Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om pasienten sin rett til bevegelsesfrihet blir ivaretatt
 • Om det er fatta vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A der det var sett i verk tiltak for å snevre bevegelsesfriheten
 • Om pasienten sin samtykkekompetanse er vurdert

Under tilsynet ble det avdekket to avvik:

Avvik 1:

Sunndal kommune sikrer ikke i tilstrekkelig grad at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert, og at det eventuelt blir truffet avgjørelse om bortfall av samtykkekompetanse for pasienter ved avdelinger for demente ved Sunndal helsetun

Avvik 2:

Sunndal kommune sikrer ikke at det blir fattet vedtak med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A når pasienter holdes tilbake mot sin vilje ved avdelinger for demente ved Sunndal helsetun

Dato: 30. april 2013

Aase Årsbog Dyrset
revisjonsleder

Thomas Sørflaten
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn i Sunndal kommune (Sunndal helsetun Avdeling C og Avdeling E) den 24. april 2013. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 2 og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 5-9.

Formålet med tilsyn er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • Om pasienten sin rett til bevegelsesfrihet blir ivaretatt
 • Om det er fatta vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A der det var sett i verk tiltak for å snevre bevegelsesfriheten
 • Om pasienten sin samtykkekompetanse er vurdert

Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet. Personellet som er tilstede vil ha sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Det uanmeldte tilsynet gjennomføres med samtaler og befaring.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

 

Sunndal kommune har 76 langtidsplasser på sykehjem fordelt på fire ulike avdelinger. Det er 28 plasser som er forbeholdt demente pasienter på Avdeling C og Avdeling E.

 

3. Gjennomføring

 

 

Det uanmeldte tilsynet ble varslet ca. 30 minutt før ankomst via telefon med rådgiver Gunn Inger Reiten. Leder for pleie og omsorg, Jorunn Telstad og rådmann Per Ove Dahl var ute på tjenestereise da tilsynet meldte sin ankomst. Rådgiver Gunn Inger Reiten orienterte avdelingsledere ved dementavdelingene ved Sunndal helsetun.

Varsel om tilsyn ble levert til rådgiver Gunn Inger Reiten, og ble gjennomgått sammen med henne og avdelingsledere.

Tilsynsteamet fikk en orientering om status innenfor området for tilsynet. Det ble orientert om at samtlige tilsatte hadde gjennomgått opplærings CD som er utgitt om pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Tilsynsteamet snakket med:

 • Avdelingssykepleier avd. E, Marianne Aasgård
 • Sykepleier, Anne Merete Hage
 • Avdelingssykepleier avd. C, Berit Tafjord
 • Rådgiver, Gunn Inger Reiten

Teamet kontrollerte dører i begge avdelinger for å sjekke tilgjengelighet. I tillegg ble port ut fra sansehage i tilknytning til avdeling E kontrollert

Avslutningsvis oppsummerte vi våre funn og meddelte disse til rådgiver Gunn Inger Reiten.

 

4. Funn

 

 

Avvik 1:

Sunndal kommune sikrer ikke i tilstrekkelig grad at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert, og at det eventuelt blir truffet avgjørelse om bortfall av samtykkekompetanse for pasienter ved avdelinger for demente ved Sunndal helsetun

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3
 • Internkontrollforskriften § 4
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Avviket bygger på følgende:

 • Gjennomsamtaler med ansatte kommer det fram at det ikke er system/rutiner for å vurdere samtykkekompetansen til pasientene, hverken ved innkomst eller jevnlig/i tilknytning til helsehjelp.
 • Det er uklart hvem som eventuelt skal foreta samtykkevurdering
 • Samtykkevurderinger blir i varierende grad dokumentert i Gerica

Kommentar:
Pasienter med samtykkekompetanse kan ikke påtvinges helsehjelp mot sin vilje. Har pasienten full samtykkekompetanse kreves det et informert samtykke fra pasienten. Avgjørelser om samtykkekompetanse skal vurderes når pasienten av helsemessige årsaker ikke lenger er i stand til å medvirke til, forstå konsekvensen av og samtykke til nødvendig helsehjelp. Slik avgjørelse skal være skriftlig, være begrunnet og om mulig bli lagt fram for pasient og pårørende. Det skal framgå på hvilket område pasienten ikke er samtykkekompetent.

Avvik 2:

Sunndal kommune sikrer ikke at det blir fattet vedtak med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A når pasienter holdes tilbake mot sin vilje ved avdelinger for demente ved Sunndal helsetun

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-3 sammenholdt med § 4A-5
 • Internkontrollforskriften § 4
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Avviket bygger på følgende:

 • Det fremstår ikke som klart hvor utgangsdører er i avdelinger for demente
 • Dører i avdelingene er låst uten at det foreligger rutiner for når og hvorfor de skal være låst. Ved dørene er det montert en bryter med tegning av nøkkel. Bryter er imidlertid ikke montert i umiddelbar tilknytning til døråpner og kan derfor være vanskelig å finne og oppfatte som døråpner
 • I avdeling E er det en form for «slusesystem» med låste dører, som vanskeliggjør utgang
 • Dør ut til trappeoppgang i avdeling C er låst, uten at det er montert døråpner
 • Port ut fra sansehage i tilknytning til avdeling E er låst. Låseanordning som er benyttet er komplisert og dermed vanskelig for beboerne å åpne
 • Fylkesmannen har ikke mottatt kopi av vedtak som gjelder tilbakeholdelse ved Sunndal helsetun

Kommentar:
Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er å sikre nødvendig helsehjelp til aktuell pasientgruppe. Regelverket skal i tillegg forebygge og redusere bruken av tvang gjennom særskilte saksbehandlingsregler og regler om overprøving og kontroll.

Mangler pasienten samtykkekompetanse, og pasienten gir utrykk for motstand mot tiltaket, skal helsetjenesten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 annet ledd fatte tvangsvedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, dersom øvrige vilkår for dette er oppfylt.

Det å gi helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen er et alvorlig inngrep i deres selvbestemmelsesrett. For å ivareta pasientens rettssikkerhet er det derfor viktig at det faktisk fattes vedtak om tvungen helsehjelp og at vedtakene er så grundige som mulig.

 

5. Regelverk

 

 

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m
 • Lov av 02. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 02. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter

Følgende forskrifter vil også være sentrale ved tilsynet:

 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg
 • Forskrift av 14. november nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder Aase Årsbog Dyrset, revisor Sverre Veiset og revisor Thomas Sørflaten