Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om pasienten sin rett til at bevegelsesfrihet blir ivaretatt
 • Om det er fatta vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A der det var sett i verk tiltak for å snevre bevegelsesfriheten
 • Om pasienten sin samtykkekompetanse er vurdert

Under tilsynet ble det avdekket to avvik:

Avvik 1:

Nesset kommune sikrer ikke at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert, og at det eventuelt blir truffet avgjørelse om bortfall av samtykkekompetanse for pasienter ved avdeling for demente for Nesset omsorgssenter

Avvik 2:

Nesset kommune sikrer ikke at det blir fattet vedtak med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A når pasienter holdes tilbake mot sin vilje ved avdeling for demente ved Nesset omsorgssenter

Aase Årsbog Dyrset
revisjonsleder

Thomas Sørflaten
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn Nesset kommune (Nesset omsorgssenter avdeling Kåret) den 24. april 2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 2 og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 5-9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • Om pasienten sin rett til bevegelsesfrihet blir ivaretatt
 • Om det er fatta vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A der det var sett i verk tiltak for å snevre bevegelsesfriheten
 • Om pasienten sin samtykkekompetanse er vurdert

Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet. Personellet som er tilstede vil ha sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Det uanmeldte tilsynet gjennomføres med samtaler og befaring.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Nesset kommune har 56 institusjonsplasser fordelt på tre avdelinger på Nesset omsorgssenter; sykehjemsavdeling, korttidsavdeling og demensavdeling. Demensavdelingen, avdeling Kåret, har ni plasser.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet ble varslet ca. 30 minutt før ankomst via telefon. På tidspunktet for tilsynet hadde kommunen ledersamling og tilsynet lyktes ikke å komme i kontakt med hverken rådmann Liv Husby eller pleie- og omsorgsleder Jan K. Schjølberg. Tilsynet ble varslet til sykepleier Gjørstad ved demensavdelingen.

Da tilsynet ankom Nesset omsorgssenter, demensavdeling Kåret, ble vi tatt i mot av sykepleier Sigrid M. M. Rausand. Avdelingsleder Ann Elisabet Gagnat kom like etterpå.

Tilsynsteamet fikk en orientering om status innfor området for tilsynet. Det ble orientert om at kommunen i 2011 hadde 10 vedtak med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. På tidspunktet for tilsynet har ingen vedtak etter nevnte regelverk.

Tilsynsteamet snakket med:

 • Avdelingssykepleier Ann Elisabet Gagnat
 • Sykepleier Sigrid M. M. Rausand

Teamet kontrollerte dører i avdelingen for å sjekke tilgjengelighet. I tillegg ble port ut fra uteområde i tilknytning til avdelingen kontrollert. Teamet hadde også en samtale med pasienter og personale som oppholdt seg på fellesrom under befaring.

Avslutningsvis oppsummerte vi våre funn og meddelte disse til avdelingssykepleier Ann Elisabet Gagnat.

4. Funn

Avvik 1:

Nesset kommune sikrer ikke at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert, og at det eventuelt blir truffet avgjørelse om bortfall av samtykkekompetanse for pasienter ved avdeling for demente for Nesset omsorgssenter

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3
 • Internkontrollforskriften § 4
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Avviket bygger på følgende:

 • Gjennom samtaler med ansatte kommer det fram at det ikke er system/rutiner for å vurdere samtykkekompetansen til pasientene, hverken ved innkomst eller jevnlig/i tilknytning til helsehjelp
 • Det er uklart hvem som eventuelt skal foreta samtykkevurdering
 • Samtykkevurderinger blir i varierende grad dokumentert i journal.

Kommentar:

Pasienter med samtykkekompetanse kan ikke påtvinges helsehjelp mot sin vilje. Har pasienten full samtykkekompetanse kreves det et informert samtykke fra pasienten. Avgjørelser om samtykkekompetanse skal vurderes når pasienten av helsemessige årsaker ikke lenger er i stand til å medvirke til, forstå konsekvensen av og samtykke til nødvendig helsehjelp. Slik avgjørelse skal være skriftlig, være begrunnet og om mulig bli lagt fram for pasient og pårørende. Det skal framgå på hvilket område pasienten ikke er samtykkekompetent.

Avvik 2:

Nesset kommune sikrer ikke at det blir fattet vedtak med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A når pasienter holdes tilbake mot sin vilje ved avdeling for demente ved Nesset omsorgssenter

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-3 sammenholdt med § 4A-5
 • Internkontrollforskriften § 4
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Avviket bygger på følgende:

 • Dører i avdelingene er låst uten at det foreligger rutiner for når og hvorfor de skal være låst
 • Pasienter ved avdeling Kåret blir holdt tilbake mot sin vilje
 • Port ut fra uteområde i tilknytning til avdeling Kåret er låst med hengelås
 • Fylkesmannen har ikke mottatt kopi av vedtak som gjelder tilbakeholdelse ved Nesset omsorgssenter

Kommentar:

Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er å sikre nødvendig helsehjelp til aktuell pasientgruppe. Regelverket skal i tillegg forebygge og redusere bruken av tvang gjennom særskilte saksbehandlingsregler og regler om overprøving og kontroll.

Mangler pasienten samtykkekompetanse, og pasienten gir utrykk for motstand mot tiltaket, skal helsetjenesten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 annet ledd fatte tvangsvedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, dersom øvrige vilkår for dette er oppfylt.

Det å gi helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen er et alvorlig inngrep i deres selvbestemmelsesrett. For å ivareta pasientens rettssikkerhet er det derfor viktig at det faktisk fattes vedtak om tvungen helsehjelp og at vedtakene er så grundige som mulig.

5. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m
 • Lov av 02. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 02. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter

Følgende forskrifter vil også være sentrale ved tilsynet:

 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg
 • Forskrift av 14. november nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Revisjonsleder Aase Årsbog Dyrset, revisor Sverre Veiset og revisor Thomas Sørflaten