, avd. Dyrhaugen

 

X

 

Benjamin Krogh-Larsen

Miljøterapeut, avd. Dyrhaugen

 

X

 

Unni Strandman

Avdelingsleder, avd. Morvik og Flatøy

 

X

 

Evy-Kristin Jamne

Miljøterapeut, avdeling Morvik

 

X

 

Jan Erik Rondestveit

Miljøterapeut, avdeling Morvik

 

X

 

Ingvild Fauske

Avdelingsleder Tertnes

 

X

 

Irene Tønder

Miljøterapeut, avdeling Tertnes

 

X

 

Eivind Kullsås

Miljøterapeut, avdeling Tertnes

 

X

 

Hege Paulsen

Miljøterapeut, avdeling Flatøy

 

X

 

Tommy Hjellum

Miljøterapeut, avdeling Flatøy

 

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Randi Alme Flataker og Vibeke Herskedal