Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynet ble gjennomført ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering i institusjon og hjemmetjeneste opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene var oppfylte.

Averøy kommune oversendte sine svar i brev av 08.12 og 09.12.11. Når det gjelder hjemmebaserte tjenester går det frem at det er avdekket at virksomhetsleder ikke har legemiddelkompetanse, og at det ikke er utpekt en faglig rådgiver med legemiddelkompetanse. I forhold til dette avviket er det opplyst at enhetsleder vil henvende seg til kommunelege ved Averøy legesenter og farmasøyt på Averøy apotek, videre at det settes en frist for retting til 01.02.12. Helsetilsynet legger til grunn at denne feilen blir rettet opp i snarest, og senest innen 01.02,12. Så snart det foreligger rutiner for dette bes disse oversendt hit, også her senest innen 01.02.12.

Helsetilsynet i Møre og Romsdal viser til brev herfra, datert 10.10 og 10.11.11, og takker for retur av utfylt spørreskjema.

I svaret fra Averøy sykehjem er det ikke rapportert noen avvik knyttet til legemiddelhåndteringen. Her opplyses det at enhetsleder likevel vil orientere sine ansatte om avviksregistrering og motivere disse til å melde i fremtiden. Dette ser helsetilsynet positivt på da det utgjør en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet kommunen skal arbeide med jf. forskrift av 20 desember 2002 Forskrift om internkontroll.

21.12.2011

Med hilsen

Christian Bjelke
Direktør/ Fylkeslege

Einar Andersen
Seksjonssjef

 

Kopi:
Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 0183 OSLO
Saksbehandler:Rådgiver Gro-Malèn Brønnestad