Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Møre og Romsdal syner til brev her i frå, datert 09.09 og 01.10.2010, og takkar for retur av utfylt spørjeskjema innan fristen.

Tilsynet vart gjennomført ved at kommunen vurderte eigne rutinar for legemiddelhandtering i institusjon og heimeteneste, opp mot krava i legemiddelhandteringsforskrifta av 1. mai 2008. Kommunen skulle lage ei plan for retting dersom det viste seg at ikkje alle krava var oppfylte.

Vanylven kommune oversendte sine —svar i brev, datert 09.11.2010.

Ved Sone Fiskå er det avdekt at verksemdsleiar ikkje har vurdert risikotilhøve i legemiddelhandteringa slik det er krav om i forskrifta.

Vanylven kommune skulle ut frå dette ha utarbeidd ei plan for retting av denne mangelen. Helsetilsynet kan ikkje sjå å ha mottatt ei slik plan og ber difor om å få den oversendt innan 17. ianuar2011.

For nærmare informasjon om kva plana skal innehalde sjå oversikt over krava i lovgjevinga i høve til det enkelte spørsmål (fasit) som vart oversendt den 01.10.2010.

20.12.2010

Med helsing

Christian Bjelke
Direktør/fylkeslege
Einar Andersen
Seksjonsleiar

 

 

Kopi:
Statens Helsetilsyn Postboks 8128 0032 OSLO

Saksbehandlar:Rådgiver Janne Helen Bjørsnøs