Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Samandrag

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Bergen kommune, Gullstøltunet sykehjem 14. og 16. februar 2011. Tilsynet blei avslutta 9. juli 2012 og opna att 7. desember 2012.

Føremålet med tilsynet i 2013 var å undersøkje om tiltak som institusjonen har sett i verk etter tilsynet i 2011, er kjende og følgde og om eventuelle behov for forbetring blir fanga opp ved leiinga si oppfølging.

Fylkesmannen understrekar at informasjonstilfanget er avgrensa og at det difor ikkje er eigna til å konkludere om manglar ved det lovpålagte styringssystemet (internkontrollen) som ei verksemd i helsetenesta skal ha.

Tilsynet blei utført ved gjennomgang av eit utval pasientjournalar og korte oppklarande samtalar med to avdelingsleiarar og ein sjukeheimslege. Opplysningar i pasientjournalen skal gje helsepersonellet nødvendig informasjon om tilstanden til pasienten, helsehjelpa han får og korleis denne verkar. Opplysningane er ein føresetnad for å gje forsvarleg helsehjelp og ivareta pasientrettar.

Ved tilsynet ble det avdekt to avvik frå krav i helselovgjevinga, jamfør omtale på side 3. Fristen for å gi tilbakemelding om tiltak for å rette avvik er sett til 10. mars 2013

Anne Grete Robøle
seksjonsleiar 

Silje Haaskjold Sætre
seniorrådgjevar

 

 

1. Innleiing

Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Bergen kommune, Gullstøltunet sykehjem 21. januar 2013.

Fylkesmannen i Hordaland har fullmakt til å føre tilsyn med helse- og omsorgstenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Bergen kommune, Gullstøltunet sykehjem 14. og 16. februar 2011. Tilsynet blei avslutta 9. juli 2012.

Føremålet med dette tilsynet var å undersøkje om tiltak som institusjonen har sett i verk etter tilsynet i 2011, er kjende og følgde og om eventuelle behov for forbetring blir fanga opp ved leiinga si oppfølging.

Rapporten handlar om avvik som er avdekte under tilsynet og gir derfor inga fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet verksemda har gjort innanfor dei områda som tilsynet omfatta.

2. Gjennomføring

Melding om tilsyn blei sendt 7. desember 2012.

Gjennomgang av pasientjournalar og samtalar blei gjennomført 21. januar 2013. Tilbakemelding blei gitt 11. februar 2013.

Tilsynet omfatta gjennomgang av journalar til pasientar som har hatt/har vedtak om tvungen helsehjelp og korte oppklarande samtalar med to avdelingsleiarar og ein sjukeheimslege.

I pasientjournalane blei det sett etter om følgjande opplysningar var dokumenterte

 • diagnose/diagnosar og tilstanden til pasientane,
 • indikasjon for og vurdering av effekt av behandling,
 • motstand mot helsehjelp,
 • tillitsskapande tiltak som var prøvde,
 • føresetnader for å samtykke til helsehjelp var vurdert,
 • grunngjeving for og avgjerd om at pasient openbert heilt eller delvis mangla samtykkekompetanse,
 • revurdering av samtykkekompetanse,
 • helsefagleg vurdering av om helsehjelp kan gjennomførast med tvang
 • grunngjeving og vedtak om tvungen somatisk helsehjelp og/eller vedtak om tilbakehald, og opplysningar om kva helsehjelp som blir gitt med tvang,
 • kva tvang som blir brukt og korleis denne er gjennomført,
 • kor ofte tvang blir brukt,
 • kva som er gjort for, om mogeleg, å unngå bruk av tvang,
 • korleis pasienten reagerer

3. Funn

Avvik 1

Det går ikkje klart fram av pasientjournal korleis tvangsvedtak blir gjennomført, og om tiltak er evaluert.

Avvik frå:

 • Pasientjournalforskrifta § 8, jf. helsepersonellova § 40 og internkontrollforskrifta § 4.

Avviket byggjer på følgjande:

 • I journalane som blei gjennomgått er det få opplysningar om helsehjelp som er gitt ved bruk av tvang, til dømes opplysningar om kva som er gjort for å unngå bruk av tvang, korleis tvangstiltak er gjennomført, kva tid/kor ofte det har vore nødvendig å bruke tvang og korleis pasienten reagerer.
 • I enkelte journalnotat er det til dømes notert «måtte bruke tvang», «noe tvang» og «mild tvang», men ikkje opplysningar om kva dette inneber.
 • I enkelte journalar er det få opplysningar om at tvang er brukt. Det er og få opplysningar om det er evaluert/vurdert om tiltaket framleis er nødvendig.
 • Med unntak av opplysning i sjølve vedtaket om bruk av tvang, er det vanskeleg å finne avgjerda om at pasienten ikkje evner å samtykke til den aktuelle helsehjelpa.

Avvik 2

Tvang er brukt utan at vilkår for bruk av tvang er vurdert eller at det er fatta vedtak om dette

Avvik frå:

 • Helse- og omsorgstenestelova § 3-1, jf. § 4-1, pasient- og brukarrettslova § 4 A-5 og internkontrollforskrifta § 4.

Avviket byggjer på følgjande:

 • Det går fram av pasientjournal at vedtaket gjekk ut (var gyldig til) medio november 2012.
 • Medio desember 2012 er det dokumentert at det bør vurderast å vidareføre vedtaket.
 • Pr. 21. januar 2013 er vurderinga er ikkje gjort. Det ligg det ikkje føre vedtak, men går det fram av pasientjournalen at det blir brukt bevegelseshindrande tiltak (belte i stol) for å hindre fall.
 • Vurdering av om tiltaket skjer mot pasientens vilje (som eit tvangstiltak) manglar i journalen.

4. Styring

Opplysningar i pasientjournalen skal gje helsepersonellet nødvendig informasjon om tilstanden til pasienten, helsehjelpa han får og korleis denne verkar. Opplysningane er ein føresetnad for å gje forsvarleg helsehjelp og ivareta pasientrettar.

Informasjonstilfanget ved dette tilsynet er avgrensa og difor ikkje er eigna til å konkludere om manglar ved det lovpålagte styringssystemet (internkontrollen) som ei verksemd i helsetenesta skal ha. Det er såleis noko usikkert om dei tilhøva som blei avdekte er unntak eller om dei kan vere uttrykk for at tiltak som blei sette i verk etter tilsynet i 2011, ikkje fungerer heilt som føresett. På bakgrunn av tilhøva som blei avdekte, stiller vi følgjande spørsmål:

 • Om ansvar for ulike oppgåver i tilknyting til vurdering av om helsehjelpa kan gjennomførast ved bruk av tvang og gjennomføring av helsehjelp ved bruk av tvang er tilstrekkeleg avklart og kjent?
 • Om rutinane (praksis) for informasjon og dokumentasjon i pasientjournal er tilstrekkeleg kjende og følgde?
 • Om ordningane for å følgje med på om rutinar og tiltak fungerer som føresett, og korrigere når det er nødvendig, er tilstrekkelege?

5. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten.
 • Lov av 24. juni 2011 nr 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift av 14. november 1988 for sykehjem og boform for heldøgns om org og pleie.
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal.
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.
 • Forskrift av 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg.

Frå Fylkesmannen deltok: Seniorrådgjevar Silje Haaskjold Sætre Seniorrådgjevar Helge Gismarvik Høvik Seksjonsleiar Anne Grete Robøle