Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Møre og Romsdal viser til brev herfra, datert 10.10 og 10.11.11, og takker for retur av utfylt spørreskjema.

Tilsynet ble gjennomført ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering i institusjon og hjemmetjeneste opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene var oppfylte.

Rauma kommune oversendte sine svar i brev av 09.12.11.

Her går det frem at Åndalsnes sykehjem har skriftlige prosedyrer men at disse ikke er oppdaterte, at meldte avvik i tilknytning til legemiddelhåndtering gjøres kjent for virksomhetsleder men at det ikke alltid meldes avvik når det skjer feil og nesten-feil knyttet til legemiddelhåndtering, og at det ikke utføres jevnlig og minimum en årlig kontroll av prosedyrene for legemiddelhåndtering.

Av plan for retting går det frem at det skal utarbeides egne oppdaterte prosedyrer, videre skal virksomhetsleder se på rutiner for avviksregistrering og informere personalet om viktigheten av å melde inn avvik. Det fremgår også at det ikke har vært dokumentert legemiddelrevisjon siden juni 2009, men at virksomhetsleder nå har tatt kontakt med sykehusapoteket i Molde for avtale om årlig legemiddelrevisjon.
Når det gjelder tidsplan for retting opplyses det om at forholdene skal være ordnet opp i til 10.12.12.

Helsetilsynet ber om å få oversendt rutiner knyttet til de områder hvor det ble avdekket avvik snarest og senest innen 15.01.12.

Når det gjelder omsorgstjenester sør – hjemmetjenesten er det ikke avdekket avvik, verken fra tjenesten selv eller fra helsetilsynets side. 

21.12.2011

Med hilsen

 

Christian Bjelke
Direktør/fylkeslege

Einar Andersen
seksjonssjef

 

 

Saksbehandler: Rådgiver Gro-Malèn Brønnestad W 71 25 84 57