Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Det uanmeldte tilsynet omfattet følgende områder:

  • Om pasienten sin rett til bevegelsesfrihet blir ivaretatt
  • Om det er fatta vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A der det var sett i verk tiltak for å snevre bevegelsesfriheten
  • Om pasienten sin samtykkekompetanse er vurdert

Under tilsynet ble det ikke avdekket avvik eller gitt merknad.

Dato: 22.10.2013

Aase Årsbog Dyrset
revisjonsleder

Sverre Veiset
revisor

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn i Molde kommune den 10. oktober 2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 2 og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 5-9.

Formålet med tilsyn er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

  • Om pasienten sin rett til bevegelsesfrihet blir ivaretatt
  • Om det er fattet vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A der det var iverksatt tiltak for å snevre bevegelsesfriheten
  • Om pasienten sin samtykkekompetanse er vurdert

Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet.

Personellet som er tilstede vil ha sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Det uanmeldte tilsynet gjennomføres med samtaler og befaring.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

  • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
  • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Røbekk omsorgssenter har 24 plasser, med 8 plasser i hver avdeling, avdelingene; 1. etasje, Utsikten og Toppen. Inntil den 7. oktober 2013 var også avdeling Skjermet enhet ved Røbekk omsorgssenter, men samtlige pasienter i den avdeling ble da flyttet til Råkhaugen omsorgssenter. Under tilsynet ble det opplyst at om lag 90 % av de pasientene som bor på Røbekk omsorgssenter har demensdiagnose.

Under tilsynet ble det opplyst at det i dag ikke er låste dører ved institusjonen, men at dør inn til Skjermet enhet var låst før den avdelingen flyttet til Råkhaugen omsorgssenter.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal mottok i 2013 ett vedtak fra Røbekk omsorgssenter til overprøving som gjaldt bevegelseshindrende tiltak, men det omfattet ikke tilbakeholdelse i form av låst dør.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet ble varslet om lag 30 minutter før ankomst via telefon til enhetsleder Marit S. Eidem, og varsel ble levert og gjennomgått med samme person ved ankomst til Røbekk omsorgssenter.

Tilsynsteamet snakket med:

Enhetsleder for Røbekk omsorgssenter og Råkhaugen omsorgssenter Kristin S. Eidem

Avdelingsleder i 1. etasje Ranja Silnes

Avdelingsleder i avdeling «Toppen» Hilde Solemdal.

Tilsynsteamet kontrollerte dører i begge avdelinger for å sjekke tilgjengelighet.

På grunn av at enhetsleder og avdelingsledere skulle dra på en planlagt reise ble det ikke tid til oppsummering etter at befaring var gjennomført.

4. Funn

Under tilsynet ble det ikke avdekket avvik eller gitt merknader.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

Det framgikk på en hensiktsmessig måte hvordan tjenesten på det reviderte området var organisert og hvordan ansvar og myndighet var fordelt

Ved stikkprøver i elektronisk journal kom det fram at vurdering av samtykkekompetanse var vurdert og journalført

Kommunen har et «Kvalitetsnettverk» og har årlige «Kvalitetsdager» for å sørge for felles rutiner ved alle institusjoner i kommunen

Regelverket om bruk av tvang er regelmessig på dagsorden i kommunens internopplæring

5. Regelverk

Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.

Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Lov av 02. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.

Lov av 02. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter

Følgende forskrifter vil også være sentrale ved tilsynet:

Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal

Forskrift av 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg

Forskrift av 14. november nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Revisjonsleder Aase Årsbog Dyrset, revisor Thomas Sørflaten og revisor Sverre Veiset