Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble avdekket innenfor de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende område:

Institusjonen sin praksis ved innhenting og håndtering av politiattester, herunder praksis ved ansettelser og politiattest for oppdragstakere.

 • Under tilsynet undersøkte vi om institusjonen sikrer at politiattest foreligger der det er krav om det, og vi gjennomgikk politiattestene for alle ansatte.

Det ble ikke avdekket forhold som er i strid med regelverket vedrørende politiattester.

Dato: 29.3.2012

Hilde Ordemann
revisjonsleiar

Ivar Skjolden
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Lyderhorn barnevern 22. og 23. mars 2012. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannen sin planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn etter barnevernloven§ 2-3b. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten oppfyller ulike krav i lovgivingen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse av:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på lovgivningen innenfor området tilsynet omfattet
 • om tiltakene blir fulgt opp i praksis og om nødvendig blir korrigert
 • om tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen blir overholdt

En systemrevisjon blir gjennomført ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å peke på forbedringspotensiale.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Lyderhorn barnevern består av fire avdelinger. Avdelingene Grenda og Hatten har felles leder og avdelingene Solbakken og Grimstad har felles leder. Alle avdelinger er godkjent for plasseringer etter barnevernloven§§ 4-4, 5.ledd, 4-12, 4-24 og 4-26. Det overordnede ansvaret for å innhente politiattester er plassert hos institusjonsleder. Politiattestene blir oppbevart på hovedkontoret.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Varsel ble sendt 19. januar 2012.

Oversikt over dokumenter virksomheten har sendt oss i forbindelse med tilsynet er gitt i kapittelet Dokumentunderlag.

Vi hadde åpningsmøte 13. mars 2012.

Vi intervjuet 8 personer.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens praksis ved innhenting og håndtering av politiattester, herunder praksis ved ansettelser og politiattest for oppdragstakere.

5. Funn

Under tilsynet undersøkte vi om institusjonen sikrer at politiattest foreligger der det etter lovverket er et krav om det. Vi gjennomgikk politiattestene for alle ansatte. Det ble ikke avdekket forhold som er i strid med regelverket vedrørende politiattester.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester § 6-10
 • Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner § 10
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling §§ 7 og 9
 • Forskrift av 15.10.99 om politiattest i henhold til barnevernloven
 • Rundskriv Q-34/2011: Retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven

7. Dokumentunderlag

Virksomheten sin egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold som ble sendt oss under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for institusjonen
 • Navn på alle ansatte med dato for tiltredelse
 • Kopi av politiattest for alle ansatte
 • Prosedyre vedrørende innhenting av politiattest
 • Huskeliste ved intervju og ved ansettelser
 • Personaliaskjema
 • Erklæring om taushetsplikt
 • Skriv for innhenting av avgrenset barneomsorgsattest
 • Kopi av korrespondanse mellom virksomheten og Høgskolen i Harstad

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøtet og hvem som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Kjell Glosvik

Leder

X

X

Anja Johnsen

Fagkonsulent

X

X

Hanane Bourgrine

Avdelingsleder, Solbakken og Grimstad

X

X

Ole Richard Skjerven

Miljøarbeider, Solbakken

 

X

Remi Bye

Miljøarbeider, Grimstad

 

X

HanneLygre

Avdelingsleder, Hatten og Grenda

X

X

Randi Flisram

Miljøterapeut, Grenda

X

X

Gudrun Ophaug

Miljøterapeut, Hatten

 

X

Fra tilsynsmyndigheten deltok:
Ivar Skjolden og Hilde Ordemann