Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i fylket ble fra 01.01.12 integrert på lik linje med andre fagområder i fylkesmannsembetet og opphørte som egen instans. Fylkesmannen ble etablert som felles klage- og tilsynsinstans, og dette tilsynet blir derfor fulgt opp av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Fylkesmannen viser til brev herfra, datert 10.10 og 10.11.11, og takker for retur av utfylt spørreskjema.

Tilsynet ble gjennomført ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering i institusjon og hjemmetjenester opp mot kravene i legemiddelhandteringsforskriften av 1. mai

2008. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene var oppfylte.

Stordal kommune oversendte sine svar i brev av 06.12.11. Av tilbakemeldingen går det frem at det ikke er avdekt avvik knyttet til sykehjem. Når det gjelder hjemmetjenesten har kommunen avdekt at prosedyrene ikke er oppdaterte, og at holdninger til kontroll og bruk av awiksmelding må innskjerpes

Fylkesmannen har i tillegg til kommunens egne observasjoner merket seg awik knyttet til at prosedyrer for legemiddelhåndtering ikke blir kontrollert og utført jevnlig minst en gang i året.

Av plan for retting av avvik kommer det frem at kommunen i begynnelsen av 2012 skal ta i bruk dataverktøyet Risk Manager for bedre styring av kvalitetsarbeidet i organisasjonen. Videre kommer det frem at planen er å få det operasjonalisert innen sommeren 2012. Kommunen opplyser i sitt brev at opplæring vil skje i personalmøte og gruppevis.

Når det gjelder manglende oppdatering av skriftlige prosedyrer har kommunen gitt en oversikt over hva disse må beskrive.

Fylkesmannen har merket seg at kommunen har satt en egenfrist for å få oppdatert prosedyrene til 01.05.12. Etter fylkesmannens vurdering må slike prosedyrer oppdateres snarest, og vi ber derfor om å få oversendt prosedyrene innen 20.02.12.

Med hilsen

Christian Bjelke
Direktør/ Fylkeslege

Einar Andersen
Seksjonssjef