Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Møre og Romsdal

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Helsetilsynet i Møre og Romsdal viser til brev herfra, datert 10.10 og 10.11.11, og takker for retur av utfylt spørreskjema. Tilsynet ble gjennomført ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering i institusjon og hjemmetjeneste opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene var oppfylte.

Rindal kommune oversendte sine svar i brev av 07.12.11, hvor det går frem at det ved Rindal helsetun og hjemmesykepleien i kommunen ikke er avdekket avvik fra legemiddelhåndteringsforskriften. Det opplyses i oversendelsesbrevet at hjemmesykepleien bruker ukedosetter til de brukerne som selv kan administrere dette. Videre opplyses det at ukedosettene samles inn ved ukas slutt og dermed blir det observert at pasienten inntar legemiddelet. Når det gjelder virkeområdet for legemiddelforskriften, forskrift av 3 april 2008 nr 320, følger dette av forskriftens § 2. Bestemmelsen lyder:

"Forskriften gjelder virksomheters og helsepersonells håndtering av legemidler når det ytes helsehjelp som definert i lov om helsepersonell § 3 tredje ledd.

Forskriften kommer ikke til anvendelse når pasienten selv har ansvaret for å håndtere legemidler, og pasienten ikke har inngått avtale som omhandler legemiddelhåndtering omfattet av første ledd.

Bestemmelsen i § 5 gjelder bare kommunehelsetjenesten".

På bakgrunn av kommunens opplysning forutsetter helsetilsynet at kommunen benytter ukedosett til pasienter for egenadministrasjon jf. forskriftens § 2 annet ledd. Videre forutsettes det herfra at det både i forkant av en slik ordning og underveis blir vurdert om pasientens helsetilstand er av en slik karakter at kommunen må overta ansvaret for legemiddelhåndteringen.

Tilsynet blir med dette avsluttet. Helsetilsynet takker for samarbeidet i gjennomføringen av dette tilsynet.

21.12.2011

Med hilsen

Christian Bjelke
Direktør/ Fylkeslege

Einar Andersen
Seksjonssjef

 

Kopi:
Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 0183 OSLO
Saksbehandler:Rådgiver Gro-Malèn Brønnestad