Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Møre og Romsdal

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Møre og Romsdal gjennomførte systemrevisjon med Molde kommune sin sosial- og helsetjenester til barn i Avlastningsboligen på Kvam i tidsrommet 24.3.2009 til 8.12.2009. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn med sosial- og helsetjenesten i 2009.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Sosiale behov
 • Ernæringsbehov hos barn med særlige ernæringsmessige utfordringer
 • Pleie- og omsorg tilpasset den enkelte sitt behov
 • Legemiddelhåndtering
 • Fysisk tilrettelegging

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

Det ble gitt en (1) merknad:

Avlastningsboligen på Kvam fremstår som lite hensiktsmessig og dårlig fysisk tilrettelagt

Molde 8. desember 2009

Med hilsen

Aase Årsbog Dyrset
revisjonsleder

Marit Vestad
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Molde kommune i perioden 24.3.2009 - 8.12.2009, Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen og Helsetilsynet er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosial- og helsetjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6 og lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Molde kommune er med sine vel 24.500 innbyggere både en by og en landkommune, der omtrent 80 % av kommunens innbyggere bor i Molde by.

Kommunen er organisert i flat struktur med rådmann og ei rådmannsgruppe bestående av rådmann og to kommunalsjefer, med stab - og støttefunksjoner, samt 36 resultatenheter med egne enhetsledere. Resultatenhet Tiltak funksjonshemmede er ansvarlig for tjenesteytingen i avlastningsboligen på Kvam.

Avlastningsboligen på Kvam gir for tiden tilbud til 19 personer til sammen — hvorav 10 personer er barn under 18 år.

Det er ansatt avdelingsleder i Avlastningstjenesten. Totalt er det om lag 13 stillingshjemler ved Avlastningstjenesten, fordelt på 23 personer. Om lag 3,5 stillingshjemler er vakante.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 24.3.2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 13.10.2009.

Intervjuer
Åtte personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 14.10.2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er avgrensa til tjenester til barn under 18 år og omfatter følgende områder:

 • om kommunen ivaretar barna sin rett til samvær med andre, et meningsfullt dagligliv og deltakelse i fritidsaktiviteter
 • om kommunen ivaretar barn med spesielle ernæringsbehov
 • om kommunen yter pleie og omsorg tilpassa barna sin helsetilstand
 • om kommunen har forsvarlig legemiddelhåndtering
 • om avlastningsboligen er fysisk tilrettelagt for barn

5. Funn

Merknad 1:

Avlastningsboligen på Kvam fremstår som lite hensiktsmessig og dårlig fysisk tilrettelagt

Merknaden er bygget på følgende:

 • Avlastningsboligen på Kvam framstår som trang og uhensiktsmessig
 • Soverommene er små og vanskeliggjør bruk av tekniske hjelpemidler
 • Boligen er lite hensiktsmessig for å ta imot besøk

Kommentar:
Under tilsynet ble det opplyst at ny avlastningsbolig er vedtatt bygd i nærheten av Enen dagsenter. Det ble muntlig opplyst at den nye avlastningsboligen er planlagt å være inflyttingsklar desember 2010.

6. Regelverk

 • Lov av 19.11.82, nr 66 om helsetjenesten i kommunene (Kommunehelsetjenesteloven)
 • Lov av 13.12.91, nr 81 om sosiale tjenester (Sosialtjenesteloven)
 • Lov av 30.03.84, nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten (Tilsynsloven)
 • Lov av 02.07.99, nr 64 om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven)
 • Lov av 02.07.99, nr 63 om pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven)
 • Forskrift av 20.12.02 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (Internkontrollforskriften)
 • Forskrift av 27.06.03 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (Kvalitetsforskriften)
 • Forskrift av 23.11.1983, nr 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift om pasientjournal 21. desember 2000 nr 1385
 • Forskrift av 03.04.08, nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (Legemiddelhåndteringsforskriften)
 • Sosialdepartementets forskrift av 04.12.92, nr 915 til lov om sosiale tjenester m.v.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Informasjon fra kommunen sine internettsider
 • Delegering av myndighet til legemiddelhåndetering — TFH
  - Videredelegering til avd. leder Granlia
  - Videredelegering til avd. leder Avlastningstjenesten
  - Videredelegering til avd. leder Tinthamran
 • Skjema for Overføring av myndighet til å håndtere behovsforeskrevede legemidler til navngitt tjenesteyter, i tiltak funksjonshemmede
 • Stillingsbeskrivelse — avdelingsleder
 • Stillingsbeskrivelse — stilling med krav om høyskoleutdanning
 • Stillingsbeskrivelse — stilling med krav om fagutdanning
 • Stillingsbeskrivelse — stilling uten særskilt krav om utdanning
 • Standard for tjenestene
 • Prosedyre for Basisgruppemøte (prosedyre ikke godkjent)
 • Medikamentrutiner:
  - Prosedyre for dosering av legemidler (prosedyre ikke godkjent)
  - Prosedyre for bruk av eventuell medisin (prosedyre ikke godkjent)
  - Prosedyre for oppbevaring av medisin (prosedyre ikke godkjent)
  - Skjema for registrering for bruk av A/B preparat
  - Skjema for retur av legemidler til apotek
  - Prosedyre for utdeling av medisin (prosedyre ikke godkjent)
  - Prosedyre for registrering av avvik ved manglende medisinkompetanse
  - Skjema for dosering av medisindosett i avlastning i avlastningsbolig
  - Prosedyre for å sikre at bruker får riktige medisiner og dose til riktig tid (prosedyre ikke godkjent)
 • Prosedyre fritidsaktiviteter (prosedyre ikke godkjent)
 • Rutiner i avlastninga
  - Dagplaner
  - Aktiviteter
  - Daglige rutiner i avlastninga
  - Daglige rutiner i Avlastningsbolig
  - Vakt- og medisinhåndteringsansvar innebærer (tror dette gjelder avlastninga)
  - Møtestruktur
     Prosedyre fagmøte (prosedyre ikke godkjent)
     Prosedyre basisgruppemøte (prosedyre ikke godkjent)
  - Felles personalmøte
  - Prosedyre — kommunikasjonsbøker (prosedyre ikke godkjent)
  - Kommunikasjon med pårørende til brukere av avlastningen TFH — 02.08.09
  - Avlastningsrutiner for tjenestemottakere i Granlia 
   - Lommepenger 
   - Møtestruktur 
   - Samarbeid med pårørende, skole og habiliteringstjenester
 • Delegasjon
  - Formålet med delegeringen
  - Subdelegasjon av myndighet i medhold av særlov datert 28.11.03
  - Subdelegasjon av myndighet i medhold av særlov datert 31.05.2006
  - Reglement for utøvelse av myndighet i medhold av særlov m.v. for Molde kommune, ikke datert
  - Reglement for utøvelse av myndighet i medhold av særlov m.v. for Molde kommune, datert 23.10.03
  - Reglement for utøvelse av myndighet i medhold av særlov m.v. for Molde kommune, datert 23.10.03 og endret 31.05 2006 pkt. 8 og 9
  - Ansvarsfordeling i arbeidet med internkontroll og kvalitetssikring
  - Delegering av sosialtjenesteloven § 4 a, datert 27.07.2009
 • Brosjyre for kommuneplan
 • Målsetting for avdeling tiltak funksjonshemmede
 • Personaloversikt Avlastningstjenesten
 • Personaloversikt tiltak funksjonshemmede, avlastning team 1 og team 2
 • Personaloversikt Tinthamran
 • Personaloversikt Granlia
 • Tiltaksplan for Tiltak funksjonshemmede
 • Opplæringsplan for ansatte knyttet til barne- og avlastningsboliger
  - Velkommen til avlastningstjenesten THF
 • Opplæringslogg
  - Samtale etter 3 måneder
  - Velkommen til Bjønnan 50 TFH
  - Velkommen som vikar i Tiltak funksjonshemmede, revidert 09.06.09
  - Opplæringslogg Granlia
 • Avlastningstjenesten — visjon og målsetting
 • Oversikt over helsehjelp til brukere i avlastningsbolig
 • Avvikshåndtering
  - Avvikshåndtering
  - Hvordan registrere på avviksskjema THF
  - Registrering av vold og trusler THF
 • Prosedyre — daglig journalføring (prosedyre ikke godkjent)
 • Molde kommune organisering av kvalitetsarbeidet
 • Standard for tjenestene
  - Praktisk bistand — Barnebolig
  - Avlastning i komunal bolig
 • 10 vedtak om avlastning
 • 4 vedtak om barnebolig

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • To permer om delegasjon — medikamenthåndtering
 • Brukers permer
 • Beskjedbok
 • Loggbok
 • Inne og utebok
 • Penn med diverse prosedyrer i avlastningsboligen
 • Tilgang til Gerica
 • Kontaktbok mellom hjem, skole og avlastning for to brukere
 • Tegn til talebok

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen/Helsetilsynet:

 • Foreløpig varsel om tilsyn, brev fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Møre og Romsdal av 24.3.2009
 • Varsel om tilsyn med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger, brev fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Møre og Romsdal av 23.6.2009
 • Dokumentasjon fra Molde kommune, brev datert 3.8.2009
 • Program for tilsynet, brev datert 18.8.2009
 • Diverse e-post i forbindelse med praktisk gjennomføring av tilsynet og endret tidspunkt for tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Namn

Funksjon / stilling

Opningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Stine Solheim

Vernepleier

X

X

X

Bente Linda Flatmo

Hjelpepleier

X

X

X

Anne Sofie Austnes

Vernepleier

X

X

X

Janicke Sotnak

Avdelingsleder

X

X

X

Lisbeth O. Lien

Assistent

X

X

X

Liv F. Husby

Kontroller

X

Tone Borge Løkhaug

Fung. enhetsleder

X

Eva C. Steigre

Hjelpepleier

X

X

X

Magne Orten

X

X

Bente Hegdal

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Revisor; rådgiver Marit Vestad

Revisor, rådgiver Åse Hansen

Revisjonsleder, rådgiver Aase Årsbog Dyrset

Tilsyn med kommunale sosial-og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboligeri

Molde kommune