Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser til brev herfra, datert 14. juni og 2. august 2013, og takker for retur av utfylt spørreskjema. Dessverre har det tatt lang tid før vi nå kommer tilbake for å avslutte dette tilsynet

Tilsynet ble gjennomført som sjølmeldingstilsyn ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering i institusjon og hjemmetjeneste opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 3. april 2008 nr. 320. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene var oppfylte.

Fra Gjemnes kommune har vi mottatt svar 13. september (Gjemnes sjukeheim) og 17. september 2013 (hjemmetjenesten). Av de utfylte spørreskjemaene framgår det at det ved sjukeheimen ble funnet avvik mht. oppdatering og regelmessig kontroll av de skriftlige prosedyrene for legemiddelhåndteringen. I hjemmetjenesten ble det funnet avvik mht. vurdering av risikoforhold i legemiddelhåndteringen, og også her var det avvik når det gjaldt regelmessig kontroll av prosedyrer. Det er framlagt plan for retting av disse avvikene, tidfestet til oktober/november 2013, sammenfallende med innføringen av multidose.

Av spørreskjemaet framgår det også at det i hjemmetjenesten ikke var tilknyttet faglig rådgiver med legemiddelkompetanse, i det virksomhetsleders sykepleierbakgrunn var ansett tilstrekkelig. Med legemiddelkompetanse menes imidlertid den kompetanse som innehas av lege eller farmasøyt, slik det også er tydeliggjort ved den endring av forskriften § 4 andre ledd som fant sted pr. 1. januar 2015. Virksomhetsleder i hjemmetjenesten har overfor Fylkesmannen oppgitt at kommunelegen nå vil bli tilknyttet i en slik legemiddelfaglig rådgiverrolle.

Ut fra denne forutsetning, samt at de tiltak som var angitt planene for retting pr. oktober/november 2013 nå er gjennomført, finner Fylkesmannen å kunne avslutte dette tilsynet.

15.1.2015

Med hilsen

Christian Bjelke (e.f.)
Fylkeslege/Direktør

Rolf Toven

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Kopi: