Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser til brev herfra, datert 14. juni og 5. august 2013, og takker for retur av utfylt spørreskjema.

Tilsynet ble gjennomført som sjølmeldingstilsyn ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering i institusjon og hjemmetjeneste opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 3. april 2008. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene var oppfylte.

Ålesund kommune oversendte sine svar i brev av 10. september 2013. Svarene var avgitt fra hhv. Hjemmetjenesten Midtre distrikt og Aspøy omsorgssenter, hvor det går frem at det ikke er funnet avvik fra legemiddelhåndteringsforskriften. Fylkesmannen kan heller ikke se at det er gitt opplysninger som skulle tilsi at virksomheten ikke blir drevet i tråd med regelverket.

Tilsynet blir med dette avsluttet.

Fylkesmannen takker for samarbeidet i gjennomføringen av dette tilsynet.

Med hilsen

Christian Bjelke (e.f.)
Direktør/fylkeslege

Rolv Toven

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO