Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Helsetilsynet i Møre og Romsdal gjennomførte i perioden 14.6.2011- 29.9.2010 tilsyn med en begrenset del av en fastleges praksis som omhandlet utredning og oppfølging av eldre hjemmeboende pasienter med mistanke om demenssykdom. Tilsynet dreide seg også om fastlegens samarbeid med kommunens hjemmesykepleie for den samme pasientgruppen. Tilsynet inngår i en fireårig nasjonal satsing på tilsyn med helse- og sosialtjenester til

Det ble ikke avdekket avvik.

Åse E. Hansen
revisjonsleder

Cato Innerdal
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon hos en fastlege ved Vågen legesenter i Kristiansund kommune i perioden 14.06.2011 - 29.9.2011. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten Helsetilsynet i Møre og Romsdal gjennomfører i inneværende år. Tema for tilsynet var fastlegens utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens. Det er gjennomført to tilsyn med fastleger under dette tema i to kommuner i fylket i år. Det er også bestemt at det skal gjennomføres tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester i de samme kommunene og med samme tema senere i høst.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten§ 2.

Formålet med fastlegetilsynene er å vurdere om legen ivaretar ulike krav i lovgivningen når det gjelder diagnostisering og behandling av eldre med kognitiv svikt, herunder også eventuelt samarbeid med hjemmetjenestene. Revisjonen omfatter en liten del av legens praksis, og rapporten gir ingen fullstendig vurdering av legens arbeid.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervju og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfatter.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kristiansund er en bykommune med flere legesenter. Ved Vågen legesenter er fem leger med fastlegeavtale samlokalisert i felles lokaler sentralt plassert i bysentrum. Ved legesenteret er det tilsatt hjelpepersonell tilsvarende 4 helsesekretærer, hvorav l i full stilling og 3 i deltidsstilling.

Denne fastlegen fikk egen liste i november 2009, etter å ha fungert som vikar ved kontoret tidligere. Legen har ikke pr. tilsynsdato full liste, men vikarierer for andre leger ved senteret og arbeider full stilling. Han angir anslagsvis ca. 70 pasienter over 65 år på sin liste. Fastlegen er også tilsynslege ved et sykehjem, og vikarierer som lege i palliativt team ved et annet sykehjem i byen. Legen er i ferd med å utvide fastlegelisten sin.

Kommunen har felles interkommunal legevakt i samarbeid med omkringliggende kommuner; Gjemnes, Frei, Tingvoll og Averøy. Fastlegen deltar i vaktordningen som utgjør en vaktbelastning på 1-2 nattevakter, og 1-2 ettermiddagsvakter/mnd.

Samarbeid med hjemmetjenestene foregår ved at fastlegen og hjemmesykepleien kontakter hverandre fra sak til sak. Det er ikke etablert faste møtepunkter mellom partene.

Kristiansund kommune har vært modellkommune for bl.a. utredning av demens. I den anledning opprettet kommunen i 2009 et demensteam for utredning av demens hos hjemmeboende pasienter. Utredningen ble gjennomført etter oppsettet til «Kompetansesenter for aldring og helse». Demensteamet er senere nedlagt.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 14.6.2011.

Åpningsmøte ble avholdt 6.9.2011.

Intervjuer 2 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 6.9.2011.

Tilsynet var rettet mot fastlegens utredning ved mistanke om demens hos eldre, og legens oppfølgning av diagnose og tjeneste-/behandlingsbehov. Tilsynet omhandlet også fastlegens samarbeid med kommunale helse- og sosialtjenester både når det gjaldt utredning, behandling og oppfølging av demente.

Helsetilsynet i fylket hadde på forhånd kontaktet kommunen for å få en oversikt over hvem av fastlegene som relativt nylig hadde gjennomført utredning av pasienter med kognitiv svikt/demens. Vi fikk opplyst at det tidligere demensteamet hadde inngått et samarbeid med b.la. Vågen legesenter om utredning av pasienter med mistanke om demens. På bakgrunn av disse opplysningene ble fastlegen plukket ut.

Innledningsvis ble det gjennomført et orienteringsmøte der både legen og kontoransvarlig helsesekretær var til stede. Tilsynsteamet gikk gjennom 6 pasientjournaler, noen av utredningene var mer enn to år tilbake i tid. Vi har lagt 2 intervju og gjennomgang av 6 pasientjournaler til grunn for våre observasjoner.

Avslutningsvis gikk vi gjennom våre observasjoner med fastlegen. Reisesekretær var også til stede.

4. Funn

Det ble ikke avdekket avvik på de omr��der som var underlagt tilsyn. Kommentar:

Fastlegens pasienter ble utredet for kognitiv svikt i henhold til faglige anbefalinger. Det fremgår av journalene og i intervju at fastlegen har et nært samarbeid med pasientens nærmeste pårørende og hjemmesykepleien der dette er nødvendig. Videre finner vi det dokumentert at det foretas differensialdiagnostiske undersøkelser, og pasientene henvises til spesialisthelsetjenesten (geriatrisk avdeling ved sykehuset i Kristiansund) ved behov.

5. Regelverk

 • Lov om statleg tilsyn med helsetenesta av 30. mars 1984 nr.15
 • Forskrift om internkontroll i helse- og sosialtenesta av 20. desember 2002 nr. 1731
 • Lov om Helsepersonell av 2.juli 1999 nr.64
 • Forskrift om fastlegeordning i kommunane av 14. april2000 nr.0328
 • Forskrift om pasientjournal av 21.desember 2000 nr. 1385
 • Forskrift om førarkort av 19. januar 2004 med gjeldande retningsliner

6. Dokumentunderlag

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 6 pasientjournaler

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Møre og Romsdal:

 • Telefonisk henvendelse til administrativ ledelse for hjemmetjenesten 28.4.2011
 • E-post av 28.4.2011 der vi ber om oversikt over fastleger som har eldre hjemmeboende pasienter med kognitiv svikt på sin liste og som hjemmetjenestene kjenner til.
 • E-post av 9.5.2011 med svar fra kommunen
 • Brev av 14.6.2011 til fastlegen med varsel om tilsyn
 • Brev av l 0.8.2011til Kristiansund kommune der vi ber om pasientidentifikasjon på tjenestemottakere som har denne legen som fastlege og som er under utredning/eller har fått demensdiagnose siste årene.
 • Telefonsamtale med fastlegen 11.8.2011 og helsesekretær 10.8.2011- orientering om tilsyn og behov for tilrettelegging
 • E-post av 15.8.2011 der i ber om oversikt over ansatte legesekretærer ved kontoret
 • E-post svar samme dag
 • Brev av 22.8.2011 orientering og tentativt program, sendes også på e-post
 • Telefon til Kristiansund kommune 5.9.2011- de bekrefter at vi ikke får pasientidentifikasjon derfra ( får ikke frem diagnoser i sitt journalsystem)

7. Deltagere ved tilsynet

Cato Innerdal, revisor (ass. fylkeslege), Aase Årsbog Dyrset, revisor (sosionom) og Åse E. Hansen, revisjonsleder (sykepleier)