Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Møre og Romsdal

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Sikrer kommunen at den har en tilgjengelig sosial- og helsetjeneste som på en forsvarlig måte fanger opp og om nødvendig henviser til riktig instans
 • Sikrer kommunen forsvarlig utredning og samordnet planlegging av tjenestebehovet i samarbeide med tj enestemottaker
 • Fatter kommunen beslutning og vedtak som tilrettelegger for tjenester og tiltak
 • Sikrer kommunen at tiltak og tjenester blir iverksatt innen forsvarlig tid
 • Sikrer kommunen at tjenester og tiltak som iverksettes er i tråd med planer, vedtak og beslutninger
 • Sikrer kommunen krisehåndtering på en forsvarlig måte
 • Sikrer kommunen kontinuitet og stabilitet i tjenestene
 • Sikrer kommunen at nye/forandrede tjenestebehov fanger opp og at nødvendige forandringer iverksettes på en samordnet måte

Problemstillingene som er undersøkt er delt opp i tre faser. Disse er omtalt som:

 • Oppstartfasen — håndtering av nye henvendelser, planlegging, utredning og beslutning
 • Iverksettingsfasen — fra planer, beslutninger og vedtak til konkrete tjenester og tiltak
 • Oppfølgingsfasen — oppfølging av tjenestemottakere og revurdering og justering av tjenester

Brukermedvirkning, koordinering, individualisering og forsvarlig tjenesteyting er sentrale perspektiv i alle fasene fra søknad om tjenester til oppfølging av tilbud ved endrede behov.

Målet for tilsynet er å finne om og i tilfelle hvordan kommunen etterlever myndighetskrav i ulike faser av tjenesteutøvelsen overfor voksne med psykiske lidelser med behov for kommunale helse- og sosialtjenester og som bor utenfor institusjon.

Tilsynet har undersøkt om og hvordan kommunen systematisk styrer sine tjenester og om det faktisk gir de resultater som lovgivningen krever.

Ansatte har god kunnskap om de tjenester kommunen kan yte, og gir ved behov informasjon til tjenestemottaker om dette. Kommunen sikrer forsvarlig håndtering av henvendelser uavhengig av hvilken enhet! deltj eneste i den kommunale sosial- og helsetjenesten henvendelsen rettes til. Samarbeid mellom psykiatrisk hjemmetjenesten og hjemmesykepleien skjer på en noe uformell måte. Det er i liten grad systematisk overføring av informasjon fra psykiatrisk hjemmetjeneste til hjemmesykepleien. Det er en kultur for at den enkelte ansatte tar kontakt per telefon ved behov. Den psykiatrisk hjemmetjeneste gir tilbud hverdager fra kl. 8.00 til 16.00. På andre tider av døgnet og i helger må henvendelser rettes til den ordinære hjemmesykepleien og / eller legevakt.

Det ble gitt ett avvik og en merknad under tilsynet. Avviket lyder: Kristiansund kommunen sikrer ikke at vedtak om tildeling av støttekontakt iverksettes.

Einar Andersen
revisjonsleder

Aase Årsbog Dyrset
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Kristiansund kommune i perioden 12.4.2007 - 4.10.2007. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Møre og Romsdal sin planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Målgruppa for tilsynet er voksne med alvorlig psykisk sykdom, psykisk sykdom og rusmiddelmisbruk og psykisk sykdom og psykisk utviklingshemming. Tilsynet omfatter både helsetjenester etter helselovgivingen som er underlagt tilsyn fra helsetilsynet i fylket og sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn fra fylkesmannen.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet i fylket er gitt tilsvarende fullmakt til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Fylkesmannen og fylkeslegen har oppnevnt et felles team for å gjennomføre tilsynet. Det er utarbeidet en felles rapport. Oppfølging av eventuelle avvik vil bli koordinert.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kristiansund kommune er en bykommune med i overkant av 17.000 innbyggere. Kommunene er inne i et omstruktureringsarbeid i forbindelse med sammenslåing med Frei kommune fra 1.1.2008. I forbindelse med dette vil det bli gjort organisatoriske endringer også innenfor de enhetene som tilsynet omfattet.

Kristiansund kommune har i dag organisert en del sentrale tiltak til mennesker med psykiske lidelser i egen enhet — psykiatritjenesten. Denne enheten har først og fremst ansvar for tjenester knyttet til bo- og boligsituasjonen som boveiledning, psykiatrisk hjemmesykepleie og andre hjemmetjenester. I tillegg har den ansvar for drift av dag! aktivitetstilbud og spesielt ansvar for å koordinere tjenester og tiltak overfor brukergruppen. Den øvrige organisering og ansvar for kommunale tiltak og tjenester for mennesker med psykisk lidelser er i stor grad og avlastningstiltak, økonomisk støtte og veiledning m.v., mens helsetjenesten har ansvar både for ulike tiltak overfor barn og unge, men også for voksne personer med psykiske lidelser. Driftsansvaret for tjenestene til mennesker med alvorlige psykiske lidelser er spredt på mange enheter.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 12.4.2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 11.9.2007.

Intervjuer
13 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 12.9.2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt ulike deler av tjenestetilbudet til voksne med alvorlige psykiske lidelser som har behov for langvarige og/eller koordinerte helse- og sosialtjenester. De aktuelle problemstillinger som har vært undersøkt er inndelt i 3 faser:

Oppstartfasen.

Tilsynet har undersøkt om kommunen:

 • sikrer at den har tilgjengelige sosial- og helsetjenester som på en forsvarlig måte fanger opp behov og om nødvendig henviser til rette instans
 • sikrer forsvarlig utredning og samordnet planlegging av tjenestebehovet i samarbeid med tjenestemottaker
 • fatter beslutninger og vedtak som tilrettelegger for forsvarlige tjenester

Iverksettingsfasen.

Tilsynet har undersøkt om kommunen:

 • sikrer at tiltak og tjenester blir iverksatt innen forsvarlig tid
 • sikrer at tjenester og tiltak som iverksettes er i tråd med planer, vedtak og beslutninger
 • sikrer krisehåndtering på en forsvarlig måte

Oppfølgingsfasen.

Tilsynet har undersøkt om kommunen:

 • sikrer kontinuitet og stabilitet i tjenestene
 • sikrer at nye / endrede tjenestebehov fanges opp og at nødvendige endringer iverksettes på en samordnet måte

I forhold til hver fase er det undersøkt om kommunen ivaretar myndighetskravene i forhold til:

 • Brukermedvirkning
 • Koordinering
 • Individualisering
 • Faglig forsvarlig tjenesteyting

5. Funn

Avvik 1:

Kristiansund kommunen sikrer ikke at vedtak om tildeling av støttekontakt iverksettes

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 4-3 jf. § 4-2c

Avviket bygger påfølgende:
Et stort antall mennesker med alvorlig psykisk lidelse som har vedtak om støttekontakt f ikke dette. Styrende dokumenter, intervju og dokumentgjennomgang viser at vedtak om støttekontakt treffes, men at tiltaket ikke iverksettes. I kommunens vedtatte psykiatriplan for 2007 til 2010 går det fram at 85 personer med psykisk lidelse har vedtak om støttekontakt. Av disse er det ikke iverksatt slikt tiltak for 28 brukere.

Kommentar:
Det samme forholdet ble avdekket i systemrevisjon med pleie og omsorgstjenesten i april 2007. Plan for lukking av dette er mottatt og funnet formålstjenlig av tilsynet. I kommunens vedtatte psykiatriplan for 2007 til 2010 er det planlagt tilsvarende tiltak for å oppfylle vedtak om støttekontakt. Dette er tiltak som: 1) større satsing på rekruttering og opplæring av støttekontakter 2) utarbeidelse av program for veiledning og oppfølging av støttekontakter 3) starte forsøk med større fleksibilitet i forhold til bruk av støttekontaktmidler (forsøk med fritidskontakt) og organisering av støttekontakter 4) starte samarbeidstiltak med andre for å utvikle nye fritidstiltak for målgruppen

Merknad 1:

Kristiansund kommune kan med fordel ha okt fokus på bruk av individuell plan som verktøy for å sikre samhandling og koordinering av tjenestene til voksne med alvorlige psykiske lidelser

Merknaden er bygget på følgende:

 • Kommunen har utarbeidet mai for individuell plan og denne er kjent i organisasjonen. Kommunen har utpekt tiidelingstjenesten som den instans som skal avgjøre om IP skal utarbeides. Det er ikke system som sikrer at koordinator for den enkelte plan blir utpekt.
 • Intervjuer og dokumentgjennomgang viser at voksne med alvorlige psykiske lidelser med behov for langvarige og koordinerte helse- og! eller sosialtjenester i liten grad får utarbeidet individuell plan. Der det foreligger plan er denne i stor grad blitt utarbeidet av spesialistheisetjenesten. Intensjonen i individuell plan er til dels ivaretatt gjennom bruk av ansvarsgrupper og andre samhandlingsarenaer. Videre har tiidelingstjenesten en oppgave med å koordinere tiltak overfor brukere som mottar tjenester fra flere enheter. Dette gjelder spesielt saker med stort behov for samordning.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

Ansatte har god kunnskap om de tjenester kommunen kan yte, og gir ved behov informasjon til tjenestemottaker om dette. Kommunen sikrer forsvarlig håndtering av henvendelser uavhengig av hvilken enhet! deitjeneste i den kommunale sosial- og helsetjenesten henvendelsen rettes til. Samarbeid mellom psykiatrisk hjemmetjenesten og hjemmesykepleien skjer på en noe uformell måte. Det er i liten grad systematisk overføring av informasjon fra psykiatrisk hjemmetjeneste til hjemmesykepleien. Det er en kultur for at den enkelte ansatte tar kontakt per telefon ved behov. Den psykiatrisk hjemmetjeneste gir tilbud hverdager fra kl. 8.00 til 16.00. På andre tider av døgnet og i helger må henvendelser rettes til den ordinære hjemmesykepleien og / eller legevakt.


6. Regelverk

 • Lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov av 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)
 • Lov av 30. mars 1884 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr 63 om pasientrettigheter (j
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften)
 • Forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. (forskrift om individuell plan)
 • Forskrift av 28. juni 2001 om habilitering og rehabilitering
 • Forskrift av 23. november om lovbestemt sykepleietj eneste i kommunens helsetj eneste
 • Forskrift av 20. desember 2000 om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Flytdiagram med oversikt over saksbehandlingsprosessen
 • Oversikt over saksbehandling; søknadsskjema, beslutningsorgan, saksbehandlere
 • Håndbok med retningslinjer for saksbehandling av pleie og omsorgstjenestene
 • Håndbok i kvalitet for helse og sosialtjenester
 • Opptrappingsplanen for psykisk helse, bystyre vedtak av 3 0.5.2007
 • Opptrappingsplanen for psykisk helse 2007— 2010
 • Opplærings- kompetanseplan for enhet psykiatritjenesten
 • Oversikt over ansatte i psykiatritjenesten
 • Utdrag av årsmelding for rammeområdet 32; hjemmetjenester
 • Rapport fra regnskapsåret 2006 jf. opptrappingsplanen for psykisk helse i 1999— 2008
 • Vedtatt disponering av tilskudd for 2007 jf. opptrappingsplanen for psykisk helse i 1999—2008
 • Fylkesmannen /Helsetilsynets rapport fra tilsyn med pleie- og omsorgstjenesten 2007
 • Notat vedrørende bekymringsmeldinger, klage og oppreising
 • Prosedyre for bekymringsmelding og utestenging - utkast
 • Prosedyre for inntaksteamets ansvar og oppgaver - utkast
 • Prosedyre for håndtering av bekymringsmelding - utkast Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • Dokumentasjon gjeldende 12 voksne tjenestemottakere med alvorlige psykiske lidelser: Dokumentasjonen ble framlagt som saksmapper og tilgang til kommunens elektroniske saksbehandlingssystem Profil. Dokumentene kom fra psykiatrisk sykepleier, sosialtjenesten, pleie og omsorg / hjemmesykepleien.
 • Brosjyre: Serviceleiligheter og omsorgsboliger
 • Brosjyre: Vilkår for kvalitative hjemmetjenester
 • Brosjyre: Om klage og klagebehandling
 • Brosjyre: Egenandel for helse og sosialtjenester 2007

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen og Helsetilsynet i Møre og Romsdal:

 • Brev av 12.4.2007 fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Møre og Romsdal der tilsynet ble varslet
 • Brev av 9.8.2007 fra Kristiansund kommune der kontaktperson for tilsynet ble oppgitt samt at etterspurt dokumentasjon var vedlagt
 • Diverse e-post kommunikasjon vedrørende program. Endelig program for tilsynsdagene ble gitt i e-post av 3.9.2007

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Erna K. Røsand

spesialsykepleier psykiatritjenesten

X

X

Eistein Kvalvik

miljøterapeut i psykiatritjenesten

X

X

Marit Nordahl

konst. boleder Bergan Bofellesskap

X

X

Elisabeth Iversen

enhetsleder for psykiatritjenesten

X

X

X

Hildegunn Flaten Frøseth

sykepleier 1, Distrikt 2 hjemmetjenesten

X

X

Reidun Nogva

enhetsleder, Distrikt 2 hjemmetjenesten

X

X

Kristin Waagbø

saksbehandler, Enhet for Inkludering

X

X

Anett Hauknes

konst. enhetsleder for Enhet for Inkludering.

X

X

Margrethe Schut

konst. ledende fysioterapeut

X

X

X

Kai Grimstad

kommuneoverlege

X

Pål Jakobsen

enhetsleder tildelingstjenesten

X

X

Helge Carlsen

kommunalsjef

X

X

Bjarne Sandvik

utviklingseksjon

Sylvi Kristiansen

kvalitetsutvikling

X

X

X

Britt E. Hjelle

Saksbehandler, tildelingstjenesten

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder, underdirektør Einar Andersen
Revisor, rådgiver Sverre Veiset
Revisor, rådgiver Aase Årsbog Dyrset

Observatør fra Statens helsetilsyn: Marianne Noodt