Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Møre og Romsdal

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Helsetilsynet i Møre og Romsdal viser til brev herfra, datert 10.10 og 10.11.11, og takker for retur av utfylt spørreskjema.

Tilsynet ble gjennomført ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering i institusjon og hjemmetjeneste opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene var oppfylte. Hareid kommune oversendte sine svar i brev av 09.12.11 og ga oppklarende opplysninger i e-post av 21.12.11.

Når det gjelder Hareid sykehjem og hjemmetjenestene i Hareid, er det avdekket avvik knyttet til at virksomhetene ikke har skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndteringen, samt avvik knyttet til at prosedyrer for legemiddelhåndtering ikke blir utført jevnlig og minst en gang i år. Vedlagt tilbakemeldingen fra kommunen lå skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering og kompetanse, istandgjøring og utdeling av legemiddel datert 05.12.11.

Under forutsetning av at prosedyrene implementeres godkjenner helsetilsynet kommunens plan for retting av avvik. Helsetilsynet avslutter med dette tilsynet og vil takke for samarbeidet med gjennomføringen av tilsynet.

22.12.2011

Med hilsen

Christian Bjelke
Direktør/ Fylkeslege

Einar Andersen
Seksjonssjef

 

Kopi:
Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 0183 OSLO
Saksbehandler:Rådgiver Gro-Malèn Brønnestad