Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med Bergen barn og familiesenter 27. november 2013.

Ved tilsynet undersøkte vi hvordan institusjonen gjennom sin styring sørger for at utredningsopphold er forsvarlige. Vi så på om det foreligger en overordnet plan for opphold og at opphold gjennomføres planmessig og i tråd med søknad fra barnevernstjenesten. Vi undersøkte om senteret ivaretar krav til beboernes medvirkning og at den enkeltes personlige integritet blir ivaretatt.

Det ble ikke gitt avvik under tilsynet.

Hilde Ordemann
tilsynsleder

Ivar Skjolden
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bergen barn og familiesenter 2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannen sin planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn forskrift for sentre for foreldre og barn § 22.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten tar hånd om ulike krav i lovgivningen gjennom internkontrollen sin.

Tilsynet omfatter institusjonen sin ivaretakelse av ansvaret for at utredningsopphold er forsvarlige.

Tilsynet ble utført som systemrevisjon. En systemrevisjon blir gjennomført ved å granske dokument, ved intervju og andre undersøkelser.

Rapporten handler om avvik som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet virksomheten har gjort innenfor de områdene som tilsynet omfattet. Avvik dreier seg om at krav som er gitt i eller i tråd med lov eller forskrift, ikke er oppfylte.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bergen barn og familiesenter er et statlig barnevernstilbud til foreldre og gravide. Senteret består av to avdelinger, avdeling Sudmannske og avdeling Årstad. Avdeling Sudmannske tilbyr foreldre og barn hjelpetiltak etter barnevernsloven § 4-4. Avdelingen har ni plasser fordelt på utredningsplasser, behandlingsplasser og en kriseplass.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Melding om tilsyn ble sendt ut 6.november 2013. Oversikt over dokumenter som virksomheten har sendt over i forbindelse med tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Under tilsynet ble fire personer intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Det ble tilsynsdagen gjennomført intervjuer, åpnings- og sluttmøte.

4. Hva tilsynet omfattet

Ved tilsynet undersøkte hvordan institusjonen gjennom sin styring sørger for at utredningsopphold er forsvarlige. Vi så på at det foreligger en overordnet plan for opphold og at enkeltopphold også gjennomføres i tråd med søknad fra barnevernstjenesten. Vi undersøkte om senteret ivaretar krav til beboernes medvirkning og den enkeltes personlige integritet blir ivaretatt. Det følger av forskrift for sentre for foreldre og barn §§ 14 og 15 at senteret plikter å ha internkontroll.

5. Funn

Ved tilsynet blei det ikke avdekket forhold som er i strid med krav i barnevernslovgivningen.

6. Regelverk

  • FNs barnekonvensjon om barns rettigheter av 20. november 1989
  • Lov om barnevernstjenester av 17.juli 1992 nr. 100
  • Forskrift for sentre for foreldre og barn

7. Dokumentunderlag

Dokumentasjon fra virksomheten knyttet til den daglige driften og andre viktige forhold som ble sent over ved forberedelsen av tilsynet:

  • Organisasjonskart
  • Institusjonsplan
  • Utredningsplan for de to første ukene
  • Utredningsplan for uke 3-8
  • Avtale om opphold
  • Kartleggingsverktøy
  • Oversikt over ansatte med deres kompetanse

8. Deltakere ved tilsynet

Tabellen under gir en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Linda Rolfsnes

Avdelingsleder

X

X

X

Anne Brit Sveine

Fagkonsulent

X

X

X

Karen Toska

Miljøterapeut

X

X

X

Anne Kleiven

Leder

X

X

X

Fra Fylkesmannen deltok:
Ivar Skjolden og Hilde Ordemann, tilsynsleder