Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • om pasienten sin samtykkekompetanse er vurdert
 • bruk av tvungen somatisk helsehjelp
 • om det er fatta vedtak etter pasient- og brukerrettighetslova kapittel 4A

Under tilsynet ble det avdekket to avvik, det ble ikke gitt merknad:

Avvik 1:

Rindal kommune har ikke et system som sikrer at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert, og at det eventuelt blir truffet avgjørelse om bortfall av samtykkekompetanse

Avvik 2:

Rindal kommune har ikke et system som sikrer at det blir fattet vedtak med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved bruk av tvungen helsehjelp

Aase Årsbog Dyrset
revisjonsleder

Thomas Sørflaten
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn i Rindal kommune den 5. november 2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 2 og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 5-9.

Formålet med tilsyn er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • om pasienten sin samtykkekompetanse er vurdert
 • bruk av tvungen somatisk helsehjelp
 • om det er fatta vedtak etter pasient- og brukerrettighetslova kapittel 4A

Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet.

Personellet som er tilstede vil ha sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Det uanmeldte tilsynet gjennomføres med samtaler og befaring.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Rindal kommune har 62 institusjonsplasser fordelt på fem avdelinger ved Rindal helsetun; 1. etasje med 24 plasser, 2. etasje med 19 plasser, alderspsykiatri med 5 plasser, aldersdemens med 7 plasser og korttid/rehabilitering med 7 plasser.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet ble varslet ca. 30 minutt før ankomst via telefon til pleie- og omsorgsleder Ola Sellie.

Da tilsynet ankom Rindal helsetun ble vi tatt imot av pleie- og omsorgsleder Ola Sellie. Avdelingsleder for skjermet enhet Reidun Nerland og avdelingssykepleier for langtidsavdeling Jan Olav Gjeldnes deltok og på orienteringen som fylkesmannen hadde innledningsvis til tilsynet.

Tilsynsteamet fikk en orientering om status innfor området for tilsynet. Kommunen har ikke fattet vedtak med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Tilsynsteamet snakket med:

 • Pleie- og omsorgsleder Ola Sellie
 • Avdelingssykepleier Jan Olav Gjeldnes
 • Avdelingssykepleier Reidun D. Nerland
 • Hjelpepleier Turid Tørset Foss
 • Hjelpepleier Gunn Berit Wærum

Tilsynsteamet kontrollerte dører i avdelingen for å sjekke tilgjengelighet. Tilsynsteamet hadde også en samtale med pasienter og personale som oppholdt seg på fellesrom under befaring.

Avslutningsvis oppsummerte vi våre funn og meddelte disse til Pleie- og omsorgsleder Ola Sellie.

4. Funn

Avvik 1:

Rindal kommune har ikke et system som sikrer at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert, og at det eventuelt blir truffet avgjørelse om bortfall av samtykkekompetanse

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3
 • Internkontrollforskriften § 4
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Avviket bygger på følgende:

 • Gjennom samtaler med ansatte kommer det frem at det ikke er system/rutiner for å vurdere samtykkekompetansen til pasientene, hverken ved innkomst, jevnlig eller i tilknytning til at helsehjelp ytes
 • Det er uklart hvem som eventuelt skal foreta samtykkevurdering
 • Samtykkevurderinger blir i varierende grad dokumentert i journal

Kommentar:

Pasienter med samtykkekompetanse kan ikke påtvinges helsehjelp mot sin vilje. Har pasienter full samtykkekompetanse kreves det et informert samtykke fra pasienten. Avgjørelser om samtykkekompetanse skal vurderes når pasienten av helsemessige årsaker ikke lenger er i stand til å medvirke til, forstå konsekvensen av og samtykke til nødvendig helsehjelp. Slik avgjørelse skal være skriftlig, være begrunnet og om mulig bli lagt fram for pasient og pårørende. Det skal framgå på hvilket område pasienten ikke er samtykkekompetent.

Avvik 2:

Rindal kommune har ikke et system som sikrer at det blir fattet vedtak med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved bruk av tvungen helsehjelp

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-3, sammenholdt med § 4A-5
 • Internkontrollforskriften § 4
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Avviket bygger på følgende:

 • Gjennom samtaler med ansatte kommer det fram at tabletter blir knust og skjult i syltetøy for at pasienten ikke vil ha medisin
 • Pasienter som går ut og vil «hjem» hentes tilbake til avdelingen uten at det blir dokumentert i journalen om tvang er vurdert/benyttet
 • Det blir brukt sengehest for å hindre at pasienter står opp
 • Det er uklart hvem som har det overordnede faglige ansvaret når det skal fattes vedtak om bruk av tvang

Kommentar:

Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er å sikre nødvendig helsehjelp til aktuell pasientgruppe. Regelverket skal i tillegg forebygge og redusere bruken av tvang gjennom særskilte saksbehandlingsregler og regler om overprøving og kontroll.

Mangler pasienten samtykkekompetanse, og pasienten gir utrykk for motstand mot tiltaket, skal helsetjenesten fatte tvangsvedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, dersom øvrige vilkår for dette er oppfylt. Det å gi helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen er et alvorlig inngrep i deres selvbestemmelsesrett. For å ivareta pasientens rettssikkerhet er det derfor viktig at det faktisk fattes vedtak om tvungen helsehjelp, at vedtakene er så grundige som mulig og at innholdet gjøres kjent for alle involverte.

5. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m
 • Lov av 02. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 02. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter

Følgende forskrifter vil også være sentrale ved tilsynet:

 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg
 • Forskrift av 14. november nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

6. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder Aase Årsbog Dyrset, revisor Sverre Veiset og revisor Thomas Sørflaten