Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Møre og Romsdal

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Helsetilsynet i Møre og Romsdal viser til brev herfra, datert 10.10 og 10.11.11, og takker for retur av utfylt spørreskjema.

Tilsynet ble gjennomført ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering i institusjon og hjemmetjeneste opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene var oppfylte.

Sande kommune oversendte sine svar i brev av 06.12.11. Fra hjemmetjenesten er det avdekket avvik knyttet til at virksomhetsleder ikke har legemiddelkompetanse og det er ikke utpekt en faglig rådgiver, videre er det avdekket avvik knyttet til at virksomheten har skriftlige prosedyrer men at disse ikke er oppdaterte, virksomhetsleder har ikke vurdert risikoforhold i legemiddelhåndteringen etter gjeldende forskrift, og det er avdekket avvik når det gjelder jevnlig og minimum en årlig kontroll av prosedyrene for legemiddelhåndtering.

Det er opplyst at avvikene vil bli rettet opp ved å utarbeide skriftlige rutiner som utpeker faglig rådgiver med legemiddelkompetanse, skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering etter ny forskrift, skriftlige rutiner for risikovurdering av legemiddelhåndtering og rutiner som sikrer at prosedyrene for legemiddelhåndtering blir kontrollert i samsvar med internkontrollforskriften. Tidsplan for retting er satt til 15.02.12.

Ved Sandetun sykehjem er det avdekket avvik knyttet til at virksomhetsleder ikke har legemiddelkompetanse og det er ikke utpekt en faglig rådgiver, videre er det avdekket avvik til at  virksomhetsleder ikke har vurdert risikoforhold i legemiddelhåndteringen etter gjeldende forskrift.

Det opplyses at avvikene vil bli rettet opp ved å utarbeide skriftlige rutiner som utpeker faglig rådgiver med legemiddelkompetanse, videre skriftlige rutiner for risikovurdering av legemiddelhåndtering etter internkontrollforskriften. Tidsplan for retting er satt til 15.02.12.

Helsetilsynet ber om å få tilsendt disse rutinene så snart som mulig og senest innen 15.02.12.

21.12.2011

Med hilsen

Christian Bjelke
Direktør/ Fylkeslege

Einar Andersen
Seksjonssjef

 

Kopi:
Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 0183 OSLO
Saksbehandler:Rådgiver Gro-Malèn Brønnestad