Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Møre og Romsdal

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

1. Innledning

2. Beskrivelse av virksomheten

3. Gjennomføring

4. Funn

5. Regelverk

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Vurdering av pasientenes samtykkekompetanse
 • Tilbakeholdelse i institusjon mot pasientens vilje

Helsetilsynet i Møre og Romsdal fant forhold som ga grunnlag for to avvik:

Avvik 1

Vestnes kommune sikrer ikke i tilstrekkelig grad at det blir tatt stilling til samtykkekompetanse og eventuelt tatt avgjørelse om bortfall av samtykkekompetanse for pasienter ved Oppigarden og Mariebo.

Avvik 2

Vestnes kommune sikrer ikke at det blir fattet vedtak med hjemmel i pasientrettighetsloven kap. 4A når pasienter holdes tilbake mot sin vilje ved Mariebo og Oppigarden.

Dato 16.05.11

rådgiver/ jurist Marit Vestad
revisjonsleder 

ass. fylkeslege Cato Innerdal
revisor

 

Rådgiver/psykiatrisk sykepleier Sverre Veiset
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn i Vestnes kommune (avdelingene Oppigarden og Mariebo) fredag 13.05.11. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Møre og Romsdal gjennomfører dette året, og ett ledd i Statens helsetilsyn sin satsing på tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester til eldre.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med tilsyn er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • Virksomheten sikrer at det gjøres vurderinger av samtykkekompetanse til pasientene

Institusjonene har satt i verk tiltak for å hindre bevegelsesfriheten til pasientene

Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet. Personellet som er til stede vil ha sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Det uanmeldte tilsynet gjennomføres med samtaler og dokumentgjennomgang.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under tilsynet innenfor de områder tilsynet omfattet, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Helsetilsynet i Møre og Romsdal var i forkant av tilsynet i Vestnes kommune kjent med at det var fattet få vedtak om bruk av tvang i kommunen. Vi hadde også fått flere henvendelser om en låst port inn til sykehjemmet. Utover dette var helsetilsynet lite kjent med hvordan virksomheten praktiserer kravene i forhold til valgte tema for tilsynet.

2. Beskrivelse av virksomheten

Både Oppigarden og Mariebo er institusjoner for demente med åtte plasser på hver avdeling. Institusjonene er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet ble varslet ca. 30 minutter før ankomst via telefon til kommunalsjef Rune Håseth i Vestnes kommune, som også ga oss navn på driftsleder ved Oppigarden og Mariebo. Driftsleder hadde ikke anledning til å være til stede under tilsynet, men orienterte om tilsynet til ansatte ved Mariebo og Oppigarden.

Tilsynsgruppen legitimerte seg ved ankomst.

Varsel om tilsynet ble levert til sykepleier Unni Eik Vestnes når vi ankom sykehjemmet, og ble gjennomgått sammen med henne. I tillegg ble de andre ansatte forberedt på at teamet ønsket en kort samtale med alle som var til stede på jobb.

Det ble bedt om å få innsyn i journalene i den grad det var foretatt samtykkevurderinger av beboerne og det kom fram av journalene at det nylig var foretatt samtykkevurderinger for fire beboere. Det ble videre orientert om at det var satt i gang et arbeid i forhold til pasientrettighetsloven kap. 4A. De som jobbet med dette var ikke til stede under tilsynet.

Teamet snakket med:

 • Sykepleier Unni Eik Vestnes
 • Hjelpepleier Gunn Skorgenes
 • Hjelpepleier Mariann Skorgenes
 • Sykepleier Siv Kjellevold
 • Hjelpepleier Iren Frostad
 • Hjelpepleier Anita Salthammer

Teamet kontrollerte dører i begge avdelingene for å sjekke tilgjengelighet. I tillegg kontrollerte teamet porter inn til området. Det ble under tilsynet opplyst at en av inngangsportene, samt en dør ble åpnet etter at tilsynsteamet varslet sin ankomst. Denne porten/døren er vanligvis stengt/låst.

Avslutningsvis oppsummerte vi våre funn, og meddelte disse til sykepleier Unni Eik Vestnes.

4. Funn

Avvik 1:

Vestnes kommune sikrer ikke at det i tilstrekkelig grad blir tatt stilling til samtykkekompetanse og eventuelt tatt avgjørelse om bortfall av samtykkekompetanse for pasienter ved Oppigarden og Mariebo.

Avvik fra:

 • Pasientrettighetsloven § 4-3, internkontrollforskriften § 4, kommunehelsetjenesteloven §1-3a.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Gjennom samtaler med ansatte kommer det fram at det er lite kjennskap til begrepet samtykkekompetanse
 • Gjennom samtaler med ansatte kommer det fram at det ikke er noe system/rutiner for å vurdere samtykkekompetanse til pasientene
 • Det er ikke kjent hvem som eventuelt skal foreta en samtykkevurdering
 • Det er personavhengig hvor de enkelte journalfører observasjoner, noen benytter perm og andre benytter elektronisk journalsystem
 • Det er ikke journalført, utenom for fire pasienter, om det er foretatt samtykkevurderinger. Dette til tross for at flere pasienter blir oppfattet av personale til ikke å være samtykkekompetente

Kommentar:

Pasienter med samtykkekompetanse kan ikke påtvinges helsehjelp mot sin vilje. Har pasienten full samtykkekompetanse kreves det et informert samtykke fra pasienten. Avgjørelser om samtykkekompetanse skal vurderes når pasienten av helsemessige årsaker ikke lenger er i stand til å medvirke til, forstå konsekvensen av og samtykke til nødvendig helsehjelp. Slik avgjørelse skal være skriftlig, være begrunnet og om mulig bli lagt fram for pasient og pårørende. Det skal framgå på hvilket område pasienten ikke er samtykkekompetent.

Avvik 2:

Vestnes kommune sikrer ikke at det blir fattet vedtak med hjemmel i pasientrettighetsloven kap. 4A når pasienter holdes tilbake mot sin vilje ved Mariebo og Oppigarden.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasientrettighetsloven §4A-3 sammenholdt med § 4A-5, internkontrollforskriften § 4, kommunehelsetjenesteloven §l-3a.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Flere av pasientene ved Mariebo og Oppigarden blir holdt tilbake mot sin vilje
 • På dagtid holdes pasientene innenfor gjerde ved at porten er låst
 • På natt og vintertid holdes beboerne tilbake ved at utgangsdører er låst
 • I perioder har skapdører, toalettdører og kjøleskap vært låst uten at det her er vurdert om det skal fattes vedtak med hjemmel i pasientrettighetsloven kap. 4A
 • Enkelte dører (herunder verandadører) er låst uten at det foreligger noen rutiner for når og hvorfor de skal være låst
 • De ansatte opplyser at de på ettermiddagsvakt er så lavt bemannet at det etter kl. 15:00 er liten/ingen mulighet for å ta med seg beboerne utenfor porten om de skulle ønske det.
 • Helsetilsynet har ikke mottatt kopi av vedtak som gjelder tilbakeholdelse ved Mariebo og Oppigarden
 • Det var usikkerhet om hvorvidt det kunne “søkes”/ fattes vedtak vedrørende for eksempel låst port

Kommentar:

Mangler pasienten samtykkekompetanse, og pasienten gir uttrykk for motstand mot tiltaket, skal helsetjenesten etter pasientrettighetsloven § 4-3 annet ledd fatte tvangsvedtak etter pasientrettighetsloven kap. 4A. De ansatte kom med bekymringer om reduksjon i bemanning fra 3 til 2 ansatte på ettermiddagsvakt. Reduksjon av stillinger kunne ifølge personale bl.a. føre til at det ble vanskeligere å følge pasientene ut om de ønsket det. Viser her til rundskriv IS 10/2008, side 20: ”Tvangstiltak skal ikke brukes for å spare ressurser eller på grunn av mangelfull kompetanse.”

Merknad:

Ved innkjøringen til Mariebo og Oppigarden var det en anslagsvis 1,3 m høy, motorisert port. Videre var hele institusjonsområdet inngjerdet med et anslagsvis 1,5 m høyt nettinggjerde. Eneste inngangsmulighet til området var gjennom disse portene. For at folk utenfra skulle komme seg inn, måtte de åpnes innenfra institusjonen. Man måtte da ringe på slik at noen innenfra åpnet den. Dersom det ikke var svar når man ringte på, ble man henvist til å ringe et telefonnummer.

Flere av de ansatte beskrev denne porten som en ”fengselsport”, og mange fortalte at dette også var noe pårørende hadde reagert på. Det ble angitt at man tidligere hadde forsøkt å komme med innsigelser mot dette, uten at endringer ble gjennomført. Helsetilsynet anser både inngjerdingen av området og portene som stigmatiserende og uheldig. Utformingen gir inntrykk av at personene som befinner seg innenfor er ”stengt inne”. Høyden på gjerdet/portene vil for pasientene etter all sannsynlighet bli oppfattet som en uoverstigelig hindring. De ansatte opplyser i intervju at det ikke ville være noen fare for pasientene om gjerdet var av “vanlig” høyde. Helsetilsynet i Møre og Romsdal mener at Vestnes kommune bør foreta en ny faglig vurdering av dagens utforming av gjerde/port.

5. Regelverk

Det rettslige grunnlaget for tilsynsbesøket er:

 • Lov av 30.03.1984 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 19.11.1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene (khl.)
 • Lov av 02.07.1999 nr 64 om helsepersonell mv
 • Lov av 02.07.1999 nr 63 om pasientrettigheter

Følgende forskrifter vil også være sentrale ved tilsynet:

 • Forskrift av 20.12.2002 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 27.06.2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 21.12.2000 nr 1385 om pasientjournal

Fra tilsynsorganet deltok:

Rådgiver/jurist Marit Vestad, ass. fylkeslege Cato Innerdal, rådgiver/psykiatrisk sykepleier Sverre Veiset