Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Samandrag

Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene som vart påpeikte innanfor dei områda som vart reviderte.

Systemrevisjonen omhandla bebuarane sin rett til medisinsk tilsyn og behandling. Det vart ikkje funne avvik.

Det vart gitt ein merknad:

Husafjellheimen bør ta med at ved akuttplasseringar skal ungdommane få legetilsyn før eller seinast i løpet av inntaksdagen i dei skriftlege rutinane sine.

Dato: 25.10.11

Berit Roll Elgsaas
revisjonsleiar
Liv Toril Karlsvik
revisor

 

 

 

1. Innleiing

Rapporten er utarbeidd etter systemrevisjon ved Husafjellheimen i perioden 18.08.11 - 25.10.11. Revisjonen går inn som ein del av den planlagde tilsynsverksemda hos Fylkesmannen i dette året.

Fylkesmannen har fullmakt til å føre tilsyn med barnevernsinstitusjonane etter lov om barnevernstenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om verksemda tek hand om ulike krav i lovgivinga gjennom internkontrollen sin. Revisjonen omfatta å undersøkje om:

 • kva tiltak verksemda har for å avdekkje, rette opp og førebyggje brot på lovgivinga innanfor tema tilsynet omfattar
 • tiltaka blir følgde opp i praksis og om nødvendig korrigerte
 • tiltaka er gode nok for å sikre at lovgivinga blir følgd

Ein systemrevisjon blir gjennomført ved å granske dokument, ved intervju og andre undersøkingar.

Rapporten handlar om avvik og merknader som er avdekte under revisjonen og gir derfor inga fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet verksemda har gjort innanfor dei områda som tilsynet omfatta.

 • Avvik dreier seg om at krav som er gitt i eller i tråd med lov eller forskrift, ikkje er oppfylte
 • Merknad er forhold som ikkje er i strid med krav som er fastsette i eller i tråd med lov eller forskrift, men der tilsynsorganet finn grunn til å påpeike betringspotensial

2. Omtale av verksemda - spesielle forhold

Husafjellheimen er ein statleg eigd barnevernsinstitusjon som tek imot barn og unge i alderen 11-18 år ved inntak. I kvalitetsvurdering datert 26.05.11 tilfredsstiller institusjonen krava for "plasseringer i henhold til barnevernloven §§ 4-4, 5 ledd, 4-12, samt 4-6 dersom intensjonen er langtidsplassering ved institusjonen".

Institusjonen er p.t. midlertidig godkjent for å ta imot inntil 8 ungdommar, den midlertidige godkjenninga gjeld for perioden 13.09.-07.10.11. Normalt er Husafjellheimen godkjent for inntil 6 ungdommar. Husafjellheimen disponerer to treningshyblar.

Husafjellheimen held til i ein einebustad i eit veletablert bustadområde om lag 5 km frå Ålesund sentrum.

 

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfatta følgjande aktivitetar:

Revisjonsvarsel hvart sendt ut 17.08.11.

Oversikt over dokument i samband med tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Opningsmøte vart halde 21.09.11.

Intervju: 4 personar vart intervjua.

Sluttmøte vart halde 21.09.11.

 

4. Kva tilsynet omfatta

Tema for tilsynet var bebuarane sin rett til medisinsk tilsyn og behandling.

Rettigheitsforskrifta § 10 slår fast at den enkelte bebuar har rett til nødvendig medisinsk tilsyn og behandling. Denne retten korresponderer med tilsvarande plikt for institusjonane i kvalitetsforskrifta § 7.

Rettigheitsforskrifta § 10:

Den enkelte beboer har rett til nødvendig medisinsk tilsyn og behandling under institusjonsoppholdet.

Kvalitetsforskrifta § 7:

Institusjonen har plikt til å sørge for at beboernes rett til medisinsk tilsyn og behandling ivaretas og skal ha rutiner som sikrer dette. Rutinene skal være tilpasset institusjonens målgruppe.

Institusjonane må sørgje for at den enkelte bebuar får medisinsk tilsyn og behandling når dette er nødvendig. Institusjonen skal å ha skriftlege rutinar som sikrar ivaretaking av dette ansvaret både ved inntak og under opphaldet. Rutinane skal vere tilpassa institusjonen og bebuarane/ målgruppa for institusjonen.

Rutinane bør m.a. omtale i kva situasjonar medisinsk tilsyn skal gjennomførast og kven som har ansvaret for å foreta vurderingar av om det er behov for medisinsk tilsyn eller behandling under opphaldet. Dersom bebuarar vert akuttplassert i institusjonen, skal dei tilsjåast av lege før eller seinast i løpet av inntaksdagen. Rutinane bør også omfatte situasjonar der det må visast særleg merksemd, t.d. ved mistanke om rusing, smittsame sjukdommar og suicidal åt­ ferd. Rutinane og omfanget av skriftleggjering av desse må sjåast i samanheng med målgrup­ pa til institusjonen og kor det er fare for svikt.

 

5. Funn

Det vart ikkje funne avvik.

Det vart gitt ein merknad:

Husafjellheimen bør ta med at ved akuttplasseringar skal ungdommane få legetilsyn før eller seinast i løpet av inntaksdagen i dei skriftlege rutinane sine.

Merknaden byggjer på følgjande:

 • Dei skriftlege rutinane seier ikkje noko særskilt om akuttplasseringane og legetilsyn.
 • Tilsette veit ikkje om det er forskjell på akuttplasseringar og planlagde plasseringar når det gjeld kor tid legetilsyn skal finne stad.
 • Akuttplasseringar skjer svært sjeldanved Husafjellheimen; det har vore ei slik plassering sidan 2004.

Kommentar:

Dåverande Barne- og familiedepartement (BFD) gav 25.11.05 presiseringar av regelverket knytt til rettighetsforskrifta- m.a. følgjande om medisinsk tilsyn og behandling:

Det er ikke direkte forskriftfestet, men fremgår av merknaden, at rutinene må innehol­ de bestemmelser om at barn og unge som blir akuttplasser!, ti/ses av lege før inntak, snarest mulig etter inntak eller senest i løpet av inntaksdagen. Det skilles ikke her mellom ulike hjemler for akuttplasseringen, og åpnes heller ikke for en individuell vurdering av behovet for å ti/ses av lege i disse tilfellene.

Fylkesmannen finn sidan akuttplasseringar er så sjeldne (og når dei først skjer, må det agerast umiddelbart), er det viktig at dei skriftlege rutinane er utforma slik at tilsette raskt kan finne kva reglar som gjeld og kan handle i samsvar med dette.

 

6. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon
 • Lov om barneverntjenester (17.juli 1992 nr l00)
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling (11.des. 2003 nr 1564)
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (12.des. 2002 nr 1594)
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner (10.juni 2007 nr 1351)

7. Dokumentunderlag

Dokumentasjon frå verksemda knytt til den daglege drifta og andre viktige forhold som vart send over da revisjonen vart førebudd:

 • Opplæringsplan 2011
 • Prosedyrar/rutinar knytt til tilsynstema:
  Rutiner for å sikre ungdommens fysiske og psykiske helse
  Medisinskjema
  Rutine: Førstehjelp og forebyggende smitte ved inst.
  Rutiner ved skader/selvskading
  Prosedyre ved suicidal adferd
 • Prosedyrar/rutinar for avvikshandtering

Korrespondanse mellom verksemda og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsynet
 • Diverse e-postar om program og gjennomføring av tilsynet 

8. Deltakarar ved tilsynet

Revisjonen fann stad same dag som institusjonen hadde personalmøte. Alle tilsette var derfor tilstades på opnings- og sluttmøtet.

Tabellen under syner kva personar som vart intervjua:

Deltakere ved tilsynet
NamnFunksjon / stillingOpningsmøteIntervjuSluttmøte

Mette Tranvåg Øren

Leiar

X

X

X

Barbara Hansen

Miljøarbeidar

X

X

X

Camilla Svendsen

Miljøterapeut

X

X

X

Leif Christian Tomren

Miljøterapeut

X

X

X

Frå tilsynsorganet deltok:

Kjell Iversen (observatør), Liv Torild Karlsvik og Berit Roll Elgsaas.