Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Møre og Romsdal

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Vurdering av virksomhetens styringssystem
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet 

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Vurdering og prioritering av nye pasienter
 • Utredning
 • Behandling og oppfølging

Oppmerksomhet innen de ovennevnte fasene var blant annet rettet mot:

 • Brukermedvirkning
 • Samarbeid og samhandling
 • Tilgjengelighet
 • Forebygging og reduksjon av bruk av tvang

Tilsynet hadde ved intervju og dokumentgjennomgang særlig fokus på pasienter med alvorlig depresjon og pasienter med nyoppdagede symptomer forenelig med psykoselidelse.

Molde DPS består av poliklinikk og døgnavdeling med 20 senger.

Døgnavdeling ble 12.1.2009 etablert på Knausen Senteret. Tilsynet var i hovedsak rettet mot poliklinikk. Det ble i tillegg valgt å ha et visst fokus på den nyetablerte døgnenheten. Avdeling for voksenpsykiatri er inne i en periode med betydelig omstilling og omorganisering av tilbudet.

Molde DPS har et internkontrollsystem med relevante prosedyrer og retningslinjer for den pasientrettede driften. Aktuelle prosedyrer på foretaksnivå, avdelingsnivå og enhetsnivå er tilgjengelige i et elektronisk kvalitetssystem.

Enkelte sentrale prosedyrer som stiller forventninger til ansatte og leder og er i liten grad kjent. Ved tilsette enheter er det blant annet forventninger om at enhetsledere skal foreta internkontroll ved egen enhet i form av regelmessige undersøkelser for å avdekke, korrigere og forebygge svikt. Dette gjøres ikke.

Det er ikke entydig og kjent hvem som har det overordnede ansvar for virksomheten. Ansvar og myndighet som er lagt til enhetsledere er utydelig. Dette fører til at ledere ikke får tatt strategiske valg og beslutninger for å sikre forsvarlig drift.

Svikt i styringssystemene som ble avdekket ved tilsyn ved DPS Kristiansund i juni 2008 gjenfinnes til en viss grad også ved Molde DPS.

Det ble avdekket to avvik ved tilsynet. Avvikene lyder:

1. Når henvisninger er mangelfulle, avslås eller videresendes håndteres dette ikke alltid i henhold til lovkrav

2. Utredning og behandling av pasienter ved Molde DPS er i liten grad styrt

1.3.2009

Einar Andersen
revisjonsleder

Anne Cathrine Svenning
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Helse Nordmøre og Romsdal HF, Molde DPS i perioden 25.11.2008 - 3 1.3.2009. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Møre og Romsdal gjennomfører i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Helsetilsynet. Tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge gjennomføres i samarbeid med Helsetilsynet i Nord- Trøndelag og Helsetilsynet i Sør-Trøndelag. Tilsyn med DPS ble i 2008 gjennomført ved ett DPS i hvert foretak i Midt-Norge og gjennomføres i 2009 ved andre DPSér i de sammen helseforetakene.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Molde DPS utgjør to av åtte enheter i Avdeling for Voksenpsykiatri ved Helse Nordmøre og Romsdal HF. Molde DPS yter allmennpsykiatriske behandlingstilbud til innbyggere kommunene i Romsdal samt kommunene Sunndal, Eide og Gjemnes på Nordmøre.

Molde DPS består av poliklinikk og døgnenhet, som har hver sin leder. De har fra begynnelsen av 2009 vært samlokalisert på Knausen Senteret i Molde. Poliklinikken består av: 1) Allmennpsykiatrisk team distrikt 2) Allmennpsykiatrisk team Molde 3) Rusteam 4) Akutteam (har eksistert i fem år, men planlagt utvidet) 5) Robust poliklinikk (etablert i 2008) 6) Front kompetansesenter (etablert i 2009) 7) Gruppebehandlingsteam (under etablering)

Døgnenheten ble 12.1.2009 etablert på Knausen Senteret med 20 senger. Samtidig ble Eide DPS og Tingvoll DPS lagt ned. På tilsynsdagene var enheten organisert i to poster og 14 senger var tatt i bruk. Tilsynet var i hovedsak rettet mot poliklinikk. Det ble i tillegg valgt å ha et visst fokus på den nyetablerte døgnenheten.

Døgnenheten skal gi spesialisert tilbud innen psykisk helsevern for voksne over 18 år bosatt i kommunene i Romsdal og kommunene Sunndal, Eide og Gjemnes på Nordmøre. Enheten skal i følge planene organiseres i tre poster: 1) Psykosepost (6 senger) 2) Lavterskelpost (7 senger) 3) Post planlagt spesifikk behandling (7 senger).

Bemanning i enheten skal være 32 stillinger inklusiv enhetsleder og sekretær. Stilling for overlege i psykiatri er besatt, og to stillinger for psykologspesialsiter blir snarlig besatt. Assistentleger er ansatt under avdelingssjef.

Avdeling for voksenpsykiatri er inne i en periode med betydelig omstilling og omorganisering av tilbudet. Det skjer en generell nedbemanning i avdelingen på grunn av redusert driftsramme med bakgrunn av overgang fra fylkesdekkende- til foretaksdekkende funksjoner. Videre skjer det en forskyvning av aktivitet fra sykehusnivå til Distriktspsykiatriske sentre.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 25.11.2008. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 15.1.2009.

Åpningsmøte ble avholdt 24.2.2009.

Intervjuer
11 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 25.2.2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Vurdering og prioritering av nye pasienter
 • Utredning
 • Behandling og oppfølging

Oppmerksomhet innen de ovennevnte fasene var blant annet rettet mot:

 • Brukermedvirkning
 • Samarbeid og samhandling
 • Tilgjengelighet

Forebygging og reduksjon av bruk av tvang

Tilsynet hadde ved intervju og dokumentgjennomgang særlig fokus på pasienter med alvorlig depresjon og pasienter med nyoppdagede symptomer forenelig med psykoselidelse.

5. Funn

Avvik 1:

Når henvisninger er mangelfulle, avslås eller videresendes håndteres dette ikke alltid i henhold til lovkrav

Avvik fra følgende myndighetskrav: Lov om pasientrettigheter (pasrl) § 2-2

Avviket bygger på følgende:

 • Når en henvisning er mangelfull, returneres den noen ganger til fastlege med anmodning om at supplerende opplysninger gis. Hvis ønskede tilleggsopplysninger ikke mottas har poliklinikken ikke rutiner som sikrer at opprinnelig henvisning blir vurdert innen 30 virkedager.
 • Noen ganger innhentes nødvendige opplysninger i poliklinikk i forsamtale med pasienten. Dette etterfølges ikke alltid av en rettighetsvurdering.
 • I intervju framkom det at når henvisninger til poliklinikk avslås sendes det informasjon til henvisnende instans som det forutsettes vil informere pasienten
 • I intervju framkom det at når henvisning til poliklinikk videresendes til annen spesialisthelsetj eneste informeres det om dette til henviser, men ikke til pasienten

Kommentar:
DPS er ved mottakelse av en henvisning forpliktet til å følge kravene til vurdering etter pasrl § 2-2 også om henvisningen er mangelfull. Pasienten skal unngå å bli “kasteball” mellom henviser og mottaker av henvisninger. Dersom henvisningen ikke er tilstrekkelig til å foreta en vurdering etter pasrl § 2-2 skal det innhentes supplerende opplysninger eller pasienten innkalles til undersøkelse.

Når en henvisning avvises skal pasienten I informasjon om dette. Dette vil sikre at pasienten informeres om sin rett til eventuelt å klage på avgjørelsen.

Når en henvisning videresendes til annen spesialisthelsetjeneste skal pasienten få informasjon om dette. Dette vil sikre at pasienten har kunnskap om hva som er aktuelt behandlingstilbud og hvem som skal vurdere henvisningen.

Avvik 2:

Utredning og behandling av pasienter ved Molde DPS er i liten grad styrt

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, forskrift for pasientjournal § 8 og 9, internkontrollforskriften § 4 og 5

Avviket bygger på følgende:

 • Det er utarbeidet en beskrivelse av pasientadministrativ håndtering ved psykiatrisk poliklinikk i Molde. Denne beskriver hvordan pasientforløpet skal håndteres fra henvisning er mottatt via utredning, behandling, evaluering til avslutning. Dokumentet sikrer til en viss grad at alle forhold i behandlingsforløpet håndteres adekvat. Beskrivelsen er ikke implementert. Praksis er ikke i samsvar med denne.
 • Det er få rutiner for å avdekke, korrigere og forebygge svikt. Det kontrolleres i liten grad om rutiner for utredning og behandling følges
 • Det er ikke stilt krav til bruk av test- og diagnoseverktøy ved Molde DPS. Enheten har imidlertid startet et arbeidet med standardisering av test- og diagnoseverktøy. I intervju av behandlere kom det fram at utredning skjer ved opptak av anamnese. Enkelte behandlere supplerer dette med bruk av standardiserte og strukturerte diagnostiske hjelpemidler som for eksempel M1NI.
 • Det er ikke etablert system for å kontrollere innhold og kvalitet på utredningen
 • Det er ikke bestemt hva en behandlingsplan skal inneholde. Slike planer utarbeides i varierende grad
 • Intervju og journalgjennomgang viste at suicidalvurderinger ikke gjennomføres på alle pasienter. Det er utarbeidet utkast til prosedyrer som skal sikre dette, men denne er ennå ikke vedtatt
 • Evaluering av behandling dokumenteres i liten grad i journal
 • Ved tilsette enheter er det forventninger om at enhetsledere skal foreta internkontroll ved egen enhet i form av regelmessige undersøkelser for å avdekke, korrigere og forebygge svikt. Dette er ikke prioritert. Intervju viser at enhetsledere heller ikke har delegert slike oppgaver til teamledere og andre
 • Intervju viste at rollen til teamledere i liten grad er avklart

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

 • Molde DPS har møtestrukturer som skal sikre tverrfaglig samarbeid og samhandling rundt den enkelte pasient. I poliklinikk sikres dette særlig i faste teammøter. I døgnenhet har en faste morgenmøter der oppdatert informasjon om alle pasienter gis. I tillegg er behandlermøter en særlig viktige arena for tverrfaglig samhandling.
 • Molde DPS deltar regelmessig på samarbeidsmøter med kommunene og fastlegene i opptaksområdet. Det foreligger samarbeidsavtaler med kommunene.
 • Rådgivningsplikten og samhandling om den enkelte pasient ivaretas gjennom disse møtene. Samhandlingen rundt enkeltpasienter ivaretas også gjennom deltakelse i ansvarsgrupper.
 • Molde DPS har regelmessige møter med DPS Kristiansund og sykehusavdelingene i Avdeling for voksenpsykiatri på Lundavang og Hjelset. Dette sikres blant annet ved ukentlige videokonferanser, men nødvendig utstyr er ennå ikke tilgjengelig på Knausen Senteret.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Molde DPS har et internkontrollsystem med relevante prosedyrer og retningslinjer for den pasientrettede driften. Aktuelle prosedyrer på foretaksnivå, avdelingsnivå og enhetsnivå er tilgjengelige i et elektronisk kvalitetssystem.

Virksomheten har spesifikke retningslinjer for håndtering av henvisninger.

Virksomheten er organisert slik at enhetsleder rapporterer til avdelingssjef. Det er utarbeidet prosedyre for enhetsleder ved voksenpsykiatri og voksenrehabilitering i foretaket. Dette dokumentet stiller forventninger til at enhetsleder skal foreta internkontroll i egen enhet i form av regelmessige undersøkelser for å avdekke, korrigere og forebygge svikt. Intervju viser at dette i liten grad gjøres.

Voksenpsykiatrisk avdeling har et avvikshåndteringssystem i EQS. Tilsette enheter nytter dette i varierende grad.

Det er ikke entydig og kjent hvem som har det overordnede ansvar for virksomheten. Ansvar og myndighet som er lagt til enhetsledere er utydelig. Dette fører til at ledere ikke får tatt strategiske valg og beslutninger for å sikre forsvarlig drift.

Svikt i styringssystemene som ble avdekket ved tilsyn ved DPS Kristiansund i juni 2008 gjenfinnes til en viss grad også ved Molde DPS.

7. Regelverk

Lovverk som virksomheten ble vurdert iht.:

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter
 • Relevante forskrifter

Myndighetskravene knyttet til de valgte områdene avledes hovedsakelig fra spesialist helsetjenesteloven, pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven. Hovedbestemmelsen om at tjenestene DPS gir til pasienter med alvorlig psykiske lidelser skal være forsvarlige, er spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Bestemmelsene i pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven bidrar til konkretisering av kravene. Forsvarlighetsnormen blir konkretisert ved gjennomgang av prosesser og aktiviteter knyttet til de valgte områdene. Oppmerksomhet på brukermedvirkning, samarbeid! samhandling, tilgjengelighet og tiltak for å forebygge og forhindre bruk av tvang har vært retningsgivende for valg og vektlegging av myndighetskrav.


8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen i brev av 8.1.2009:

1. Organisering og mål for voksenpsykiatrien og voksenhabiliteringen, Helse Nordmøre og Romsdal HF, 2006-2010

2. Kvalitetsarbeid og kvalitetsråd og LAMU ved voksenpsykiatri og voksenhabiliteringen ved Helse Nordmøre og Romsdal HF

3. (VOPM) Organisering, ledelse og målsetting ved Psykiatrisk poliklinikk i Molde

4. (VOPM) Beskrivelse av pasientadministrativ håndtering ved Psykiatrisk poliklinikk i Molde

5. Organisering, ledelse, behandlingstilbud og målsetting ved DPS Molde døgnenhet.

6. Individuelle behandlingsfrister - Behandling av henvisninger

7. Funksjonsbeskrivelse for ledere

8. Enhetsleder ved voksenpsykiatri og voksenhabiliteringen ved Helse Nordmøre og Romsdal HF

9. Funksjonsbeskrivelse for medisinsk rådgiver! medisinsk systemansvarlig

10. Ansvarsvakt ved døgnenheter i voksenpsykiatrien i Helse Nordmøre og Romsdal HF

11. Rapportansvarlig ved døgnenheter i voksenpsykiatrien i Helse Nordmøre og Romsdal HF

12. Muntlig rapport ved døgnenheter i voksenpsykiatrien

13. Pasientansvarlig lege / behandler

14. Pasientansvarlig miljøterapeut og Pasientansvarlig miljøarbeider

15. Samarbeidsavtale mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og kommune i Nordmøre og Romsdal.

16. Oversikt over samarbeid med kommunene

17. Overføring av pasienter under frivillig psykisk helsevern mellom enheter i voksenpsykiatrien i HNR-HF

18. Overføring av pasienter under tvungent psykisk helsevern mellom enheter i voksenpsykiatrien i

19. Utskrivning av pasienter fra døgnopphold

20. Retningslinjer for administrasjon av tvungent psykisk helsevern ved Helse Nordmøre og Romsdal HF

21. Motivasjon av pasient før og under behandling med legemidler uten pasientens samtykke ved voksenpsykiatrien ved Helse Nordmøre og Romsdal HF

22. Vurderinger før vedtak om tvangsbehandling med legemidler ved voksenpsykiatrien i Helse Nordmøre og Romsdal HF

23. Bemanningsplan DPS Molde døgnenhet.

24. Bemanningsplan DPS Molde poliklinikk. Ettersendes.

25. Kompetanseutvikling 08 - Avdeling for voksenpsykiatri

26. Vurdering av selvmordsrisiko i døgnenhet og poliklinisk ved Avdeling for voksenpsykiatri

27. Fysisk sikring av døgnenheter i forhold til forebygging av selvmord ved AVP

28. Melding av selvmord eller alvorlig selvmordsforsøk ved AVP

29. Observasjon av pasienter i forbindelse med selvmordsrisiko ved AVP

30. Oppfølging av etterlatte etter selvmord ved AVP

31. Oppfølging av pasienter med selvmordsrisiko som ikke meter til timeavtale ved AVP

32. Opplæring i kartlegging av selvmordsrisiko ved AVP

33. Opplæring i vurdering av selvmordsrisiko ved AVP.

34. Informasjonsbrosjyre Psykiatrisk akutteam.

35. Oversikt gruppebehandlingsteamet.

36. Informasjonsbrosjyre ROBUST.

37. Virksomhetsbeskrivelse, FRONT kompetansesenter.

38. Beskrivelse av Molde DPS Døgnenheten. (Utfordringer og problemstillinger med hensyn til utvikling av døgntilbudet ved Molde Kristiansund DPS. osv.)

Dokumentasjon som ble mottatt i formøtet 15.1.2009:

24. Bemanningsplaner DPS Molde poliklinikk

39. Avdelingen har et nytt dokument som erstatter vedlegg 9. Det nye dokumentet heter “Medisinsk leder! rådgiver for avdelingssjef ved avdeling for voksenpsykiatri”

40. DBT poliklinikken ROBUST — beskrivelse

41. Oppsummering ROBUST 1 år

42. Brosjyre ROBUST

Dokumentasjon som ble oversendt i e-post av 20.2.2009:

43. Prosedyre for føring av pasientjournal i poliklinikk

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 10 journaler med diagnose alvorlig! moderat depresjon fra poliklinikk
 • 10 journaler med symptomer forenelig med nyoppdaget psykose fra poliklinikk
 • 14 journaler (inkludert diagnose alvorlig / moderat depresjon og symptomer forenelig med nyoppdaget psykose) på døgnavdelingen
 • 3 journaler gjeldende pasienter som er utskrevet fra døgnavdelinger
 • 6 av de siste avviste henvisningene

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Møre og Romsdal:

 • Brev datert 25.11.2008 fra Helsetilsynet i Møre og Romsdal til Helse Nordmøre og Romsdal HF der tilsynet ble varslet
 • Brev av 8.1.2009 fra Helse Nordmøre og Romsdal HF vedlagt etterspurt dokumentasjon
 • E-post korrespondanse mellom kontaktperson for tilsynet og revisjonsleder i forbindelse med formøte
 • Brev av 14.1.2009 fra Helse Nordmøre og Romsdal HF vedlagt ytterligere dokumentasjon i forbindelse med tilsynet
 • E-post korrespondanse mellom kontaktperson for tilsynet og revisjonsleder i forbindelse med utarbeidelse av program for tilsynet
 • Brev datert 11.2.2009 fra Helsetilsynet i Møre og Romsdal til Helse Nordmøre og Romsdal HF med program for tilsynsdagene

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte 

Intervju 

Sluttmøte

Tone Mathisen

Kontorfullmektig, døgn

X

X

X

Camilla Slutås Lund

Helsesekretær, poliklinikk

X

X

X

Henning Nedberg

Psykiatrisk sykepleier, poliklinikk, Molde team

X

X

X

Svein Eriksson

Overlege, poliklinikk, Distriktsteam

X

X

X

Magne Olsen

Psykolog, poliklinikk, Molde team

X

X

Ivar Gotaas

Overlege, døgn

X

X

X

Tove Sissel Ildhusøy

Teamleder/ høyskoleutdannet, døgn

X

X

Tone Voje

Teamleder/ psykiatrisk sykepleier poliklinikk, Akutteam

X

X

X

Jostein Bergsagel

Enhetsleder, poliklinikk

X

X

X

Kirsti Holm

Rådgiver/ stedfortreder for enhetsleder, døgn

X

X

X

Robert Giske

Avdelingssjef, Avdeling for voksenpsykiatri

 X *

Ingunn Mundal

Kvalitetsrådgiver

X

X

Laila Eriksen Østbø

Psykologspesialist

X

Elin Nesje

Helsesekretær, poliklinikk

X

Liv K. Strømme

Helsesekretær, poliklinikk

X

Bente Midtbø Ødegård

Teamleder/ psykiatrisk sykepleier, døgn

X

Laila Lindseth

Kontorleder

X

Reidun Kleivenes

Helsesekretær

X

* gjennomført som telefonintervju

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder, underdirektør Einar Andersen, Helsetilsynet i Møre og Romsdal
Revisor, assisterende fylkeslege Tor-Finn Granlund, Helsetilsynet i Nord-Trøndelag
Revisor, rådgiver Anne Cathrine Svenning, Helsetilsynet Sør-Trøndelag
Fagrevisor, psykologspesialist Brit Wallin Backman
Fagrevisor, psykiater Ragnhild Aarrestad
Observatør, assisterende fylkeslege Inger Williams, Helsetilsynet i Sør-Trøndelag

Deltakere på formøte 15.1.2009 kl. 8.30 til 11.00:
Robert Giske, Avdelingssjef, Avdeling for voksenpsykiatri
Jostein Bergsagel, Enhetsleder, Molde DPS, poliklinikk
Gun-Tove Andersson, Enhetsleder, Molde DPS, døgnenhet
Brit Ingunn Hana, Medisinsk leder! rådgiver, Avdeling for voksenpsykiatri
Arvid Solli, Psykologfaglig rådgiver, Avdeling for voksenpsykiatri
Svein Eriksson, Overlege, Molde DPS, poliklinikk
Ivar Gotaas, Overlege, Molde DPS, døgn
Kirsti Holm, Rådgiver, døgn
Ingunn Mundal, Kvalitetsrådgiver, Avdeling for voksenpsykiatri
Einar Andersen, Helsetilsynet i Møre og Romsdal
Anne Cathrine Svenning, Helsetilsynet i Sør-Trøndelag