Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Samandrag

Denne rapporten gjer greie for dei avvika og .merknadene som vart påpeikte innanfor dei områda som vart reviderte.

Systemrevisjonen omhandla bebuarane sin rett til medisinsk tilsyn og behandling.

Det vart gitt ein merknad:

SUH har ikkje fått gjennomført legetilsyn på inntaksdagen for alle akuttplasserte ungdommane.

Dato: 07.12.11

Berit Roll Elgsaas
revisjonsleiar

Liv Torild Karlsvik
revisor


 

 

1. Innleiing

Rapporten er utarbeidd etter systemrevisjon ved Sunnmørsheimen i perioden 19.08.11 - 07.12.11. Revisjonen går inn som ein del av den planlagde tilsynsverksemda hos Fylkesmannen i dette året.

Fylkesmannen har fullmakt til å føre tilsyn med barnevernsinstitusjonane etter lov om barnevemstenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere øm verksemda tek hand om ulike krav i lovgivinga gjennom internkontrollen sin. Revisjonen omfatta å undersøkje om:

 • kva tiltak verksemda har for å avdekkje, rette opp og førebyggje brot på lovgivinga innanfor de tema tilsynet omfattar
 • tiltaka blir følgde opp i praksis og om nødvendig korrigerte
 • tiltaka er gode nok for å sikre at lovgivinga blir følgd

Ein systemrevisjon blir gjennomført ved å granske dokument, ved intervju og andre undersøkingar.

Rapporten handlar om avvik og merknader som er avdekte under revisjonen og gir derfor inga fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet verksemda har gjort innanfor dei områda som tilsynet omfatta.

 • Avvik dreier seg om at krav som er gitt i eller i tråd med lov eller forskrift, ikkje er oppfylte
 • Merknad er forhold som ikkje er i strid med krav som er fastsette i eller i tråd med lov eller forskrift, men der tilsynsorganet finner grunn til å påpeke betringspotensial

2. Omtale av verksemda - spesielle forhold

Sunnmørsheimen er ein statleg eigd barnevernsinstitusjon som tek imot barn i alderen 11-18 år ved inntak.

Heimel for inntak kan vere barnevernslova §§ 4-4 5.ledd, 4-6,4-12,4-24 og 4-26.

På akuttavdelinga er det 4 plasser og ved langtidsavdelinga er det plass til inntil 8 ungdommar.

 

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfatta følgjande aktivitetar:

Revisjonsvarsel vart sendt ut 19.08.11. Oversikt over dokument som verksemda har sendt over i samband med tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Opningsmøte vart halde 08.11.11. Intervju: 4 personar vart intervjua.

Sluttmøte vart halde 08.11.11.

 

4. Kva tilsynet omfatta

Tema for tilsynet var bebuarane sin rett til medisinsk tilsyn og behandling.

Rettigheitsforskrifta § l O slår fast at den enkelte bebuar har rett til nødvendig medisinsk tilsyn og behandling. Denne retten korresponderer med tilsvarande plikt for institusjonane i kvalitetsforskrifta § 7.

Rettigheitsforskrifta § 10:

Den enkelte beboer har rett til nødvendig medisinsk tilsyn og behandling under institusjonsoppholdet.

Kvalitetsforskrifta § 7:

Institusjonen har plikt til å sørge for at beboernes rett til medisinsk tilsyn og behandling ivaretas og skal ha rutiner som sikrer dette. Rutinene skal være tilpasset institusjonens målgruppe.

Institusjonane må sørgje for at den enkelte bebuar får medisinsk tilsyn og behandling når dette er nødvendig. Institusjonen skal å ha skriftlege rutinar som sikrar ivaretaking av dette ansvaret både ved inntak og under opphaldet. Rutinane skal vere tilpassa institusjonen og bebuarane/ målgruppa for institusjonen.

Rutinane bør m.a. omtale i kva situasjonar medisinsk tilsyn skal gjennomførast og kven som har ansvaret for å foreta vurderingar av om det er behov for medisinsk tilsyn eller behandling under opphaldet. Dersom bebuarar vert akuttplassert i institusjonen, skal dei tilsjåast av lege før eller seinast i løpet av inntaksdagen. Rutinane bør også omfatte situasjonar der det må visast særleg merksemd, t.d. ved mistanke om rusing, smittsame sjukdommar og suicidal åt­ ferd. Rutinane og omfanget av skriftleggjering av desse må sjåast i samanheng med målgruppa til institusjonen og kor det der fare for svikt.

 

5. Funn

Merknad:

SUH har ikkje fått gjennomført legetilsyn på inntaksdagen for alle akuttplasserte ungdommane.

Merknaden byggjer på følgjande:

 • I følgje dei skriftlege rutinane skal akuttplasserte ungdommar ha tilsyn av lege før eller snarast mogleg etter inntak.
 • I intervju kjem det fram at akuttplasserte ungdommar ikkje alltid får legetilsyn i løpet av inntaksdagen fordi legesenteret ikkje har kapasitet/ prioriterer dette.
 • Institusjonsleiinga har hatt møte med legesenteret om legetilsyn ved akuttplasseringar, men opplever likevel at det ikkje alltid er mogleg å få til legetilsyn på inntaksdagen.

Kommentar:

Bebuarane sin rett til og motsvarande institusjonen si plikt til å syte for medisinsk tilsyn og behandling, rettigheitsforskrifta § 10 og kvalitetsforskrifta § 7 er utdjupa av departementet i rundskriv av 21.11.05:

Institusjonen skal sørge for at den enkelte beboer får nødvendig medisinsk tilsyn og behandling under institusjonsoppholdet, jf. § 10. I merknadene fremgår det at den enkelte institusjon må ha skriftlige rutiner spesielt tilpasset institusjonen og dets beboere, Mde ved inntak og under opphold, som sikrer ivaretakelsen av dette ansvaret. Tilsvarende bestemmelse er tatt inn i forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner, jf. § 7. I merknadene til sistnevnte bestemmelse fremgår det at det påligger institusjonen å ha skriftlige rutiner spesielt tilpasset institusjonen og dens beboere, både ved inntak og under opphold, som sikrer ivaretakelsen av det ansvar som følger av § 7. I departementets brev av 11. februar 2004 om godkjenning og kvalitetssikring av barneverninstitusjoner med presiseringer av regelverket er det understreket at det stilles strengere krav til rutinene ved institusjoner som har mdlgrupper som er i risikosonen for alvorlige og/eller smittsomme sykdommer.

Det er ikke direkteforskriftfestet, men fremgår av merknaden, at rutinene må inneholde bestemmelser om at barn og unge som blir akuttplassert, tilses av legefør inntak, snarest mulig etter inntak eller senest i løpet av inntaksdagen. Det skilles ikke her mellom ulike hjemler for akuttplasseringen, og åpnes heller ikke for en individuell vurdering av behovet for å tilses av lege i disse tilfellene.

Fylkesmannen oppfordrar Sunnmørsheimen om å halde fram samarbeidet med legesenteret for å få på plass rutinar og praksis som sikrar at akuttplasserte ungdommar får tilsyn av lege på inntaksdagen

 

6. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon
 • Lov om barneverntjenester (17.juli 1992 nr 100)
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling ll. des. 2003 nr 1564)
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (12.des. 2002 nr 1594)
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner (10. juni 2007 nr 1351)

7. Dokumentunderlag

Dokumentasjon frå verksemda knytt til den daglege drifta og andre viktige forhold som vart send over da revisjonen vart førebudd:

 • Prosedyre ved inntak langtidsavdeling
 • Sjekkliste "inntak til utskriving" langtidsavdelinga
 • Rutine på akutthenvendelser
 • Prosedyre ved inntak akutt
 • Sjekkliste akutt
 • Prosedyre for oppbevaring og utlevering av medisin
 • Medisinskjema
 • Prosedyre smittevern
 • Prosedyre Førstehjelp
 • Rutiner for handtering av ulykke/skade/dødsfall av bebuarar ved Sunnmørsheimen
 • Prosedyre for debriefing
 • Prosedyre for avvikshandtering
 • Opplæringsplan 2011-10-21
 • Oversikt over tilsette ved Sunnmørsheimen

Korrespondanse mellom verksemda og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsynet
 • Diverse e-postar om program og gjennomføring av tilsynet

8. Deltakarar på tilsynet

Tabellen under gir ei oversikt over deltakarane på opningsmøte og sluttmøte, og over kva personar som vart intervjua.

Deltakere ved tilsynet
NamnFunksjon / stillingOpningsmøteIntervjuSluttmøte

Ingelin Fagervoll

Einingsleiar

X

X

X

Ellen Aarseth

Avdelingsleiar - akutt

X

X

X

Camilla E.D. Humberset

Avdelingsleiar- langtid

X

 

X

Kjetil Riksheim

Miljøterapeut

X

X

X

Kristin Takseth

Miljøterapeut

X

X

X

Frå tilsynsorganet deltok:

Liv Torild Karlsvik og Berit Roll Elgsaas.