Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Møre og Romsdal

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Helsetilsynet i Møre og Romsdal viser til brev herfra, datert 10.10 og 10.11.11, og takker for retur av utfylt spørreskjema.

Tilsynet ble gjeimomført ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering i institusjon og hjemmetjeneste opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene var oppfylte.

Giske kommune oversendte sine svar i brev av 28.11.11. Når det gjelder både Vigra sykehjem og Giske omsorg er det avdekket at det ikke skjer en jevnlig og minimum årlig kontroll av prosedyrene for legemiddelhåndtering. I forhold til dette avviket opplyses det om at arbeidet med prosedyrer har vært under arbeid de siste månedene, og at de skal være ferdigstilte i november 2011.

Helsetilsynet ber om å få oversendt disse prosedyrene snarest, og senest innen 15.01.12.

21.12.2011

Med hilsen

Christian Bjelke
Direktør/ Fylkeslege

Einar Andersen
Seksjonssjef

 

Kopi:
Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 0183 OSLO
Saksbehandler:Rådgiver Gro-Malèn Brønnestad