Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i fylket ble fra 01.01.12 integrert på lik linje med andre fagområder i fylkesmannsembetet og opphørte som egen instans. Fylkesmannen ble etablert som felles klage- og tilsynsinstans, og dette tilsynet blir derfor fulgt opp av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Fylkesmannen viser til brev herfra, datert 10.10 og 10.11.11, og takker for retur av utfylt spørreskjema.

Tilsynet ble gjennomført ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering i institusjon og hjemmetjeneste opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene var oppfylte.

Sunndal kommune oversendte sine svar i brev av 12.12.11, og i e-post av 20.12.11 har kommunen kommet med presiserende opplysninger. Av tilbakemeldingen går det frem det er felles rutiner for institusjon og hjemmebaserte tjenester. Videre at kontroll av prosedyrer for legemiddelhåndtering ikke skjer jevnlig og minst en gang i året. I forhold til dette blir det opplyst at prosedyrene skal gjennomgås i første kvartal 2012, og at eventuelle feil vil bli korrigert. Videre går det frem at prosedyrene er endret etter ny forskrift, men altså ikke revidert.

Fylkesmannen ber om å få oversendt disse rutinene snarest, og senest innen 20.02.12.

Med hilsen

Christian Bjelke
Direktør/ Fylkeslege

Einar Andersen
Seksjonssjef