Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de eventuelle avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Vakttilgjengeligheten ved legevakten gjennom hele døgnet
 • Samhandling oppfølging etter legevaktbesøket
 • Håndtering av dokumentasjon
 • Kompetanse

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag har ikke gjort funn under tilsyn med legevakttjenesten i Steinkjer kommune.

Dato: 15.02.08

Mariann Markussen
Revisjonsleder

Torgeir Skevik
Revisor

1. Innledning

rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med legevakttjenesten i Steinkjer kommune i perioden 08.10 — 14.12.07. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomfører i 2007.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfatter.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Steinkjer kommune har ca 20650 innbyggere og er fylkets største by og administrasjons senter. Byen er i stor grad grunnlagt på industri og jordbruk.

Legetjenesten og legevakttjenesten er sammen med 6 andre tjenesteenheter organisert under avdeling for helse og rehabilitering. Legevakttjenesten, som har et interkommunalt samarbeid med kommunene Verran og Snåsa, består av 17,7 årsverk. Åpningstiden for den felles legevaktsentralen i Steinkjer er kl 1800 - 0800 på hverdager og hele døgnet lørdager, søndager og helligdager.

Legevaktsentralen i Steinkjer kommune er åpen 24 timer i døgnet og betjent med I lege og i sykepleier på vakt. Betjeningen er styrket med i sykepleier ekstra noen timer på helg, helge/høytider i forhold til legevaktsamarbeid med Verran og Snåsa, til sammen 6,45 årsverk. Legevakttjenesten har i dag 16 sykepleiere. 13 av kommunens 16 leger kjører legevakt.

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag har inntrykk av at legevakttjenesten i Steinkjer fungerer godt. Dokumentasjonen fremstår som systematisk og hensiktsmessig både på systemnivå og på operativt nivå.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 08.10.07.

Dokumentasjon fra Steinkjer kommune ble mottatt primo november 2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet, samt dokumenter som for øvrig ble gjennomgått under revisjonen, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Helsetilsynet ba den 04.12.07 om utlevering av følgende dokumentasjon under revisjonen:

 • De 5 siste journalnotat fra øyeblikkelig hjelp på dagtid og de 5 siste journalnotat fra øyeblikkelig hjelp på kveld/natt.
 • Kopi av avtalebok for siste uke i oktober 2007
 • Avviksperm for legevakttjenesten

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 14.12.07.

Intervjuer
Fem personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 14.12.07.

4. Hva tilsynet omfattet

 • Gjennomgang av dokumentasjon
 • Intervjuer

5. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven)
 • Lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven)
 • Lov av 2. juli 1999 om helsepersonell (helsepersonelloven)
 • Forskrift av 14. april 2000 om fastlegeordningen i kommunene (fastlegeforskriften)
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften)
 • Forskrift av 18. mars 2005 om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (akuttforskriften)
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal (pasientjournalforskriften)

6. Funn

Alle intervjuobjekt ble spurt om avvikshåndtering i forhold til hvert område. I tillegg ble kommunens avviksperm gjennomgått.

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag har ikke gjort funn under tilsyn med legevakttjenesten i Steinkjer kommune.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Årsrapport 2006 tjenesteenhet legevakt og legetjeneste
 • Virksomhetsplan 2007 for legevakt og legetjeneste
 • Delegasjonsreglement
 • Personaloversikt
 • Arbeidsplaner
 • Opplæring nye medarbeidere
 • Kompetanse — kartlegging, kompetansehevingstiltak 2007, kompetanseplanskjema 2007
 • Oversikt over møter i Samarbeidsutvalget og med Helseforetaket 2007, herunder referat
 • Oversikt over redningsøvelser 2007
 • Referat fra personalmøter 2007
 • Avviksregistreringer 2007 Steinkjer legevakt
 • Oversikt over klagesaker ved Steinkjer legevakt 2007
 • Internkontrollhåndbok for Steinkjer legevakt
 • Info fra legevakt
 • Prosedyrer Data
 • Handlings- og aktivitetsplan for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Steinkjer kommune 2007, m.m.
 • Katastrofe- og beredskapsarbeid
 • Brosjyre: Legevaktsamarbeid mellom kommunene Verran, Snåsa og Steinkjer
 • Avtale om felles telefonsentral for legevakt mellom kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa
 • Serviceerklæring legevakttjenesten, diverse informasjon

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • De 5 siste journalnotat fra øyeblikkelig hjelp på dagtid og de 5 siste fra øyeblikkelig hjelp på kveld/natt
 • Kopi av avtalebok for siste uke i oktober 2007
 • Avviksperm for legevakttjenesten

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag:

 • Varsel om tilsyn, datert 08.10.07
 • Overlevert dokumentasjon fra Steinkjer kommune, mottatt primo november 2007

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Aud Gaundal

Varaordfører

X

 

X

Erling Bergh

Rådmann

X

 

X

Ingeborg Laugsand

Avdelingsleder helse og rehabilitering

X

X

X

Nina Næstby Austli

Sykepleier

X

X

X

Dragan Zerajic

Lege

 

X

 

Eivind Steen

Lege, medisinsk ansvarlig

X

X

X

Laila Steinmo

Tjenesteenhetsleder

X

X

X

Fra tilsynsmyndigheten deltok:
Mariann Markussen, revisjonsleder
Tor-Finn Granlund, revisor
Torgeir Skevik, revisor