Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Senterets navn og adresse:
Senter for foreldre og barn i Molde,
Besøksadresse: Bastian Widtsgate 11, 6415 Molde
Kontoradresse: Julsundveien 49a, 6412 Molde
Postadresse: Bufetat Nordmøre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde

Dato for tilsynet:
Tilsynet ble varslet i brev datert 19.04.12. Tilsynsbesøket ble gjennomført 11.-12.06.12. Foreløpig rapport er datert 27.06.12.

Endelig rapport er datert 04.09.12.

Dette er det første tilsynet ved Senter for foreldre og barn i Molde etter at krav om tilsyn minimum annethvert år ble innført i 2010.

Formål med tilsynet og rapporten

Fylkesmannen skal føre tilsyn med sentra for foreldre og barn så ofte som forholdene tilsier det og minimum annethvert år. Tilsynet har som formål å påse at regelverket blir fulgt og at beboerne får et faglig forsvarlig og likeverdig tilbud. Fylkesmannens tilsynsansvar er en lovlighetskontroll. I dette ligger det en rett og plikt til å undersøke og bedømme om senteret driver i tråd med regelverket, samt rett og plikt til å reagere ved lov- eller forskriftsbrudd.

Hjemmel for tilsynet finnes i barnevernloven § 5-7 og i Forskrift for sentre for foreldre og barn.

Denne rapporten redegjør for hvordan tilsynet er gjennomført, hvilke tema som er belyst og hvilke funn og vurderinger tilsynsmyndigheten har gjort i forhold til tema. Rapporten er ingen totalvurdering av situasjonen ved senteret.

Hvilke tema som er undersøkt

Temaet for tilsynet var inntak av nye familier, dvs senterets arbeid med inntak og i den første tiden etter innflytting (observasjonsfasen). Tilsynet hadde fokus på hvordan senteret styrer virksomheten for å sikre at det ytes faglig forsvarlige tjenester. Det ble også sett på de fysiske forholdene ved senteret.

Beskrivelse av senteret

Senter for foreldre og barn i Molde er statlig eid (Bufetat).

Senteret er lokalisert på to steder. Beboerenheten ligger i et villastrøk sentralt i Molde, like ved Roseby (kjøpesenter) og innfartsveien til byen. Området (tomta) rundt huset er hellelagt og det er blant annet noen lekeapparater i en sandkasse der. Kontorlokalene- der ledelsen, saksansvarlige og psykologen sitter- ligger drøyt to kilometer unna. Det tar en halvtime fra man forlater kontoret til man er på plass i senteret dersom man skal gå.

Senteret er godkjent for inntil fire familier. Familiene har hver sin leilighet og i tillegg er det fellesareal i kjøkken, stue og lekerom. Huset er over tre etasjer. Det er heis utenfor og opp til første etasje, men det er ikke mulig for rullestolbrukere å benytte senteret.

Tilbudet er døgnbasert, med hjemreise annenhver helg. For de som er fylt ett år er det tilbud om avlastning/dagtilbud i Bastianklubben tre dager i uka. En erfaren førskolelærer står for dette tilbudet.

På tilsynstidspunktet var det tre familier innskrevet ved senteret, alle plassert med hjemmel i barnevernloven § 4-4, andre ledd.

Hvordan tilsynet er gjennomført:

Tilsynet ble varslet i brev datert 19.04.12.

Følgende dokumenter ble tilsendt og gjennomgått før tilsynsbesøket:

 • Senterets plan for virksomheten
 • Bufetats kvalitetsgjennomgang
 • Rutiner, sjekklister og prosedyrer som gjelder for inntaksfasen
 • Oversikt over ansatte
 • Saksdokumenter for 3 familier med opphold siste året

Selve tilsynet ble gjennomført over to dager. Første dagen var det omvisning i beboerenheten og samtale med avdelingsleder. På den andre dagen ble det avholdt åpningsmøte, intervju med 3 ansatte og avholdt sluttmøte.

Tilsynsteamet har også hentet informasjon fra Senterets nettside.

Funn/konklusjon:

Ved tilsynsbesøket ble det gitt to merknader til Senter for foreldre og barn i Molde.

Avvik er mangel på oppfyllelse av lov- eller forskriftskrav (lovbrudd).

Merknad omhandler risikofylte eller sårbare forhold der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke muligheter for forbedringer. En merknad innebærer ikke at det er avdekket lovbrudd.

Merknad 1:

Senter for foreldre og barn i Molde sitt internkontrollsystem er mangelfullt.

Beskrivelsene i senterplanen er «tynne» og «gir lite» for å forstå hvordan senteret styrer virksomheten sin.

Det mangler blant annet konkretiseringer av dokumentasjonsplikten, avviksrapportering, info til beboere om innsynsrett og klagemuligheter. De ansatte har heller ingen felles forståelse av innholdet i disse punktene. Hvordan dette gjøres og oppfølginga av familiene kan derfor bli personavhengig.

Det er lite systematisk bruk av erfaringer fra barn og foreldre, og fra barneverntjenestene. Det er saksansvarlig som eventuelt forteller om tilbakemeldinger de får, men det er ikke noen faste rutiner for dette.

Senteret er i gang med å utvikle rutiner og felles praksis, samt implementering av disse i personalmøter og lignende.

Merknad 2:

De fysiske forholdene ved Senter for foreldre og barn i Molde gir store utfordringer i forhold til organisering og drift av senteret.

Senteret er lokalisert på to steder, med forholdsvis lang avstand imellom.

Kontorlokalene - der ledelsen, saksansvarlige og psykologen sitter -ligger drøyt to kilometer unna. Det tar en halvtime fra man forlater kontoret til man er på plass i senteret dersom man skal gå.

Dette innebærer at det blir begrenset tilgjengelighet mellom ledelsen, de ansatte og beboerne, og man mister mye av den direkte kontakten med hverandre.

I beboerenheten blir personalrommet der miljøpersonalet blant annet skriver sine rapporter, også brukt som samtalerom med beboerne. Dette kan medføre avbrudd i personalets arbeid, og gir nok ikke alltid den rette atmosfæren for gode samtaler med beboerne.

Det er også ganske lytt mellom dette personalrommet og den ene av beboerleilighetene.

Regelverk:

 

Regelverket som styrer virksomheten ved senter for foreldre og barn, finnes i:

 • FNs barnekonvensjon
 • barnevernloven
 • forvaltningsloven
 • forskrift for sentre for foreldre og barn
 • Bufdirs retningslinjer for senter for foreldre og barn

Kriteriene for forsvarlig inntak blir i Statens helsetilsyn sin veileder for tilsyn med sentre for foreldre og barn oppsummeres slik:

 • Senteret sørger for å ha tilstrekkelig informasjon om familien til å kunne gi forsvarlig tjeneste under oppholdet. Dette gjøres i samarbeid med foreldrene, Bufetat eller Oslo kommune, barneverntjenesten og eventuelt andre instanser etter samtykke fra foreldrene.
 • Senteret planlegger den enkelte families opphold og innhenter supplerende informasjon om familien fra foreldre, barneverntjeneste og eventuelt andre etter samtykke fra foreldrene.
  • Familiens forventninger til oppholdet (innhold og formål) og hvordan senteret vil følge opp familien tas for eksempel opp på et felles inntaksmøte. Hvis det ikke avholdes felles inntaksmøter sørger senteret likevel for avklaring av forventninger til og informasjon om plan for oppholdet.
 • Senteret informerer familien om senterets dagligliv og fellesaktiviteter, møtevirksomhet, rapporteringsordninger, samarbeidsrutiner med barneverntjeneste og foreldre, eksterne samarbeidsinstanser, tilbakemeldingsrutiner til foreldre, senterets tverrfaglige team, innsynsrett i journaler og rapportsystemer og klagemuligheter.
 • Senteret avklarer behov for tolk og tilrettelegger for bruk av kvalifiserte tolker, og sørger for at ansatte er kjent med fremgangsmåter og når tolk skal benyttes.
 • Senteret utarbeider en kriseplan for den enkelte familie for situasjoner hvor barnet ikke kan ivaretas av foreldrene.
 • Senterets ledelse følger med på inntaksarbeidet for å forsikre seg om at det foregår som forutsatt og for å avdekke eventuell svikt og iverksette tiltak ved behov.
 • Senterets ledelse sørger for at ansatte har nødvendig kompetanse og ferdigheter til å gjennomføre inntak.
  • Senterets ledelse rekrutterer ansatte med rett kompetanse i forhold til senterets målgruppe og målsetting.
  • Senteret har kompetanse i å møte mennesker med ulik sosial og kulturell bakgrunn.
  • Senteret har tilstrekkelig kunnskap om sped- og småbarns psykiske helse og utvikling, og konsekvenser av ulike former for omsorgssvikt. Ansatte har kunnskap om familiearbeid eller ulike familieterapeutiske retninger samt om kunnskapsbaserte modeller i arbeid med barn og foreldre.
  • Senteret har opplæringsplan som bygger på en kontinuerlig vurdering av hvilken kompetanse som bør være tilgjengelig for å yte forsvarlig tjeneste. Ledelsen etterspør regelmessig status på kompetanse og opplæring.
  • Ansatte får nødvendig faglig veiledning og opplæring.
 • Kriterier for å sikre forsvarlig materiell standard:
 • Senteret tilbyr boenheter som er utformet slik at foreldre og barns rett til familieog privatliv ivaretas. Senteret sørger for at sammensetning av beboergruppen ivaretar hensynet til alle barn og foreldre, og spesielt dersom det på tilsynstidspunktet er stor aldersspredning i barnegruppen.
 • Senteret sikrer ivaretakelse av barns muligheter for lek og fysisk utfoldelse, både ute og inne.
 • Senteret tilrettelegger for og informerer familier om fritidstilbud og aktiviteter i nærmiljøet.
 • Ledelsen sørger for at senteret har tilfredsstillende materiell standard i egnede lokaler. Det foreligger rutiner for regelmessig gjennomgang av den materielle standarden i senteret.

Deltakere ved tilsynet

Fra Senter for foreldre og barn i Molde:

Deltakere ved tilsynet
NavnStilling/funksjonOmvisningÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Kristel Reset- Kalland

Avdelingsleder

X

X

 

X

Gunn Stokke

Psykolog

 

X

X

 

Ase Marie Longva

Spesialutdannet miljøterapeut

 

X

X

X

Jorunn N. Dale

Leder

 

X

X

X

Maria Vatne

Barnevernspedagog (saksansvarlig)

   

X

 

Fra tilsynsmyndigheten:

Tilsynet ble gjennomført av et regionalt sammensatt team, bestående av Kirsti Myrvang fra Fylkesmannen i

NordTrøndelag, Berit Hågensen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Berit Roll Elgsaas fra

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, med sistnevnte som revisjonsleder.

Molde, 4.9.2012

Berit Roll Elgsaas

Kirsti Myrvang

Berit Hågensen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.