Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Møre og Romsdal

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Vurdering av virksomhetens styringssystem
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Møre og Romsdal gjennomførte i perioden 31.01.08 – 17.06.08 tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Rauma kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder i Rauma kommune:

 • Barne- og familieenheten

Tilsynet avdekket 2 avvik jfr. rapportens kapittel 5.

Avvik 1

Rauma kommune har ikke tilstrekkelige systemer som sikrer rett hjelp til rett tid for utsatte barn med behov for samordnede tjenester

Avvik 2

Rauma kommune sikrer ikke at barneverntjenesten er organisert slik at det klart fremgår hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt

Tilsynsmyndigheten vurderer at det ved tilsynet er avdekket forhold som tilsier svakheter i styringssystemet i Rauma kommune. Kravet til internkontroll innebærer at kommunens ledelse har ansvar for å sikre etterlevelse av sosial-, helse- og barnevernlovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Tilsynsmyndigheten vil særlig bemerke at det er en svakhet at det ikke skjer et systematisk evaluerings- og korrigeringsarbeid. Dette kommer blant annet til uttrykk ved:

Under tilsynet kom det frem at kommunen har rapporteringsrutiner, og at kommunen fra år tilbake er kjent med svikten som knytter seg til utarbeidelse av tiltaksplaner og fristoverskridelser vedrørende undersøkelser i barnevernet.

Det er også kjent i kommunen at journalføringen innenfor psykisk helsetjeneste for voksen ikke er i samsvar med regelverket, og at de ansatte anser journalføringsverktøyet som utilfredsstillende.

Kommunen er heller ikke kjent med de særlige delegasjonsregler som gjelder innenfor barnevernet.

Gro-Malén Brønnestad
revisjonsleder

Aase Årsbog Dyrset
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 31.01.08 – 17.06.08 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Møre og Romsdal. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 eller 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnete tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Som ledd i forberedelsene til tilsynet ble det sendt ut spørreskjema til eksterne instanser for å få et helhetlig bilde av hvilken samhandling som blir foretatt mellom kommunen og instansene. Eksterne instanser som mottok spørreskjema var PPT, skoler og fastleger.

I tillegg ble Bufetat ved fagteam i Molde kontaktet pr. telefon.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Rauma kommune er organisert i flat struktur under ledelse av rådmann og assisterende rådmann fra 01.01.08.

Det er 4 stab/støtteenheter, informasjon og kommunikasjon, plan og utvikling, forvaltning og intern drift.

Tjenesteproduksjonen er organisert i 17 enheter og stab/støtte som egen enhet.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 31.01.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 27.02.08. Oversikt over deltakere er gitt i kapittel 8.

Åpningsmøte ble avholdt 15.04.08.

Intervjuer
12 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved.

Sluttmøte ble avholdt 17.04.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse- sosial- og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 – 23 år. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunens side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det underøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier.

Det ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernloven og individuelle planer etter helse- og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring individuelle planer og tiltaksplaner.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 – 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres. Det ble også sett på om kommunen har oversikt over klager på de tre tjenestene og anvender disse til forbedring av tjenestene.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov. Det ble også undersøkt om det er tilrettelagt for bruk av kvalifiserte tolker når det er nødvendig.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Avvik 1:

Rauma kommune har ikke tilstrekkelige systemer som sikrer rett hjelp til rett tid for utsatte barn med behov for samordnede tjenester

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om barneverntjenester § 4-5 jfr. § 4-4, §4-3 jfr. § 6-9
 • Lov om helsepersonell §§ 40 og 16
 • Lov om helsetjenesten i kommunen § 1-3 a
 • Forskrift om pasientjournal § 8, 1.ledd bokstav e), bokstav f) og siste ledd, § 10 og § 14
 • Forskrift om internkontroll i sosial og helsetjenesten § 4 g)
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 4

Avviket bygger på følgende:

 • Ved intervju kommer det frem at barnevernet ikke greier å gjennomføre alle undersøkelser innen lovpålagte frister. Ved innsyn i barnevernets saksbehandlingsverktøy, Bv-Pro, kommer det frem at det er fristoverskridelser i flere saker.
 • I kommunens halvårige rapportering til fylkesmannen fremgår det at undersøkelser ikke blir gjennomført innen fristen.
 • Det samme fremkommer ved gjennomgang av tilsendt dokumentasjon:
  - I virksomhetsplan for barneverntjenesten 2008 fremgår det som et arbeidsmål/tiltak at meldte forhold skal være kartlagt/undersøkt innen satte frister.
  - I årsmelding for barneverntjenesten 2006 og 2007 fremgår det at det er problemer med å overholde fristene.
  - I revisjonsrapport fra distriktsrevisjonen (2006) går det frem at ”fylkesmannen ba om redegjørelse pga fristoverskridelser i 2005”.
  - I skrivet ”Barnevern- internkontroll” går det frem at det er et mål for forbedringsarbeidet å overholde frister for saksbehandling, spesielt i undersøkelsessaker.
 • Ved intervju kommer det frem at kommunen ikke utarbeider tiltaksplaner til alle barn med hjelpetiltak. Ved gjennomgang av journal/saksmappe fra barnevernet kommer det frem at ikke alle barn med hjelpetiltak har tiltaksplan.
 • Kommunen har ved sin rapportering 2. halvår 2007 til fylkesmannen, oppgitt at 7 av 56 barn med hjelpetiltak har fått utarbeidet tiltaksplan.
 • Ved gjennomgang av tilsendt dokumentasjon kommer det også frem at kommunen ikke utarbeider tiltaksplaner i alle saker med hjelpetiltak:
  - Av årsmelding 2007 fremgår at ”Fortsatt mangler det oppdaterte tiltaksplaner i alt for mange saker med hjelpetiltak, noe som er i strid med loven”. Det samme går frem i årsmeldingen for 2006.
  - Av virksomhetsplan for barneverntjenesten 2008 fremgår det som et arbeidsmål/tiltak at tiltak skal følges opp ved å utarbeide tiltaksplan i alle saker.
  - I forvaltningsrapport fra kommunerevisjonen (2006) går det frem at ”Ved saksgjennomgang fant revisjonen at det ikke var utarbeidet tiltaksplaner i alle saker hvor dette var aktuelt, og/eller at tiltaksplaner var utløpt uten at tiltak var evaluert”
  -Av skrivet ”Barnevern- internkontroll” går det frem at det er et mål for forbedringsarbeidet å utarbeide tiltaks- og omsorgsplaner i alle saker
 • Ved gjennomgang av pasientjournal i psykisk helsetjeneste for voksne kommer det frem at det er uklart hvem opplysningene gjelder (pasient/pårørende). Det er også uklart hvem som har skrevet notat i saken, og det er uklart hvem som er samarbeidende personell da disse benevnes med fornavn i referat og lignende.
 • Journalene inneholder også opplysninger som ikke er nødvendig og relevant for å gi helsehjelp

Avvik 2:

Rauma kommune sikrer ikke at barneverntjenesten er organisert slik at det klart fremgår hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om barneverntjenester § 2-1, 3. og 4. ledd
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 4, 1. ledd jfr. bokstav a)

Avviket bygger på følgende:

 • Av kommunens attestasjons- og anvisningsskriv går det frem at enhetsleder for barne- og familieenheten har anvisningsmyndighet på barnevernområdet. Av samme skriv framgår det at fagleder i sosialtjenesten har anvisningsmyndighet i enhetsleders fravær. Under intervju kommer det frem at vedtak etter barnevernloven i barnevernleders fravær, kan forelegges fagleder i sosialtjenesten for attestasjon, uten at taushetsbelagt informasjon er anonymisert. Det kommer også frem ved intervju at barnevernleder er ukjent med Rauma kommune sitt gjeldende attestasjons- og anvisningsskriv.
 • Av delegasjonsreglementet går det frem at formannsskapet er delegert myndighet til å treffe avgjørelser etter lov om barnevern. Formannsskapet består av 9 medlemmer. Det er i delegasjonsreglementet ikke nærmere presisert hvilke oppgaver og ansvarsforhold innenfor barnevernområdet som er tillagt formannsskapet. Dette fremkommer heller ikke av annen dokumentasjon som er fremlagt for tilsynet.
 • Av delegasjonsreglementet går det frem at ”Fagleder barneverntjenesten forestår oppgaver etter lovens § 2-1. Alle saker som ikke hører inn under fylkesnemnda avgjøres av rådmannen”

6. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

7. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Tilsynsmyndigheten vurderer at det ved tilsynet er avdekket forhold som tilsier svakheter i styringssystemet i Rauma kommune. Kravet til internkontroll innebærer at kommunens ledelse har ansvar for å sikre etterlevelse av sosial-, helse- og barnevernlovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Tilsynsmyndigheten vil særlig bemerke at det er en svakhet at det ikke skjer et systematisk evaluerings- og korrigeringsarbeid. Dette kommer blant annet til uttrykk ved:

Under tilsynet kom det frem at kommunen har rapporteringsrutiner, og at kommunen fra år tilbake er kjent med svikten som knytter seg til utarbeidelse av tiltaksplaner og fristoverskridelser vedrørende undersøkelser i barnevernet.

Det er også kjent i kommunen at journalføringen innenfor psykisk helsetjeneste for voksen ikke er i samsvar med regelverket, og at de ansatte anser journalføringsverktøyet som utilfredsstillende.

Kommunen er heller ikke kjent med de særlige delegasjonsregler som gjelder innenfor barnevernet.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Delegasjonsreglement for Rauma kommune, vedtatt 02.10.07
 • Opptrappingsplan for psykisk helsearbeid 2006 – 2010
 • Organisasjonskart
 • Utkast til forvaltningsrapport for barneverntjenester fra kommunerevisjonen, datert 25.09.06
 • ROR – mulige samarbeidstiltak, mai 2007
 • Plan over arbeidet ved pedagogisk psykologisk tjeneste i Rauma kommune 2007 – 2008
 • Utkast til samarbeidsavtale Rauma kommune – BUP Molde
 • Barnevern – internkontroll, utdrag fra intralink
 • ”Skolehelsetjenesten i Rauma kommune”, datert 21.06.07
 • Infoskriv om skolehelstjenesten til Innforjorden skole
 • Oversikt over tjenester Rauma helsestasjon har å tilby
 • Kompetanseplan for helse- og sosialtjenesten 2007 – 2008 (kompetanseløftet)
 • Oversikt over tjenester fra barneverntjenesten til befolkningen
 • Virksomhetens tjenester overfor brukerne (avd. for psykisk helsearbeid)
 • Sosialtjenesten i Nav og OU-prosess
 • Infoskriv økonomisk rådgivning
 • Avviksskjema
 • Årsmelding for barneverntjenesten 2007
 • Skjema for melding til barneverntjenesten
 • Henvisning til PP-tjenesten
 • Midlertidig stillingsbeskrivelse for rådgiver helse og sosial
 • Oversikt – attestasjon og anvisning
 • Søknad om statlig tilskudd – boligsosialt arbeid
 • Søknad om økonomisk stønad
 • Brosjyrer :BAPP-gruppe, barnebrosjyre, foreldrebrosjyre, ”hvordan har barna det”
 • Arbeidsoppgaver ved fysio- og ergoterapitjenesten
 • Arbeidsbeskrivelse for barnevernkonsulent
 • Arbeidsbeskrivelse for barnevernkurator
 • Informasjon om helsearbeider i skole
 • Virksomhetsplan for barneverntjenesten – 2008

Fra virksomhetens internettsider ble følgende dokumentasjon lagt til grunn:

 • Oversikt over de ulike tjenestetilbud i kommunen
 • Kommunebarometer
 • Kommuneplan Rauma kommune 2006 – 2017
 • Årsmelding 2006
 • Budsjett 2008, økonomiplan 2008-11
 • Veileder til utarbeidelse av individuell plan, samtykkeerklæring individuell plan og søknadsskjema individuell plan

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Kompetanseplan for helse- og sosialtjenestene 2007-2008
 • Dokument ”Hensikt med lederavtale” vedlagt utkast til lederavtale
 • Kvalitetssystem for helsestasjon med dokument om bl.a tilgjengelighet i
 • skolehelsetjenesten, ansvarsfordeling; skolelegens og helsestasjonslegens oppgaver,
 • skjema for melding til barneverntjenesten, prosedyre ved medisinsk problematikk
 • BAPP-perm
 • Arbeidsbeskrivelse for psykiatrisk fagstilling
 • Innmeldingsskjema til psykiatrisk fagstilling
 • Skjema for opphevelse av taushetsplikt
 • KOSTRA-tall
 • 10 saksmapper fra skolehelsetjenesten
 • 20 saksmapper fra barnevernstjenesten
 • 12 saker fra sosialtjenesten
 • 11 journaler fra psykisk helsetjeneste

I tillegg fikk tilsynet elektronisk tilgang til:

 • Kommunens Intralink
 • BV-pro, elektronisk saksbehandlingsverktøy for barnevernet

På sluttmøtet fikk tilsynet utdelt:

 • Tilleggsopplysninger ifm tilsynet fra barnevernleder
 • Samtykkeerklæring for samarbeide
 • Infoskriv med spørreskjema – ettervern
 • Tilbakemelding til rådmann fra barnevernleder– ”hva er gjort for å følge opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten ”Barneverntjenester i Rauma kommune”

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • Varsel om tilsyn datert og sendt 31.01.08
 • Brev til Rauma kommune med program for tilsynsdagene datert 31.03.08
 • Diverse e-poster mellom tilsynsmyndigheten v/revisjonsleder og kontaktperson i Rauma kommune

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Per K. Nyheim

Rådmann

X

X

X

Gerd Sæther Jordal

Barnevernleder

X

X

X

Gro Berild

Rådgiver/koordinator helse og sosial

X

X

X

Idar O. Ofstad

Sosialkonsulent

X

X

X

Svanhild R. Skiri

Barnevernkurator

X

Anne Grete Røv

Barnevernkurator

X

X

Eva Marvik

Barnevernkurator

X

X

X

Line Solberg

Psykiatrisk fagstilling barn og unge

X

X

X

Olaug Bårdsnes

Psykiatrisk fastilling

X

X

X

Sylvia Vik Mittet

Fagleder sosialtjenesten

X

X

X

Anne Elin Frøysa

Ledende helsesøster

X

X

X

Jon Sverre Aursand

Kommunelege I

X

X

Torill Gregersen

Økonomikurator

X

X

X

Joar Venaas

Enhetsleder barne- og familieenheten

X

X

X

Arne Skiri

Fagleder avdeling for psykisk helsearbeid

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder Gro-Malén Brønnestad
Revisor Aase Årsbog Dyrset
Revisor Åse Hansen

Deltakere på formøtet i Rauma kommune den 25.02.08:
Gerd Sæther Jordal, barnevernleder
Anne Elin Frøysa, ledende helsesøster
Joar Venaas, enhetsleder barne- og familieenheten
Line Solberg, psykiatrisk fagstilling barn og unge
Idar O. Ofstad, sosialkonsulent
Sylvia Vik Mittet, fagleder sosialtjenesten
Eva Marvik, barnevernkurator
Perry Ulvestad, assisterende rådmann
Fra tilsynsmyndigheten deltok samme personer som på åpnings- og sluttmøtet.