Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Ved gjennomføring av dette tilsynet ble det undersøkt om virksomheten/ foretaket gjennom systematisk styring og forbedring sikrer forsvarlig håndtering og vurdering av henvisninger hvor det kan være mistanke om kolorektalkreft, samt forsvarlig utredning og diagnostisering frem til oppstart av behandling.

Kjernen av tilsynet var logistikk og kommunikasjon knyttet til henvisninger, legespesialistenes vurdering av henvisninger og utredning av pasientene fram til igangsetting av behandling.

Fylkesmannen skulle i tilsynet avklare om foretaket sørger for forsvarlig:

 • mottak, registrering og videreformidling av henvisninger
 • vurdering og prioritering av henvisninger
 • føring av ventelister og pasientlogistikk, og sikrer nødvendig helsehjelp innen fastsatt frist ved utredning, diagnostisering og iverksetting av behandling

Tilsynet hadde fokus på tidsrommet fra sykehuset mottar en henvisning og frem til oppstart av behandling. Aktiviteter hos fastlege eller privatpraktiserende spesialist i forkant av at sykehuset mottar henvisningen, var ikke del av dette tilsynet.

Tilsynet omfattet pasienter innen diagnosegruppene: Ondartet svulst i tykktarm (ICD-10 kode C18), Ondartet svulst i overgange mellom sigmoideum og endetarm (ICD-10 kode C19) og Ondartet svulst i endetarm (ICD-10 kode C20).

Mistanke om tykk- og endetarmskreft blir henvist til alle fire sykehusene i Helse Møre og Romsdal HF. Ved patologiske funn viderehenvist det til Molde sjukehus eller Ålesund sjukehus. Behandling ytes ved Ålesund sjukehus og Molde sjukehus, eller ved St. Olavs Hospital.

Ved Molde sjukehus blir de fleste pasientene henvist til Seksjonene for fordøyelses-sykdommer, og ved funn videre til Gastrokirurgisk seksjon. Om lag 20 % kommer inn som øyeblikkelig hjelp.

Det ble under tilsynet avdekket to avvik:

 1. Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus ivaretar ikke alltid krav til oppfølging av henvisninger
 2. Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus har ikke system som sikrer at pasientforløpet alltid blir ivaretatt iht myndighetskrav

Molde 29.5.2012:

Einar Andersen
revisjonsleder

Inger Williams
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Helse Møre og Romsdal HF i perioden 10.1.2012 - 29.5.2012. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. Tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge gjennomføres i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Tilsynet gjennomføres som del av det landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft).

Hjemmel for tilsynet er lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Mistanke om tykk- og endetarmskreft blir henvist til alle fire sykehusene i Helse Møre og Romsdal HF. Ved patologiske funn viderehenvist det til Molde sjukehus eller Ålesund sjukehus. Behandling ytes ved Ålesund sjukehus og Molde sjukehus, eller ved St. Olavs Hospital.

Ved Molde sjukehus blir de fleste pasientene henvist til Seksjonene for fordøyelses-sykdommer, og ved funn videre til Gastrokirurgisk seksjon. Om lag 20 % kommer inn som øyeblikkelig hjelp.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 10.1.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 10.4.2012.

Åpningsmøte ble avholdt 24.4.2012.

Intervjuer

16 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 25.4.2012.

4. Hva tilsynet omfattet

Ved gjennomføring av dette tilsynet ble det undersøkt om virksomheten/ foretaket gjennom systematisk styring og forbedring sikrer forsvarlig håndtering og vurdering av henvisninger hvor det kan være mistanke om kolorektalkreft, samt forsvarlig utredning og diagnostisering frem til oppstart av behandling.

Tilsynet hadde fokus på tidsrommet fra sykehuset mottar en henvisning og frem til oppstart av behandling. Aktiviteter hos fastlege eller privatpraktiserende spesialist i forkant av at sykehuset mottar henvisningen, var ikke del av dette tilsynet.

Tilsynet omfattet pasienter innen diagnosegruppene: Ondartet svulst i tykktarm (ICD-10 kode C18), Ondartet svulst i overgange mellom sigmoideum og endetarm (ICD-10 kode C19) og Ondartet svulst i endetarm (ICD-10 kode C20).

I tilsynet skulle tilsynsmyndigheten avklare følgende forhold:

 • Sørger foretaket gjennom styring og ledelse for at tjenester til pasienter med kolorektalkreft er forsvarlige
 • Sørger foretaket for forsvarlig mottak, registrering og videreformidling av henvisninger
 • Sørger foretaket for forsvarlig vurdering og prioritering av henvisninger
 • Sørger foretaket for forsvarlig føring av ventelister og pasientlogistikk
 • Sikrer foretaket nødvendig helsehjelp innen fastsatt frist
 • Sørger foretaket for forsvarlig utredning, diagnostisering og iverksetting av behandling

5. Funn

Avvik 1:

Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus ivaretar ikke alltid krav til oppfølging av henvisninger

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient og brukerrettighetsloven § 2-4
 • Internkontrollforskriften

Avviket bygger på følgende:

 • Enkelte pasienter blir avvist ved medisinsk avdeling.

I intervju framkom det enkelte henvisninger returneres med ønske om at fastlege gjennomfører eller bestiller enkelte undersøkelser før ny henvisning eventuelt sendes.

Kommentar:

Når henvisningen inneholder opplysninger om vage og uspesifikke symptomer, og man ikke med rimelig sikkerhet kan utelukke at det foreligger alvorlig eller livstruende sykdom, må det iverksettes tilstrekkelige undersøkelser av pasienten, slik at det kan gis en realistisk vurdering av pasientens helsetilstand.

Foretaket har en godkjent prosedyre datert 1.11.2007 som er utarbeidet ved Helse Midt-Norge RHF om individuelle behandlingsfrister – behandling av henvisninger. Denne omhandler hvordan henvisninger skal håndteres. Helse Møre og Romsdal HF har utarbeidet ny prosedyre som ble godkjent 25.4.2012. Den nye prosedyren spesifiserer avvisning av henvisninger noe nærmere – ”henvisninger som er mangelfull kan ikke returneres til henvisende instans uten vurdering”.

Hovedregelen er at foretaket ikke kan avvise henvisninger. Det finnes to mulige unntak. Det ene er hvis pasienten allerede står på venteliste for samme lidelse ved annen institusjon. Det andre er når henvisningen gjelder en pasient fra en annen helseregion som har benyttet seg av retten til fritt sykehusvalg, og hvor foretaket står i fare for ikke å kunne oppfylle sin forpliktelse til å yte nødvendig helsehjelp til pasienter med slik rett fra egen helseregion.

Avvik 2:

Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus har ikke system som sikrer at pasientforløpet alltid blir ivaretatt iht myndighetskrav

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 jf. § 2-1 b annet ledd
 • Spesialisthelsetjenesteloven § 3-2, jf. § 2-2
 • Helsetilsynsloven § 3
 • Prioriteringsforskriften § 4 første ledd 2. punkt
 • Ventelisteforskriften § 3 fjerde ledd
 • Internkontrollforskriften § 4

Avviket bygger på følgende:

 • Når pasient henvises fra medisinsk avdeling til kirurgisk avdeling eller omvendt (internhenvisning) foretas det en ny rettighetsvurdering. Av den grunn blir det satt en ny startdato for pasientforløpet ved at det opprettes ny omsorgsperiode. Ingen pasienter har fått med seg ansiennitetsdato fra tidspunkt for første vurdering.
 • Når henvisning viderehenvises fra Kristiansund sykehus foretas det en ny rettighetsvurdering ved Molde sjukehus. Pasienten har i seks av åtte gjennomgåtte journaler ikke fått med seg ansiennitetsdato fra start nødvendig helsehjelp.

Kommentar:

Det forventes at foretaket har en stram utredningslogistikk for på kunne iverksette behandling innen kort tid. Det eierstyrt kravet er 20 virkedager for 80 % av pasientene.

Etter utredningsstart, skal pasientene sikres forsvarlig prioritering, behandling og oppfølging ut fra tilstandens alvorlighet og forsvarlighetskravet i sphlsl. § 2-2.

Kartlegging av forløpstider

Forløpstider i kreftbehandlingen ble presentert i juni 2011. De ble formidlet gjennom eierlinjen fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene. Fra 24. juni 2011 ble forløpstidene også tatt inn i Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for ulike kreftformer.

Forløpstidene beskriver når de forskjellige elementer i et behandlingsforløp (vurdering, utredning og behandling) senest bør starte etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt en henvisning. Målet er at 80 % av pasientene kommer innenfor forløpstidene. Forløpstidene er imidlertid ikke en ny pasientrettighet, det rettslige grunnlaget er fortsatt pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Ansvaret for å følge opp måloppnåelsen av forløpstidene er lagt til Helsedirektoratet. Ved dette tilsynet har fylkesmannen likevel valgt å foreta en begrenset kartlegging av hvordan Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus ligger an i forhold til forløpstidenes variabler for pasienter med kolorektalkreft.

Denne kartleggingen har utgangspunkt i et lite utvalg av pasientjournaler, og gir ikke et dekkende bilde av i hvilken grad helseforetaket oppnår målsettingene nedfelt i forløpstidene.

Fylkesmannen har ved denne kartleggingen lagt følgende forståelse av forløpstidenes variabler til grunn:

 • Vurdering av henvisning (5 virkedager): Tid fra henvisningen blir mottatt og til den er vurdert, og frist for nødvendig helsehjelp er satt.
  Med mottak menes her datoen for når henvisningen som ga mistanke om kreft eller hvor kreft allerede var diagnostisert blir mottatt ved sykehus i spesialisthelsetjenesten for aller første gang. I denne kartleggingen vil startpunkt altså ikke være ved en eventuell kontakt med avtalespesialist i forkant av henvisningen til sykehuset.
 • Oppstart av utredning (10 virkedager): Tid fra den første henvisningen blir mottatt og til oppstart av utredningen.
  Med oppstart av utredning mener vi her dato for pasientens første direkte kontakt med sykehuset for prøvetaking, undersøkelse eller annen konkret aktivitet som er nødvendig for å få utredet mistanken om kreft. Eventuell undersøkelse, poliklinisk time eller annet som er nødvendig for å innhente supplerende opplysninger om pasienten slik at spesialist kan vurdere henvisningen og avgjøre om pasientens har rett til prioritert helsehjelp, er i denne kartleggingen ikke regnet som oppstart av utredning.
 • - Oppstart behandling (20 virkedager): Tid fra den første henvisningen blir mottatt og til oppstart av behandling av sykdommen.
  Med oppstart behandling menes her dato for første behandling som gis, enten i form av stråleterapi, cytostatika eller kirurgi. Midlertidig utlegging av tarm og andre lignende inngrep som av medisinske årsaker må foretas før hovedbehandling kan igangsettes regnes også som oppstart av behandling. Behandling/stabilisering av tilleggssykdommer, for eksempel hjertesykdom og infeksjoner, som må gjøres før behandlingen av selve kreftsykdommen kan starte, regnes i denne kartleggingen ikke som oppstart behandling.

Funn fra kartleggingen av 11 pasientforløp

Journalene for 11 pasienter med diagnosene tykk- og endetarmskreft (ICD-10 koder C 18.0 – 18.9, C 19 og C 20) ble gjennomgått. Av de 11 journalene som ble gjennomgått var henvisninger mottatt i slutten av 2. halvår 2011 og i begynnelsen av 2012. Det betyr at disse var mottatt etter at forløpstidene ble innført.

 • Alle henvisninger vurderes fort, normalt innen en til to dager
 • Pasienter har ofte to eller flere rettighetsvurderinger for samme lidelse.
 • Pasienter med klare alarmsymptomer går gjennom et utredningsopplegg som ofte tar lang tid og der det ofte opprettes flere omsorgsperioder (ved overgang fra medisinsk avdeling til kirurgisk avdeling eller omvendt)
 • Ofte vanskelig å lese ut av PAS når omsorgsperioden starter fordi det er forutgående omsorgsperioder for samme lidelse.
 • Vanskelig å si noe om fristbrudd da de fleste pasientene har flere frister
 • Vanskelig å si noe om når utredning starter fordi de fleste pasientforløp har flere omsorgsperioder
 • Kan lese ut av PAS antatt første henvisning og tid til operasjon
  11 pasienter førstegangshenvist til Molde sjukehus
  herav 6 fått operasjon mellom 20 og 60 dager (20, 24, 34, 38, 48, 60)
  5 fått operasjon mellom 11 og 17 dager (11, 11, 13, 16,17)

Funn fra kartleggingen av 8 pasientforløp viderehenvist fra Kristiansund sykehus

Journalene for 8 pasienter med diagnosene tykk- og endetarmskreft (ICD-10 koder C 18.0 – 18.9, C 19 og C 20) som var utredet og viderehenvist fra Kristiansund sykehus ble gjennomgått. En av henvisningene er fra 1. halvår 2011. De resterende henvisningene var mottatt i slutten av 2. halvår 2011 og i begynnelsen av 2012. Det betyr at disse var mottatt etter at forløpstidene ble innført.

Alle henvisninger vurderes fort ved mottak ved Molde sjukehus og loses inn i standardiserte pasientforløp, og blir raskt operert.

Det er ikke vanlig at ansiennitetsdato videreføres. Kun to av åtte viderehenvisninger er påført ansiennitetsdato fra mottak henvisning til Kristiansund sykehus. Det er ut fra journal ved Molde sjukehus ikke mulig å se opprinnelig dato for mottatt henvisning til spesialisthelsetjenesten. Av den grunn er det ikke mulig å vurdere forløpstider for det totale pasientforløp.

6. Regelverk

Retten til nødvendig helsehjelp og retten til vurdering etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 b annet ledd og 2-2, var sammen med den generelle plikten til forsvarlighet og forsvarlige journal og informasjonssystemer etter spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-2 og 3-2, de sentrale bestemmelser ved dette tilsynet sammen med kravet til internkontroll etter helsetilsynsloven § 3, jf. internkontrollforskriften.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Dokumentasjon fra Klinikk for medisinsk servicefunksjon

 • Organisasjon og funksjonsplan, Klinikk for medisinsk servicefunksjon
 • Organisasjonskart, Klinikk for medisinsk servicefunksjon
 • Organisasjonsplan, Avdeling for laboratoriemedisin
 • Organisasjonskart, Avdeling for laboratoriemedisin
 • Organisasjonskart: Enhet for patologi
 • Organisasjonskart: Enhet for Laboratorium for medisinsk biokjemi
 • Funksjonsbeskrivelse for enhetsleder ved Laboratorium for patologi
 • Funksjonsbeskrivelse for overlege/ spesialist i patologi
 • Funksjonsbeskrivelse for kvalitetskoordinator
 • Funksjonsbeskrivelse for helsesekretærer ved Laboratorium for patologi
 • Funksjonsbeskrivelse for enhetsleder ved Laboratorium for medisinsk biokjemi
 • Funksjonsbeskrivelse overbioingeniør
 • Opplæringsplan ved laboratorium for medisinsk biokjemi
 • Fagprosedyrer fra Laboratorium for patologi:
  • Prøvemottak ved lab for patologi, Prosedyre">Prøvemottak ved lab for patologi
  • Registrering av histologiske prøver
  • Histologisk undersøkelse av tarmresektat
  • Histologisk undersøkelse av vevsprøver
  • Besvarelse av prøver i SymPathy
  • Kvalitetssikring ved diagnostisering - Histologi og annen cytologi
  • Utsendelse av prøvesvar til rekvirenter.
 • Fagprosedyrer fra Lab. for medisinsk biokjemi:
  • Blodprøvetaking
  • Mottak av prøver fra interne og eksterne rekvirenter
  • CEA analysert på Modular E-170
  • H-status – SYSMEX XE 2100-analysering
  • H-status – SYSMEX XE 2100 Resultatvurdering
  • CRP på Modular PP
  • Natrium, Kalium og Klor på Modular PP
  • Kreatinin på Modular PP
  • PT- INR
  • ABO og Rhtyping
  • Kompetanseplaner
  • Retningslinje, Ledelsens gjennomgang, Avdeling for laboratoriemedisin

Dokumentasjon fra Avdeling for kirurgi og akuttmedisin

 • Organisasjonsplan for Avdeling for kirurgi og akuttmedisin
 • Tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og utredninger av pasienter med..
 • Ca.coli – standardisert pasientforløp
 • Spørreskjema: ”Til deg som har blitt tarmoperert”
 • Komplikasjonsregistrering innen gastrokirurgi
 • Kompetanseplan ved Døgnenhet for kirurgi og gynekologi
 • Vaktplan for kirurgene ved Døgnenhet for kirurgi og gynekologi
 • Opplæringstiltak for pasienter og pårørende
 • Postoperativ opplæring i stomistell
 • Pasientbelegg og driftsinformasjon

Dokumentasjon fra Medisinsk klinikk, gastroenterologisk seksjon

 • Beskrivelse av gastroenterologisk seksjon

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Utkast til prosedyre håndtering av henvisninger til spesialsithelsetjenesten (prosedyren er utarbeidet for å sikre at gjeldende lover med forskrifter og veiledere blir overholdt i forbindelse med henvisningshåndtering, ventelisteregistrering og oppfølging av ventelister i Helse Møre og Romsdal)
 • Sjekkliste ved colonoskopi – cancer coli utredning
 • Sjekkliste ved utredning ved colonoscopi – cancer recti
 • Informasjonsbrev: Til deg som skal til colonoscopi
 • Standardisert pasientforløp – cancer coli
 • Standardisert pasientforløp – cancer recti

Gjennomgang av pasientjournaler

Under tilsynet ble 11 journaler gjeldende de siste pasientene som fikk diagnosen kolorektalkreft for første gang, og hvor behandling var igangsatt eller henvisning for videre utredning og/ eller behandling er sendt. I tillegg ble 8 journaler gjeldende pasienter som var utredet og viderehenvist fra Kristiansund sykehus gjennomgått. Aktuelle diagnoser var: Ondartet svulst i tykktarm (ICD-10 kode C 18.0 - C18.9), Ondartet svulst i overgange mellom sigmoideum og endetarm (ICD-10 kode C19) og Ondartet svulst i endetarm (ICD-10 kode C20)

Gjennomgang av EQS

Gjennomgang av diverse oversikter

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varselbrev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 10.1.2012
 • E-postkorrespondanse vedrørende formøte
 • E-post datert 16.3.2012 fra Helse Møre og Romsdal HF vedlagt etterspurt dokumentasjon
 • Brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal med program for tilsynsdagene, datert 10.4.2012

 

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Venche Vasseng

Sekretær/ PAS medarbeider, gastro

X

X

X

Britt Mordal

Kontorleder, Klinikk for medisin

X

X

X

Ove J Lange

Seksjonsoverlege, Gastromedisin

X

X

X

Gry Skar

Enhetsleder, Medisinsk poliklinikk

X

X

X

Inge Holm Nygaard

Seksjonsoverlege, Kirurgisk avdeling

X

X

X

Hilde Ranvik

Enhetsleder, dagkir/ kir.pol

X

X

X

Ingvild Karlstrøm

Sekretær, poliklinikk

X

X

X

Åslaug Asperheim

Inntakskontor innleggelse

X

X

X

Ludwik Matuszkiewiez

Avdelingsoverlege, patologi

 

X

X

Oddbjørn Hauge

Avdelingsoverlege, røntgen

 

X

X

Bjørg Marit Berg

Avdelingssjef, Medisinsk avdeling

X

X

X

Anne Marie Andersson

Klinikksjef, Medisinsk klinikk

 

X

X

Ingrid Vasdal

Avdelingsjef,  Kirurgisk avdeling

X

X

X

Gunnar Indrebø

Onkolog, Kreftavdelingen Ålesund

 

X

 

Odd Veddeng

Fagdirektør, Helse Møre og Romsdal

 

X

X

Eldrid Seim Fuglset

Kirurgisk avdeling

X

X

X

Elin Holsen

Sykepleier, Kirurgisk avdeling

X

 

X

Marianne Johansen

Rådgiver, Avdeling kirurgi og akutt

X

 

X

Merete Hagsø

Avdelingssjef, Avdeling for lab medisin

X

 

X

Solvor Solgaard

IK-koordinator, Avdeling for lab medisin

X

 

X

Tove Gimse

Enhetsleder pat lab

X

 

X

Britt Mordal

Kontorleder, medisin

X

   

Ketil Gaupset

Klinikkleder, Medisinsk serviceklinikk

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder, seksjonssjef Einar Andersen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Revisor, ass. fylkeslege Inger Williams, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Revisor, rådgiver Toril Skjørholm, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Observatør, seniorrådgiver Lise Broen, Statens helsetilsyn

Deltakere på formøte:

Formøte avholdt på Molde sjukehus 10.4.2012 med følgende deltakere:

Revisjonsleder, seksjonssjef Einar Andersen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Revisor, ass. fylkeslege Inger Williams, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Revisor, rådgiver Toril Skjørholm, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Observatør, seniorrådgiver Lise Broen, Statens helsetilsyn

Deltagere på formøtet 10.04.2012 (tilstede i Molde)

Odd Veddeng, Fagdirektør, Helse Møre og Romsdal HF
Vidar Hagerup, Kvalitetssjef, Helse Møre og Romsdal HF
Mari-Ann N. Schjønning, Kvalitetsrådgiver, Helse Møre og Romsdal HF
Anne Mittet Dahl, Kvalitetsrådgiver, Helse Møre og Romsdal HF
Merete Hagbø, Avdelingssjef, Avdeling for laberatoriemedisin
Ingrid Vassdal, Avdelingssjef, Avdeling for kirurgi og akuttmedisin
Åslaug Asperheim, Spesialsykepleier, Inntakskontor
Inge Holm Nygaard, Seksjonsoverlege gastrokirurgi
Anne Marie Anderson, Konstituert klinikksjef, Medisinsk klinikk
Bjørg Marit Berg, Avdelingssjef, Medisinsk avdeling
Gry Lisbeth Skar, Enhetsleder, Medisinsk poliklinikk
Hilde M. Ranvik, Enhetsleder, Inntakskontor poliklinikk, Kirurgisk avdeling
Marianne Johansen, Rådgiver, Avdeling for kirurgi og akuttmedisin
Britt Mordal, Kontorleder, Klinikk for medisin
Tove Gimse, Enhetsleder, Laboratorium for patologi
Eldrid Seim Fuglset, Enhetsleder kontor, Klinikk for kirurgi og akuttmedisin
Ingrid Karlstrøm, Helsesekretær, Kirurgisk inntakskontor
Ketil Gaupset, Klinikksjef, Klinikk for medisinske servicefunksjoner
Elin Holsen, Kvalitetskoordinator, Avdeling for kirurgi og akuttmedisin
Ove J. Lange, Seksjonsoverlege fordøyelsessykdommer, Klinikk for medisin
Jannecke Dalager, Enhetsleder, Enhet for radiologi, Klinikk for medisinske servicefunksjoner

Deltagere på formøtet 10.04.2012 (deltok fra Ålesund via videokonferanse)

Ragnar Eriksen, Seksjonsoverlege Gastro medisin
Torunn Olsen, Kvalitetsrådgiver
Torstein Hole, Klinikksjef medisinsk klinikk Ålesund/Volda
Sverre Engeskar, IKT-sjef
Jorunn Sandvik, Seksjonsoverlege gastro kirurgi
Jenni-Mari Dimmen, Strålevernskoordinator radiologisk avd Ålesund
Karl Roth, Avd.sjef Radiologi Ålesund/Volda
Gustav Hareide, Avd sjef Kirurgisk avdeling Ålesund
Ståle Hoff, Klinikksjef kirurgisk klinikk Ålesund
Eva Beate Bjerke, Pasientkoordinator kir2 Ålesund
Gunnar Indrebø, Overlege Kreftavdelingen, Ålesund