Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om pasienten sin samtykkekompetanse er vurdert
 • Bruk av tvungen somatisk helsehjelp
 • Om det er fatta vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Under tilsynet ble det avdekket to avvik, det ble ikke gitt merknad:

Avvik 1:

Surnadal kommune har ikke et system som sikrer at pasientenes samtykkekompetanse blir vurdert ved innkomst til Surnadal sjukeheim

Avvik 2:

Surnadal kommune har ikke et system som sikrer at det blir fattet vedtak med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A når pasienter holdes tilbake mot sin vilje ved avdeling for demente ved Surnadal sjukeheim

Aase Årsbog Dyrset
revisjonsleder

Sverre Veiset
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn i Surnadal kommune, Surnadal sjukeheim, 5. november 2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenestene etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesteloven m.m. § 2 og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 5-9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • Om pasienten sin samtykkekompetanse er vurdert
 • Bruk av tvungen somatisk helsehjelp
 • Om det er fatta vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har anledning til å tilrettelegge gjennomføring av tilsynet. Personellet som er tilstede vil ha sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Det uanmeldte tilsynet gjennomføres med samtaler og befaring.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Institusjonene i Surnadal kommune består av sjukeheim som ligg på Skei og Stangvik aldershjem. Skjerma enhet ved Surnadal sjukeheim har 16 plasser for demente, enheten hadde to grupper, grønn og rød, med 8 pasienter på hver gruppe.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet ble varslet ca. 20 min. før ankomst via telefon til enhetsleder Ann Kristin Tørset

Da tilsynet ankom Surnadal sjukeheim ble vi tatt imot av enhetsleder, og hun fikk en kort innføring i formålet med tilsynet. Tilsynet gikk deretter til skjerma avdeling. Tilsynet fikk en orientering om status innenfor området for tilsynet. Det ble orientert om at kommunen hadde et vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Tilsynet snakket med:

 • Hjelpepleier Hildegunn Stengel
 • Oversykepleier Jenny Nordheim
 • Sykepleier Synnøve G. Gjeldnes
 • Vernepleier Mali Rindal
 • Fagutviklingssykepleier Ingunn Mikkelsen
 • Leder for langtidsavdelingen Oddny Hoem

Tilsynsteamet kontrollerte dører i avdelingen for å sjekke tilgjengelighet. Teamet hadde også samtale med pasienter og personale som oppholdt seg på fellesrom under befaring.

4. Funn

Avvik 1:

Surnadal kommune har ikke et system som sikrer at pasientenes samtykkekompetanse blir vurdert ved innkomst til Surnadal sjukeheim

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3
 • Internkontrollforskriften § 4
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Avviket bygger på følgende:

 • Under samtale med personale kom det fram at samtykkekompetanse blir vurdert dersom pasienten får fast plass på sykehjemmet
 • Under samtale med personale kom det fram at sykehjemmet ikke har rutine og/eller praksis for å vurdering av samtykkekompetanse ved innkomst til sykehjemmet. Det ble og opplyst at sykehjemmet heller ikke har rutine og/eller praksis for revurdering av samtykkekompetanse

Kommentar:

Helsehjelp kan i utgangspunktet bare gis med pasientens samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen (informert samtykke). En forutsetning for vedtak om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er at pasienten av helsemessige årsaker er vurdert til ikke å kunne samtykke til helsehjelpen. Det må fattes en egen avgjørelse om dette, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Det skal framgå på hvilket område pasienten ikke er samtykkekompetent. Det er samtidig viktig at personale som har ansvar for pasienten er kjent med samtykkevurderingen og innholdet i denne.

Avvik 2:

Surnadal kommune har ikke et system som sikrer at det blir fattet vedtak med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A når pasienter holdes tilbake mot sin vilje ved avdeling for demente ved Surnadal sjukeheim

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-3, sammenholdt med § 4A-5
 • Internkontrollforskriften § 4
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Avviket bygger på følgende:

 • Dører inn til avdelingene er låst uten at det foreligger rutiner for når og hvorfor de skal være låst
 • Ansatte er ikke kjent med bakgrunnen for at dører er låst
 • Det er ikke fattet vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A om tilbakeholdelse i form av låste dører
 • Under samtale med personale blir det opplyst at pasient bruker hel dress med lukking bak for å hindre at pasienten skal kunne ta den av selv
 • Under samtale med personale blir det opplyst at det blir benyttet belte i stol for å hindre at pasient reiser seg
 • Under samtale med personale blir det opplyst at det blir benyttet sengehest for å hindre at pasient går ut av senga, og det blir benyttet sengematte for at personale skal bli oppmerksomme på når pasienten står opp

Kommentar:

Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er å sikre nødvendig helsehjelp til aktuell pasientgruppe. Regelverket skal i tillegg forebygge og redusere bruken av tvang gjennom særskilte saksbehandlingsregler og regler om overprøving og kontroll.

Mangler pasienten samtykkekompetanse, og pasienten gir utrykk for motstand mot tiltaket, skal helsetjenesten fatte tvangsvedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, dersom øvrige vilkår for dette er oppfylt. Det å gi helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen er et alvorlig inngrep i deres selvbestemmelsesrett. For å ivareta pasientens rettssikkerhet er det derfor viktig at det faktisk fattes vedtak om tvungen helsehjelp, at vedtakene er så grundige som mulig og at innholdet gjøres kjent for alle involverte.

5. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter

Følgende forskrifter vil også være sentrale ved tilsynet:

 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 21. desember 2000 mr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg
 • Forskrift av 14. november 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

6. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Revisjonsleder Aase Årsbog Dyrset, revisor Sverre Veiset og revisor Thomas Sørflaten