Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om pasienten sin samtykkekompetanse er vurdert
 • Om det blir gitt tvungen somatisk helsehjelp
 • Om det er fattet vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Under tilsyn ble det avdekket et avvik, det ble ikke gitt merknad.

Ålesund kommune har ikke et system som sikrer at det blir fattet vedtak med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved bruk av tvungen helsehjelp

Aase Årsbog Dyrset
revisjonsleder

Thomas Sørflaten
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt Ålesund kommune ved Sanitetshjemmet, enhet Ramoen og Fjordglytt den 12. november 2013. Tilsynet inngår som del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i innværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 2 og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 5-9.

Formålet med tilsyn er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • Om pasienten sin samtykkekompetanse er vurdert
 • Om det blir gitt tvungen somatisk helsehjelp
 • Om det er fattet vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet. Personellet som er tilstede vil ha sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Det uanmeldte tilsynet gjennomføres med samtaler og befaring.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sanitetshjemmet sykehjem i Ålesund kommune har 50 plasser på fordelt på to avdelinger, og hver avdeling har tre enheter. Hver enhet har 8-9 plasser, og enhetene Ramoen og Fjordglytt er forbeholdt demente pasienter.

Enhetene Ramoen og Fjordglytt har til daglig en bemanning med to pleiere og en husmor (husmoren ordner til maten og vasker rommene). Enheten Ramoen har en turnusordning der en pleier har langvakt, mens den andre har kortvakt. Dette fører til at det kun er en pleier på vakt i perioder av dagen.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet ble varslet ca. 45 minutter før ankomst via telefon med fungerende virksomhetsleder Ingrid Mathisen.

Varsel om tilsynet ble levert til fungerende virksomhetsleder Ingrid Mathisen, og ble gjennomgått sammen med henne og avd. sykepleier for avd. 1, Anne Britt Hjelset Klock. Tilsynsteamet fikk samtidig en orientering om status innenfor området for tilsynet.

Tilsynsteamet snakket med:

 • Fungerende virksomhetsleder Ingrid Mathisen
 • Avdelingssykepleier avd. 1, Anne Britt Hjelseth Klock
 • Hjelpepleier, Monica Mæller
 • Hjelpepleier, Linda Aarflott
 • Sykepleier, Thorild Finnøy

Tilsynsteamet kontrollerte dører i enhetene Ramoen og Fjordglytt, samt ytterdør, for å sjekke tilgjengelighet. I tillegg ble port ut fra sansehage kontrollert. Tilsynsteamet hadde også samtaler med pasienter og personale som oppholdt seg på fellesrom under befaring.

4. Funn

Avvik 1:

 • Ålesund kommune har ikke et system som sikrer at det blir fattet vedtak med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved bruk av tvungen helsehjelp

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3, § 4A-3, sammenholdt med § 4A-5
 • Internkontrollforskriften § 4
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Avviket bygger på følgende:

 • Gjennom samtale med ansatte går det fram at det ikke alle ansatte har fått opplæring om bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapitel 4A
 • Under intervju kom det fram at det ikke er kjent om samtykkekompetanse til den enkelte pasient er vurdert
 • Under intervju kom det fram at ikke alle ansatte er kjent med varigheten av eventuelle tvangsvedtak
 • Under intervju og samtaler med personale kom det fram dør ut fra avdeling Fjordglytt og avdeling Ramoen er låst på grunn av få personale på jobb og at personale derfor ikke greier å ha oversikt over pasientene til enhver tid
 • Under intervju kom det fram at det ikke er utarbeidet prosedyre for hva en skal gjøre om en pasient tar i den låste døra og vil ut
 • Gjennom intervju kom det fram at på grunn av bare to på jobb på ettermiddag/kveld er det er lite rom for å bruk av tillitsskapende tiltak. For eksempel må pasientene stelles/dusje når det er tur og det er ikke rom for å bruke ekstra tid
 • Under intervju kom det fram at det blir brukt heldress med knapper bak på pasient
 • Port ut fra sansehage er låst med hengelås
 • Hoveddør ut fra Sanitetshjemmet er låst med kodelås

Kommentar:

Helsehjelp kan i utgangspunktet bare gis med pasientens samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen (informert samtykke). Helsehjelp kan unntaksvis gis uten pasientens samtykke der det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke (tvungen helsehjelp). Mulig hjemmel kan være pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er å sikre nødvendig helsehjelp til aktuell pasientgruppe. Regelverket skal i tillegg forebygge og redusere bruken av tvang gjennom særskilte saksbehandlingsregler og regler om overprøving og kontroll. En forutsetning for vedtak om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er imidlertid at pasienten av helsemessige årsaker er vurdert til ikke å kunne samtykke til helsehjelpen. Det må fattes en egen avgjørelse om dette, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Det er samtidig viktig at personale som har ansvar for pasienten er kjent med samtykkevurderingen og innholdet i denne.

Det å gi helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen er et alvorlig inngrep i deres selvbestemmelsesrett. For å ivareta pasientens rettssikkerhet er det derfor viktig at det faktisk fattes vedtak om tvungen helsehjelp, at vedtakene er så grundige som mulig, og at innholdet gjøres kjent for ansatte som yter helsehjelp til pasienten.

5. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m
 • Lov av 02. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 02. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter

Følgende forskrifter vil også være sentrale ved tilsynet:

 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg
 • Forskrift av 14. november nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

6. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Revisjonsleder Aase Årsbog Dyrset, revisor Guro Sæter Hollingsholm og revisor Thomas Sørflaten