Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med Bergen kommune, bydelene Fyllingsdalen og Åsane 21-25. oktober 2013. Denne rapporten gjelder Åsane helsestasjonstjeneste og gjør rede for funn på de områdene som det er ført tilsyn med.

Vi undersøkte om Bergen kommune ved systematisk styring og ledelse sørger for forsvarlige helsestasjonstjenester til barn 0-6 år.

Vurdering av styringssystemet går fram av kapittel 6.

Ved tilsynet ble det påpekt to avvik fra krav i helselovgivningen. Avvikene er:

1. Hørselsundersøkelse med audiometri blir ikke gjennomført før skolestart.

2. Rutine for samarbeid mellom helsestasjonstjenesten og fastlegene blir i praksis ikke fulgt. Frist for å gi tilbakemelding om tiltak for å rette avvik er 10. januar 2014.

Dato 21.11.2013

Anne Grete Robøle
revisjonsleder

Silje Haaskjold Sætre
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Åsane helsestasjons- og skolehelsetjeneste, Ulset helsestasjon, i perioden 30. juli – 25. oktober 2013. Tilsynet er en del av det landsomfattende tilsynet med helsestasjonstjenester for barn 0-6 år som blir utført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn og går inn som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten hos Fylkesmannen i Hordaland dette året.

Fylkesmannen i Hordaland har fullmakt til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll.

Tilsynet omfattet undersøkelse av:

 • hvilke tiltak kommunen har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Tilsynet ble utført som systemrevisjon. En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten

Byrådsavdeling for helse og omsorg har ansvar for barnevern, forebyggende helsetjenester, behandling, akutt hjelp og pleie- og omsorgstjenester. Avdelingen har ni underavdelinger, den ene er Etat for barn og familie med ansvar for kommunens barneverntjenester, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, inklusiv svangerskapskontroll ved jordmor, psykisk helsetjeneste for barn og unge, Barnevernvakten og Utekontakten. Barneverntjenestene og helsestasjons- og skolehelsetjenestene er organisert med enheter i hver bydel. Barnevernvakten og Utekontakten er byomfattende tjenester.

Pr. 1. januar 2013 var det 39 796 innbyggere i Åsane bydel.

Enhetsleder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Åsane har fag-, personal- og økonomiansvar innen tildelte rammer. Personell i helsestasjonstjenesten er helsesøstre, jordmødre, psykolog, leger og merkantile medarbeidere. Enhetsleder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten rapporterer til etatssjef for barn og familie.

Ved de tre helsestasjonene i bydelen er det 7,5 stilling for helsesøster inkl. leder, 1,6 stilling for jordmor, 1 stilling for psykolog, 1 stilling for lege (fordelt på flere) og 1,9 stilling for merkantile. Ved Ulset helsestasjon er det fem leger som til sammen har ca. 0,6 stilling.

I 2012 var det ca 470 fødsler i Åsane bydel. Andel utførte hjemmebesøk innen to uker var 91,4 %.

Barnefysioterapeuter har faste tider for konsultasjoner på helsestasjonen og følger opp barn som blir henvist.

Overlege(r) i Etat for helsetjenester er medisinsk faglig rådgiver for Etat for barn og familie.

Styringskort 2013 for helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunen beskriver virksomhetside, visjon og 12 strategiske mål, inklusive samarbeid med andre og vedlikehold av de ansattes faglige kompetanse. For hvert mål er det definert indikatorer, arbeidsmål og grenseverdier for hver indikator, hvor ofte det skal rapporteres og hvem som er ansvarlig.

Åsane helsestasjons- og skolehelsetjeneste har egen virksomhetsplan. Det er etablerte rutiner for melding av avvik. Meldingene blir gjennomgått i lokal kvalitetsgruppe og rapportert videre til sentral kvalitetsgruppe to ganger i året.

Bergen kommune har ikke opprettet koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Framtidig organisering av koordinerende enhet er under utredning. Da tilsynet ble gjennomført var oppgaver i forbindelse med utarbeiding av individuelle planer, oversikt over antall planer, opplæring og utpeking av koordinatorer lagt til de enkelte resultatenhetene.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Melding om tilsyn ble sendt 30. juli 2013.

Åpningsmøte ble holdt 23. oktober 2013.

Intervju: 12 personer blei intervjuet.

Sluttmøte ble holdt 25. oktober 2013.

Oversikt over dokument som Bergen kommune har sendt i forbindelse med tilsynet og dokument som ble gjennomgått under tilsynet, er gitt i kapittel 8.

4. Hva tilsynet omfattet

Fylkesmannen i Hordaland har undersøkt om Bergen kommune ved systematisk styring og ledelse har lagt til rette for, tilbyr, følger med og om nødvendig forbedrer tjenestetilbudet slik at barn i alderen 0-6 år får forsvarlige helsestasjonstjenester.

Tilsynet omfattet følgende:

 • Om alle barn i aldersgruppen 0-6 år får forsvarlige helsekontroller i samsvar med faglige normer som følger av nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.
 • Om helsestasjonstjenesten medvirker til at barn og familier med spesielle behov får et koordinert tjenestetilbud.
 • Om helsestasjonstjenesten tilbyr tjenester som er tilpasset språkbakgrunn til barn og foreldre og bruker tolk når det er nødvendig
 • Om helsestasjonstjenesten gir faglig forsvarlig veiledning om kosthold for å forebygge feilernæring.

5. Funn

Avvik nr. 1: Hørselsundersøkelse med audiometri blir ikke gjennomført før skolestart.

Avvik fra: Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4 g, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 4-1.

Avviket bygger på følgende:

 • Helsestasjonstjenesten undersøker hørsel med audiometri på indikasjon, men utfører ikke hørselsscreening av førskolebarn.
 • Førskole-/skolestartundersøkelsen er lagt til skolehelsetjenesten. Bergen kommune har kontrakt med Helse Bergen om at Høresentralen skal gjennomføre hørselsscreening med audiometri av elevene i løpet av første skoleår.
 • Ved stikkprøver i pasientjournaler til 29 barn som har begynt i første klasse,
  - mangler opplysninger om barnet har vært til hørselsundersøkelse med audiometri og resultatet av denne i 20 journaler
  - ble 9 innkalt til eller fikk gjennomført hørselsundersøkelsen to-sju måneder etter skolestart.

Saksopplysning: Etter at sluttmøtet ble holdt har vi fått opplyst at hørselsundersøkelse ikke er utført ved flere av skolene i Åsane bydel og at resultat av undersøkelsen kommer først til våren (2014).

Avvik nr. 2: Rutine for samarbeid mellom helsestasjonstjenesten og fastlegene blir i praksis ikke fulgt.

Avvik fra: Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4 a, g og h Avviket bygger på følgende:

 • Personell ved helsestasjonen har ikke en omforent oppfatning av oppgavefordelingen mellom helsestasjonslege og fastlege.
 • Når barn blir henvist fra helsestasjonen til spesialisthelsetjenesten, blir det unntaksvis sendt kopi til fastlege. Navnet på barnets fastlege blir ikke alltid oppført i henvisningen.
 • I enkelte pasientjournaler går det fram at foreldre selv er bedt om å kontakte fastlege for videre oppfølging når personell ved helsestasjonen har avdekket noe ved barnet som må vurderes nærmere med hensyn til videre utredning/medisinsk behandling. Det går kun unntaksvis fram av pasientjournal at helsestasjonen har oversendt opplysninger til fastlege.
 • Personell ved helsestasjonen er kjent med at praksis for å informere fastlege ikke er i samsvar med den skriftlige rutinen for samarbeid med fastlege. I følge den skriftlige rutinen, sist revidert juli 2013, skal helsestasjonslege oppgi fastlegens navn på henvisninger til spesialisthelsetjenesten, sende kopi av spesialisthenvisning til fastlegen. Korrigerende tiltak er hittil ikke gjennomført.

6. Vurdering av styringssystemet

Styring med tjenestene (internkontroll) forutsetter at ledere overvåker egen virksomhet og iverksetter forebyggende og korrigerende tiltak når dette er påkrevd. Eier og ledelse har ansvaret for rammebetingelser og organisatoriske løsninger som gjør det mulig å etterleve krav i helselovgivningen.

Bystyret har vedtatt at innhold i helsestasjonstjenesten skal følge nasjonale faglige normer. Helsestasjonstjenesten i Bergen kommune styres i linje fra kommunaldirektør, etatssjef i Etat for barn og familie til enhetsleder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Ansvar og myndighet som ligger til linjeledere er avklart. Den regelmessige rapporteringen og oppfølgingen av mål i styringskort og lokal virksomhetsplan gir ledere oversikt og mulighet til å identifisere sårbarhet i tjenesten.

Skriftlige rutiner for helsestasjonstjenesten er i hovedsak byomfattende, for eksempel rutine for samarbeid med fastlege. Opplysninger vi fikk ved tilsynet, tilsier at oppgavefordeling og samarbeid mellom helsestasjon og fastleger ikke er tilstrekkelig avklart. Det er i liten grad lagt opp til at helsestasjonsleger deltar i tverrfaglige møter og utviklingsarbeid ved den enkelte helsestasjonen.

Den eksisterende ordningen for gjennomføring av hørselsscreening med audiometri, se kapittel 2, medfører at mange barn ikke blir undersøkt før langt ut i første skoleår. For noen barn med nedsatt hørsel vil det innebære at tilrettelegging og eventuell videre utredning kommer i gang seinere enn nødvendig.

Personell ved Ulset helsestasjon samarbeider med andre tjenester om oppfølging av barn og familier med spesielle behov. Som omtalt i kapittel 2 har Bergen kommune ikke opprettet koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Ved tilsynet er det ikke kommet fram opplysninger som tilsier at personell ved Ulset helsestasjon ikke medvirker til at barn og familier med spesielle behov får et koordinert tjenestetilbud.

7. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift av 23. november 1983 nr. 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 3. april 2003 nr. 450 om kommunens helsefremmende og forbyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Forskrift av 16. desember 2011 nr. 1255 om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket
 • Forskrift av 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Kommunen har en plikt til å tilby helsestasjonstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr.1b til alle barn i kommunen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1 om barns rett til nødvendig helsehjelp, også i form av helsekontroller. Innholdet i helsestasjonstjenesten er nærmere beskrevet i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Helsedirektoratet har utarbeidet følgende program og retningslinjer for helsestasjonstjenesten:

 • Veileder til forskrift av 3. april 2003 nr. 459, Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, IS-1154. Veilederen er innholdsmessig å anse som en nasjonal faglig retningslinje.
 • Nasjonale faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn, IS-1419
 • Nasjonale faglige retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn, IS- 1235
 • Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, IS-1736
 • Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge, IS-1734
 • Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene, IS-1924

Folkehelseinstituttet

 • Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge

Veilederen, IS-1154, angir når og hvilke helseundersøkelser som skal tilbys. Veilederen og de nasjonale faglige retningslinjene angir hva som er god praksis på området og er svært sentrale for vurderingen av hva som anses som forsvarlige tjenester, jf. krav om forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 4-1 og 4-2.

Nasjonale faglige retningslinjer som er utgitt etter veileder IS-1154 erstatter anbefalinger i veilederen. Å avvike fra sist oppdaterte kunnskap på området vil kunne anses som et så vesentlig avvik at det er i strid med krav til faglig forsvarlig virksomhet. Dersom helsepersonell eller institusjoner velger å fravike anbefalinger i en retningslinje, skal dette dokumenteres og begrunnes i den enkeltes journal, jf. pasientjournalforskriften § 8 bokstav h.

Helsestasjonsprogrammet omfatter opplysning, veiledning, hjemmebesøk, individuelle og gruppekonsultasjoner ved bestemte alderstrinn. Programmet bygger på forskning og erfaring som er knyttet til de angitte alderstrinnene og at utviklingen hos barn skjer raskt.

8. Dokumentunderlag

Opplysninger som Bergen kommune har oversendt i forbindelse med tilsynet, jf. brev av 9. september 2013 med vedlegg:

 • Organisasjonskart Byrådsavdeling for helse og omsorg
 • Organisasjonskart Etat for barn og familie
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Åsane
 • Lederavtale for resultatenhetsledere
 • Arbeidsbeskrivelse for gruppeleder
 • Arbeidsbeskrivelse for helsesøster i Åsane, fra august 2013
 • Arbeidsbeskrivelse for jordmor i Åsane, fra august 2013
 • Arbeidsbeskrivelse for psykolog ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Åsane, august 2013
 • Arbeidsbeskrivelse for leger ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Åsane, fra august 2013
 • Arbeidsbeskrivelse for sekretær ved helsestasjon i Åsane, sist revidert august 2013
 • Arbeidsbeskrivelse for konsulent leder HFU, godkjent august 2013
 • Fagfullmakter lagt til etater og enheter under Byrådsavdeling for helse og omsorg, gjelder fra 1. november 2011
 • Åsane, arbeidsplan for ansatte høsten 2013
 • Medisinsk faglig rådgivning til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 2. januar 2013
 • Styringskort 2013 for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Budsjett- og oppdragsnotat til Etat for barn og familie – helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 10. september 2013
 • Virksomhetsplan 2013 for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Fyllingsdalen
 • Melding om helsestasjonstjenesten 2010-2015, 24. mars 2010
 • Rutine for oppfølging av barn 0-6 uker, 2. september 2013
 • Helsepersonells plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten, 27. juli 2013
 • Rutiner for oppfølging av barn som ikke møter til avtale, eller der foresatte stadig avbestiller time, 17. februar 2012
 • Overføringsrutiner for barn/familier fra ”Rusfri start på livet” til nærmiljøhelsestasjon, 27. oktober 2010
 • Helsestasjons tilbud til adopsjonsbarnet og deres familier, 29. juli 2013
 • Rutiner for samarbeid med fastlegene, 30. juli 2013
 • Registrering av oppfølgingsgrupper barn 0-20 år, 9. mai 2012
 • Oppfølging av for tidlig fødte barn, 24. september 2012
 • Rutiner for oppfølging av familier som mister et barn i perinatal død, 21. februar 2011
 • Opplysninger til foresatte om overføring av barnets journal, 17. februar 2012
 • Rutine for overføring av opplysninger mellom ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Bergen og deres samarbeidspartnere, 26. oktober 2011
 • Håndtering av avvik og uønskede hendelser i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 15. juli 2011
 • Rutiner for håndtering av klager fra brukere av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 19. desember 2012
 • Hendelse med betydelig personskade og alvorlig nestenulykke
 • Rapport fra kvalitetsutvalg for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Skjema, avvik når tilbudet om konsultasjonen/undersøkelsen ikke er gitt innen …
 • Mal for rapportering av aktivitet i sentrale kvalitetsgrupper, 2. januar 2013
 • Helsestasjon for barn 0-5 år. Rutine for forebygging, avverging og oppfølging av kvinnelig kjønnslemlestelse, 26. oktober 2011
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Bergen. Anbefalte brosjyrer til utdeling 0-4 år
 • Bruk av tolk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Åsane
 • Ikkje møtt, Åsane bydel
 • Oppfølging av barn med spesielle behov ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Åsane
 • Mottak av epikriser, utgave 17. april 2012
 • Hjemmebesøk, prosedyre sist revidert august 2013
 • Journalføring, prosedyre revidert juni 2013
 • Overføring av opplysninger mellom jordmor, helsesøster og psykolog, sist revidert august 2013
 • Opplæring nyansatte, gjeldende fra januar 2012
 • Sjekkliste nyansatte
 • Sammensatte og ressurskrevende brukersaker
 • Individuell plan – retningslinje, 20. oktober 2011
 • Samarbeidsavtale mellom barnehager, helsestasjoner, pedagogisk fagsenter og PPT i Bergen kommune for barn 0-6 år som trenger oppfølging
 • Mandat – utvikling av samarbeidsforum for arbeid i saker med barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, 10. februar 2005
 • Avtale. Samarbeid mellom helsestasjons- og skulehelsetenesta Bergen kommune og tannhelsetenesta i Hordaland
 • SAMKOM – barn og unge
 • Tenesteavtale 8- samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselomsorga
 • Tenesteavtale for samarbeid om førebygging for Helse Bergen HF, Haraldsplass og dei 22 kommunane i sjukehusområdet, tenesteavtale 10
 • Fysioterapeut ved helsestasjon, august 2013
 • Bergen kommune – helsestasjons- og skolehelsetjenesten – kompetanseplan 2013
 • Rutiner for innsyn i journal og brukers rett til kopi av journalnotater, 9. mai 2012
 • Opplysninger til foresatte om overføring av barnets journal, 17. februar 2012
 • Rutine for oppretting og lagring av journal for personer med sperret eller hemmelig adresse, 9. mai 2012
 • Prosedyre for oppretting av psykologjournal, 17. februar 2012
 • Rutiner for registrering av vaksiner i elektronisk journal (HsPro), 17. februar 2012
 • Forespørsel om risikovurderinger, kontroller og tiltak ifb. med Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016
 • Opprettelse av helseteam (tverretatlige team) ved alle kommunale barnehager i Åsane bydel
 • Oversikt helsesøstre og barnehageteam
 • Lokal opplæringsplan for Åsane helsestasjonstjeneste
 • Årsrapport 2012. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Åsane
 • Årsrapport 2012 psykologtjenesten ved helsestasjonene i Åsane bydel
 • Rapport fra kvalitetsutvalg for helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Rapportering om aktivitet/avvik i 2. halvår 2012
 • Rapport fra kvalitetsutvalg for helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Rapportering om aktivitet/avvik i 1. halvår 2013
 • Prioriteringsnøkkel for fysioterapi og ergoterapitjenesten i Bergen kommune

Stikkprøver i pasientjournaler:

For tidlig fødte i 2011 og 2012 - 5 journaler (1 av 5 fra Ulset)
Født 2013 - 34 journaler
Sist gjennomførte 6 måneders helseundersøkelse - 10 journaler
Sist gjennomført 2 års helseundersøkelse - 10 journaler
Sist gjennomførte 4 års helseundersøkelse - 10 journaler
Journaler til barn født i 2006 og 2007 - 29 journaler
Behov for flere tjenester, evt. ansvarsgruppe og individuell plan - 7 journaler
Barn med minoritetsbakgrunn - 10 journaler

Korrespondanse mellom Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland:

 • Melding om tilsyn, brev av 30. juli 2013 fra Fylkesmannen i Hordaland
 • Brev av 9. september 2013 med vedlegg fra Bergen kommune
 • Oversending av program, e-brev av 4. oktober 2013 fra Fylkesmannen i Hordaland
 • Korrigering av program, e-brev 9. og 16. oktober 2013 med vedlegg fra Fylkesmannen i Hordaland

9. Deltakere ved tilsynet

Tabellen under gir en oversikt over deltakerne på åpningsmøtet og sluttmøtet, og over hvilke personer som blei intervjuet

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Linda Bratland Lund

Helsesøster

X

X

X

Zuzana Magnussen

Overlege, Etat for helsetjenester

X

X

X

Anne M. Espe

Enhetsleder

X

X

X

Ann Berit Daasvatn

Helsesøster

X

X

X

Anne-Lise Hornæs

Etatssjef

X

X

X

Astrid Sande

Fagrådgiver, Forvaltningsavd, sone nord

X

X

X

Nina Mevold

Kommunaldirektør

 

X

 

Denise Coyle

Fysioterapeut

 

Tlf.intervju 16.10

 

Kari Loftås

Leder fysio-/ergoterapi Arna/Åsane

 

Tlf.intervju 16.10

 

Wenche Sætersdal

Helsesøster

X

X

 

Hogne Sandvik

Lege

X

X

 

Anne Karen Paulsen

Lege

 

X

 

Margaret Torbjørnsen

Rådgiver, Etat for barn og familie

   

X

Grete Halvorsen

Rådgiver, Byrådsavdeling for helse og omsorg

   

X

Fra Fylkesmannen deltok:
Bjørg Botne, seniorrådgiver
Silje Haaskjold Sætre, seniorrådgiver
Anne Grete Robøle, seksjonsleder