Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Regelverk:

Sosialtjenesteloven

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Område 1:

 • Forsvarlig tildeling av avlastningstjenester jf, lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav b, jf § 4-3

Område 2:

 • Forsvarlig tildeling av støttekontakttjenester jf, lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav c, jf § 4-3

Område 3:

 • Kommunen skal sikre at avlastere og støttekontakter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innenfor det aktuelle området, lov om sosiale tjenester § 2-1

Fylkesmannen har avdekket tre avvik, ingen merknader.

Avvik 1


Levanger kommune unnlater å ta med transport til og fra avlastning som en del av avlastningstilbudet.

Avvik 2

Levanger kommune sikrer ikke at alle som har krav på støttekontakt får slike tjenester.

Avvik 3

Kommunen sikrer ikke at støttekontaktene og avlasterne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter for å utføre arbeidet sitt.

Dato 21.08.07

Thea Hennie Kveinå
Revisjonsleder

Hanne Dyrstad
Revisor

Kirsti K Mørkved
Revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Levanger kommune i perioden 12.03.07-11.05.07. Denne systemrevisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år og er et landsomfattende tilsyn.

Fylkesmannen har hjemmel til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6, jf kommunelovens § 60.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
 • virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

 • Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
 • Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Levanger kommune er en forholdsvis stor kommune. Den har ca 18100 innbyggere. Kommunen har en flat struktur med enheter. Den er inndelt i tre distrikt, distrikt Sør, Nesset-Frol og Sentrum-Ytterøy. Vedtaksmyndighet i forhold til støttekontakt og avlastning er tillagt resultatenhetsleder i hvert distrikt. Levanger kommune har mange tjenestemottakere som mottar avlastning og støttekontakt.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 12.03.07

Åpningsmøte ble avholdt10.05.07

Intervjuer gjennomført 10-11 mai. 21 personer ble intervjuet.

Verifikasjoner
Følgende verifikasjoner ble gjennomført.

 • Intervju med 6 støttekontakter
 • Intervju med 3 avlastere
 • Gjennomgang av mapper
 • Gjennomgang av journaler
 • Gjennomgang av individuell plan
 • Gjennomgang av 6 avlastningsvedtak
 • Gjennomgang av 6 støttekontaktvedtak
 • Gjennomgang av 5 vedtak om korttidsopphold

Sluttmøte ble avholdt den 11.05.07.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfatter tre områder som samlet skal si om kommunen har en forsvarlig tildeling av avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav b og c.

Område 1:

 • Om kommunene sikrer forsvarlig tildeling av avlastningstjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav b, herunder:
 • Om kommunen sikrer at alle aktuelle søkere får relevant informasjon i forkant av søknaden,
 • Om kommunens sikrer at tildeling skjer uavhengig av diagnose og alder,
 • Om kommunen sikrer at det foretas en relevant utredning av aller søkere,
 • Om kommunen sikrer at det gjennomføres en individuell vurdering av alle søkere
 • Om kommunen sikrer en praksis der det ikke kreves vederlag for avlastning,
 • Om kommunen sikrer at iverksatte vedtak utføres i samsvar med vedtaket
 • Om kommunen sikrer at midlertidige tiltak vurderes der vedtaket ikke kan oppfylles og at alternative tiltak alltid iverksettes ved akutte behov

Område 2:

 • Om kommunene sikrer forsvarlig tildeling av støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav c, herunder:
 • Om kommunen sikrer at alle søkere får ig av diagnose og alder,
 • Om kommunen sikrer at det foretas en relevant utredning av aller søkere,
 • Om kommunen sikrer at det gjennomføres en individuell vurdering av alle søkere
 • Om kommunen sikrer at iverksatte vedtak utføres snarest mulig og i samsvar med vedtaket
 • Om kommunen sikrer at alternative tiltak vurderes der vedtaket ikke kan oppfylles

Område 3:

 • Om kommunen sikrer at avlastere og støttekontakter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innenfor det aktuelle området, jf. sosialtjenesteloven § 2-3 og forskrift om internkontroll § 4 bokstav c.
 • Om kommunene sikrer at det skjer vurdering av krav til avlasteres og støttekontakters kunnskaper og ferdigheter før oppdrag tildeles.
 • Om kommunen sikrer at avlastere og støttekontakter får nødvendig opplæring om brukerens spesielle behov før de settes inn i arbeidet.
 • Om kommunen sikrer at det skjer jevnlig evaluering av tjenestetilbudet der de som mottar tjenesten og de som yter tjenesten er involvert.
 • Om kommunen sikrer at det skjer jevnlig oppfølging under utførelsen av oppdraget, samt at det settes inn opplæring/veiledning der det fremkommer behov.

Når tilsynet har undersøkt om kommunen ”sikrer” tjenestene sine, innebærer dette undersøkelse av hvordan kommunen systematisk styrer sine tjenester, og om den gir de resultater lovgivningen krever.

5. Reviderte områder og funn

Avvik 1:

Kommunen unnlater å ta med transport til og fra avlastning som en del av tjenestetilbudet.

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:
Avlastning skal ytes vederlagsfritt. Sosialtjenestelovens § 11-2 annet ledd, jf. sosialtjenestelovens forskrift § 8-2 nr 3, Rundskriv I-1/94 til sosialtjenesteloven, pkt 4.2.2 b) om avlastningstiltak klargjør videre at ”Tjenesten omfatter også ledsager, transport, mat og lignende”.

Avviket bygger på følgende:

 • Vedtak om avlastningstjenester i institusjon har i enkelte distrikt standard tekst om at skyss til/fra ikke dekkes, for øvrig er tjenesten gratis.
 • Intervjuer bekrefter at kommunens ansvar for transport knyttet til avlastning ikke er alminnelig kjent blant ansatte. Mange pårørende ivaretar transport selv, men kommunale alternativer kan finnes.
 • Kommunen har ingen rutiner som nevner skyss til /fra avlastning. Informasjonen i vedtakene er manglende eller feil. Dette medfører at pårørende som selv ikke ønsker, eller ikke kan hente/bringe dermed vil gå glipp av dekning i tilfellene der kommunalt skyssalternativ ikke gis.

Avvik 2:

Kommunen sikrer ikke at alle som har krav på støttekontakt får slike tjenester.

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav: Sostjl §§ 4-1, 4-2 bokstav c, 4-3 jf § 2-1 første til tredje ledd, fvl § 42, ikt § 4 og kvalitetsforskriften § 3.

Avviket bygger på følgende:

 • Kommunen har ikke rutiner som sikrer at midlertidige tiltak blir satt inn der det ikke er mulig å iverksette vedtak om støttekontakt.
 • Kommunen har ikke prosedyrer som sikrer rekruttering av støttekontakter i alle distriktene. Det fremgår ikke av vedtakene at det foreligger en individuell vurdering av utgiftsdekning og lønn til støttekontaktene, eller en individuell vurdering av vedtakets lengde.
 • Kommunen har muntlige rutiner for å fange opp svikt knyttet til iverksettelse/ gjennomføring av tiltaket og få rapportert dette opp til ansvarlig ledelse, men disse er knyttet til spesielt en ansatt i kommunen. Gjennom tilsynet fikk vi avdekket at disse rutinene ikke er tilstrekkelige for å fange opp svikt.
 • Utover rutinemessig årlig rapportering, er det ingen individuell vurdering som sikrer at tjenesten fungerer i samsvar med vedtaket.
 • Under tilsynet fremgikk det at kommunen ikke sikrer at støttekontakttilbudet er klart og kjent for alle aldersgrupper i kommunen. Tilbudet synes i mindre grad å være tilgjengelig for eldre, tjenestemottakere med psykiatriske lidelser og rusmisbrukere.

Avvik 3:

Kommunen sikrer ikke at støttekontaktene og avlasterne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter for å utføre arbeidet sitt.

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:
Sostjl § 2-3 jf. § 2-1 første og andre ledd og ikf § 4.

Avviket er basert på følgende:

 • Kommunen har ikke prosedyrer som sikrer at avlastere og støttekontakter får nødvendig opplæring/oppfølging under sitt oppdrag som støttekontakt/avlaster.
 • Kommunen har ikke systematiske rutiner for å sikre at avlastere og støttekontakter har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter før oppdraget.
 • Kommunen har en prosedyre som sier at tjenestene skal evalueres en gang pr år, men denne er mangelfull siden den ikke fastsetter videre håndtering oppover i etaten av evalueringen.

6. Regelverk

 • Lov av 1967-02-10: Forvaltningsloven
 • Lov av 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester(sosialtjenesteloven)
 • Forskrift av 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v
 • Forskrift av 2003-06-27 nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenesten for tjenesteyterne etter lov av 1982-11-19 nr 66 om helsetjenestene i kommunen og etter lov av 1991-12-13 nr 81 om sosiale tjenester m.v(kvalitetsforskriften)

7. Dokumentunderlag

Informasjon på Levanger kommunes nettside

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning.

 • Organisasjonskart
 • Delegasjonsreglement
 • Vedtak om kortidsopphold
 • Vedtak om avlastning
 • Vedtak om støttekontakt
 • Fylkesmannens kommunebilder
 • Informasjonsmateriell(generell info, tjenestebeskrivelse)
 • Rutiner og retningslinjer

8. Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon

Åpningsmøte  

Intervju  

Sluttmøte

Rolf Inge Elvbakken

Kristin Haugdahl Nøst

Øyvind Lorenzen

Per Tore Sandaunet

Bodil Skotnes

Øystein Sende

Jørgen Worum

Kirsten Ullriksen Skogseth

Lars Inge Maurbakk

Lars J Kverkild

Turid Moen

Eirin Thorsen Lian

Mette B. Andersen

Kirsten Lindsvoll

Eli Årmo

Anlaug Zubovic

Solfrid F. Stokkan

Marie Wanderås

Kristin Hoel Holt

Kirsti Børve Vikane

Bjørn Hagen

Tone Kvam

Terje Rotmo

Håkon Lien

Bente Elden

Avdelingsleder distrikt Nesset-Frol

Avdelingsleder distrikt Ytterøy

Avdelingsleder distrikt Sør

Enhetsleder distrikt Sør

Enhetsleder Nesset-Frol

Kommunalsjef

Avdelingsleder distrikt Nesset-Frol

Avdelingsleder distrikt Nesset-Frol

Avdelingsleder distrikt Sentrum-Ytterøy

Enhetsleder distrikt Sentrum-Ytterøy

Saksbehandler distrikt Nesset-Frol

Miljøterapeut avl.enheten distrikt Sentrum-Ytterøy

Avdelingsleder 2 etg BBT, distrikt Nesset-Frol

Hjelpepleier

Saksbehandler

Vernepleier/saksbehandler

Støttekontakt

Støttekontakt

Støttekontakt

Avlaster/støttekontakt

Avlaster/støttekontakt

Avlaster/støttekontakt

Fagkoordinator

Sykepleier distrikt Sentrum-Ytterøy

Servicekontoret

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fra Fylkesmannen deltok:
Kirsti Mørkved, Hanne Dyrstad og Thea Hennie Kveinå med sistnevnte som revisjonsleder.