Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Møre og Romsdal viser til brev herfra, datert 10.10 og 10.11.11, og takker for retur av utfylt spørreskjema.

Tilsynet ble gjennomført ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering i institusjon og hjemmetjeneste opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene var oppfylte.

Aukra kommune oversendte sine svar i brev av 08.12.11, hvor det går frem at Aukra kommune ikke har avvik fra legemiddelhåndteringsforskriften. Helsetilsynet kan heller ikke se at det er gitt opplysninger som skulle tilsi at virksomheten ikke blir drevet i tråd med regelverket. Tilsynet blir med dette avsluttet.

Helsetilsynet takker for samarbeidet i gjennomføringen av dette tilsynet.

Med hilsen

Christian Bjelke
Direktør/ Fylkeslege

Einar Andersen
Seksjonssjef

 

Kopi:
Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 0183 OSLO
Saksbehandler:Rådgiver Gro-Malèn Brønnestad