Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i fylket ble fra 01.01.12 integrert på lik linje med andre fagområder i fylkesmannsembetet og opphørte som egen instans. Fylkesmannen ble etablert som felles klage- og tilsynsinstans, og dette tilsynet blir derfor fulgt opp av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Fylkesmannen viser til brev herfra, datert 10.10 og 10.11.11, og takker for retur av utfylt spørreskjema.

Tilsynet ble gjennomført ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering i institusjon og hjemmetjenester opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene var oppfylte.

Smøla kommune oversendte sine svar i brev mottatt her 01.12.11. Av tilbakemeldingen går det frem at det ikke er avdekt avvik verken ved Smøla sykehjem eller ved hjemmetjeneste distrikt Smøla kommune.

På bakgrunn av dette finner fylkesmannen å avslutte tilsynet med legemiddelhåndtering. Vi vil benytte anledningen til å takke for samarbeidet.

Med hilsen

Christian Bjelke
Direktør/ Fylkeslege

Einar Andersen
Seksjonssjef