Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Samandrag

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med Os kommune, Luranetunet institusjonsdel, 31. januar og 1. februar 2012. Denne rapporten gjer greie for avvik som blei påpeikte innanfor dei områda som tilsynet omfatta.

Vi undersøkte om Os kommune, Luranetunet institusjonsdel, har styring og fører kontroll med at helsehjelp til pasientar som motset seg somatisk helsehjelp blir gjeven i samsvar med krav i helselovgjevinga. Vi undersøkte særskilt om kommunen sikrar at motstand mot helsehjelp blir identifisert og at samtykkekompetansen til pasientane blir vurdert, at tillitsskapande tiltak blir prøvde før tvungen helsehjelp blir gjennomført, og at det blir gjort helsefaglege vurderingar av om den aktuelle helsehjelpa kan gjennomførast med tvang.

Luranetunet institusjonsdel har personale med lang røynsle og kompetanse til å ivareta pasientar med alvorleg sjukdom og omfattande behov for hjelp. Det er innarbeidd praksis å prøve alternative og tillitsskapande tiltak i siuasjonar der pasientar viser eller gir uttrykk for motstand mot helsehjelp.

Det er påpeikt eitt avvik frå krav i helselovgjevinga:

Os kommune har ikkje sørgja for at tilsette ved Luranetunet institusjonsdel har fått tilpassa og tilstrekkeleg opplæring om samtykke og om reglane for helsehjelp til pasientar som manglar samtykkekompetanse og motset seg helsehjelpa.

Frist for å gi tilbakemelding om tiltak for å rette avviket er sett til 15. april 2012.

Dato: 24. februar 2012

Anne Grete Robøle
revisjonsleiar

Silje Haaskjold Sætre
revisor

 

 

1. Innleiing

Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Os kommune, Luranetunet institusjonsdel 31. januar og 1. februar 2012.

Tilsynet er del av det landsomfattande tilsynet med kommunale helsetenester til eldre i 2011-2012 og er eit av dei planlagde tilsyna som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører dette året.

Fylkesmannen i fylket har fullmakt til å føre tilsyn med helsetenesta etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Tilsynet blei utført som systemrevisjon. Ein systemrevisjon blir gjennomført ved å granske dokument, ved intervju og andre undersøkingar.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om verksemda tek hand om ulike krav i lovgjevinga gjennom internkontrollen sin.

Revisjonen omfatta å undersøkje om:

 • kva tiltak verksemda har for å avdekkje, rette opp og førebyggje brot på lovgivinga innanfor dei områda tilsynet omfattar.
 • tiltaka blir følgde opp i praksis og om nødvendig korrigerte.
 • tiltaka er gode nok for å sikre at lovgivinga blir følgd

Rapporten handlar om avvik som er avdekte under revisjonen og gir derfor inga fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet verksemda har gjort innanfor dei områda som tilsynet omfatta.

 • Avvik dreier seg om at krav som er gitt i eller i tråd med lov eller forskrift, ikkje er oppfylte.

2. Omtale av verksemda - spesielle forhold

Luranetunet institusjonsdel har på to avdelingar, i alt 49 plassar:

Behandlingsavdelinga har 24 plassar fordelt på 16 kortids- og 8 langtidsplassar. Avdelinga har pasientar med trong for lindrande omsorg, opphold etter sjukehusopphald, avlastnings-/korttidsopphald for demente og andre.

Pleie og miljøavdelinga har 25 plassar i alt, 4 rehabiliteringsplassar, 3 rullerende plassar for demente/andre som treng avlastning/kortidsplass og 17 langtidplassar.

Kvar avdeling i institusjonen har dagleg eit kort felles tverrfagleg møte for drøfting og avklaring av konkrete problemstilling om den enkelte pasienten. Møta fungerer også som arena for erfaringsutveksling, refleksjon og læring.

Avdelingsleiarane rapporterer til og har tett dialog med einingsleiar for pleie og omsorg i kommunen.

Ved Luranetunet institusjonsdel er det tre sjukeheimslegar. Ein lege har ansvar for 16 av plassane på behandlingsavdeling. Han har 37,3 prosent stilling fordelt på tre dagar. Ein lege har ansvar for åtte plassar på behandlingsavdelinga og åtte på pleie og miljøavdelinga. Han har åtte prosent stilling og er til stades ein dag i veka. Ein lege ansvar for 17 plassar på pleie og miljøavdelinga. Han har 13 prosent stilling og er til stades ein dag i veka.

I perioden 1. januar 2009 til dags dato har Fylkesmannen motteke kopi av eitt vedtak om bruk av tvang frå Luranetunet insitutsjonsdel. Då tilsynet blei gjennomført var det ikkje nokon av pasientane som hadde gyldig tvangsvedtak om tvungen helsehjelp.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfatta følgjande aktivitetar:

Melding om tilsyn blei sendt 12. desember 2011.

Opningsmøte blei halde 31. januar 2012.

Intervju: 15 personar blei intervjua.

Det blei gjort stikkprøver i 33 pasientjournalar og synfaring ved dei to avdelingane.

Sluttmøte blei halde 1. februar 2012.

Oversikt over dokumentasjon som Os kommune har sendt over i samband med tilsynet og dokument som blei gjennomgått ved tilsynet, er gjeven i kapittel 8.

4. Kva tilsynet omfatta

Ved tilsynet undersøkte vi om Os kommune, Luranetunet institusjonsdel, har styring og fører kontroll med at helsehjelp til pasientar som motset seg somatisk helsehjelp blir gjeven i samsvar med krav i helselovgjevinga. Vi undersøkte særskilt om kommunen sikrar at:

 • motstand mot helsehjelp blir identifisert og at samtykkekompetansen til pasientane blir vurdert.
 • tillitsskapande tiltak blir prøvde før tvungen somatisk helsehjelp blir gjennomført.
 • det blir gjort helsefaglege vurderingar av om den aktuelle somatiske helsehjelpa kan gjennomførast med tvang.

5. Funn

Avvik:

Os kommune har ikkje sørgja for at tilsette ved Luranetunet institusjonsdel har fått tilpassa og tilstrekkeleg opplæring om samtykke og om reglane for helsehjelp til pasientar som manglar samtykkekompetanse og motset seg helsehjelpa.

Avvik frå: Helse- og omsorgstenestelova § 3-1, tredje ledd og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 c, jf. pasient- og brukarrettslova kap 4 og 4A.

Avviket byggjer på følgjande:

Alle tilsette kjenner ikkje til og har ikkje fått tilstrekkeleg opplæring om kva som er føresetnadane for eit gyldig samtykke. Det er uklart kven som kan vurdere om pasientar har føresetnader for å samtykke til helsehjelp.

Tilsette er usikre på kva som er vilkåra for å nytte tvungen somatisk helsehjelp/har ikkje nødvendig kunnskap om når tvungen somatisk helsehjelp kan nyttast.

Rutinar for å gjere helsefaglege vurderingar av om helsehjelp kan gjennomførast med tvang, er ikkje kjende i begge avdelingane.

6. Vurdering av styringssystemet i verksemda

Det lovpålagte styringssystemet for helsetenestene skal bidra til å sikre at krav i helselovgjevinga blir haldne. Kommunens styring og kontroll med at krav til rettstryggleik, pasienttryggleik og forsvarleg verksemd blir oppfylte, er sentrale ved dette tilsynet. Avklarte ansvarsforhold, kompetanse, klare og kjende rutinar, ordningar for å fange opp sårbare tilhøve ved verksemda og oppfølging frå leiinga, skal bidra til å førebyggje svikt.

Tilsynet har avdekt at ikkje alle tilsette har fått nødvendig opplæring om innhaldet i pasient- og brukerrettighetslova kapittel 4 og 4 A og kva følgjer dette regelverket har for praksis. Dei to avdelingane i institusjonen er innretta for ulike pasientgrupper. Personalet har felles innstilling til at pasientane skal få medverke.Tillitskapande tiltak blir brukte i utstrekt grad for å tryggje pasientane og få til samarbeid.

Leiinga har oversikt over sårbare forhold ved drifta og gjennomgår denne i regelmessige møte.

7. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten.
 • Lov av 24. juni 2011 nr 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift av 14. november 1988 for sykehjem og boform for heldøgns om org og pleie.
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal.
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.
 • Forskrift av 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg.

8. Dokumentunderlag

Dokumentasjon frå verksemda knytt til den daglege drifta og andre viktige forhold, send over i samband med førebuing av tilsynet:

 • Organisasjonskart Os kommune, pleie og omsorg.
 • Delegasjonsreglement Os kommune.
 • Leiaravtale for einigsleiar.
 • Funksjonsbeskriving for avdelingsleiar.
 • Arbeidsavtaler for tilsynslegar.
 • Namn på tilsette.
 • Informasjon om praksis i høve til til å vurdera og evt. Gjera avgjerd om samtykkekompetanse.
 • Informasjon om praksis i samband med vurdering og vedtak om helsehjelp som pasienten set seg i mot.
 • Informasjon om kven som er overordna fagleg ansvarleg for vedtak.
 • Rutinar for journalføring og brukarmanual for journalsystemet Profil.
 • Opplæringsplan for 2011.
 • Opplæring/sjekkliste for tilsette/ekstravakter på behandlingsavdelinga
 • Opplæring /sjekkliste for tilsette/ekstravakter på pleie og miljøavdelinga.
 • Informasjon om internundervising
 • Prosdyre for pasient- og brukarrettslova kapittel 4A på behandlingsavdelinga.

Dokumentasjon som blei gjennomgått under tilsynet:

Vi gjekk gjennom 33 pasientjournalar og såg etter om det var dokumentert opplysningar om:

 • diagnose/diagnosar og tilstanden til pasientane,
 • indikasjon for og vurdering av effekt av behandling,
 • motstand mot helsehjelp,
 • tillitsskapande tiltak som var prøvde,
 • føresetnader for å samtykke til helsehjelp var vurdert,
 • grunngjeving for og avgjerd om at pasient openbert heilt eller delvis mangla samtykkekompetanse,
 • revurdering av samtykkekompetanse,
 • helsefagleg vurdering av om helsehjelp kan gjennomførast med tvang
 • grunngjeving og vedtak om tvungen somatisk helsehjelp og/eller vedtak om tilbakehald, og opplysningar om kva helsehjelp som blir gitt med tvang

Korrespondanse mellom Os kommune og Fylkesmannen:

 • Melding om tilsyn, brev av 12. desember 2011 til Os kommune
 • Opplysningar frå Os kommune mottekne 13. januar 2012.
 • Program for tilsynet, brev av 19. januar 2012 til Os kommune

9. Deltakere ved tilsynet

Tabellen under gir ei oversikt over deltakarane på opningsmøte og sluttmøte, og over kva personar som blei intervjua.

Deltakere ved tilsynet

Namn

Funksjon / stilling

Opningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Vida Helland

Ass. avdelingsleiar

x

x

x

Kjersti Vindenes

Omsorgsarbeidar

x

x

 

Linn Moss

Sjukepleiar

x

x

x

Vibeke Storaker

Hjelpepleiar

x

x

x

Eva Eknes Bruarøy

Helsefagarbeidar

x

x

 

Thomas Aleksander Paulsen

Sjukeheimslege

 

x

 

Katrine Lund Helgesen

Avdelingssjukepleiar

x

x

x

Anne Bergsstø

Ass.avdelingsjukepleiar

x

x

x

Nina Oen

Sjukepleiar

x

x

x

Solfrid Moberg

Omsorgsarbeidar

x

x

 

Knut Brinchmann-Hansen

Sjukeheimslege

 

x

 

Anne Brattholmen

Helsefagarbeidar

x

x

 

Heidi Haaland

Hjelpepleiar

x

x

 

Kari Johnsen

Avd. sjukepleiar

x

x

x

Aud Winsents

Einingsleiar

x

x

x

Nils-Petter Borge

Kommunalsjef

x

 

x

Hilde Storum

Ass. einingsleiar

   

x

Frå Fylkesmannen i Hordaland deltok:

Ass.fylkeslege Jo Kåre Herfjord
Seniorrådgjevar Helge Gismarvik Høvik
Seniorrådgjevar Silje Haaskjold Sætre
Seksjonsleiar Anne Grete Robøle

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2011–2012 Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste

Søk