Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag


Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Regelverk: Sosialtjenesteloven kap. 4

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Dokumentunderlag
4. Gjennomføring
5. Reviderte områder og funn
6. Regelverk
7. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen -omfattet følgende områder:

 • Beboernes rettigheter og bruk av tvang og makt jf. Forskrift til lov om sosiale tjenester kap.5
 • Kvalitet og intern styring av institusjonen

Fylkesmannen avdekket et avvik

Avvik:

Institusjonen følger ikke tvangsbestemmelsene etter forskriften

Målet med tilsynet var å få kunnskap om institusjonens bruk av internkontroll og omfanget av bruk av tvang og makt ved institusjonen.

Tilsynet avdekket at institusjonen ikke har jobbet mye med forskriftens bestemmelser. Det avdekkes imidlertid at institusjonen den senere tid har satt fokus på å få en praksis som stemmer overens med forskriften. Det ble videre tydeliggjort at enkelte av bestemmelsene ikke er i bruk ved institusjonen på grunn av den klientgruppen som mottar tjenester ved institusjonen. Det er få tilfeller med trusler og vold mot ansatte eller andre.

Thea Hennie Kveinå
Revisjonleder
Hanne Dyrstad 
Revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Fossen rusomsorg i tiden 04.09.07 — 11.10.07. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen har hjemmel til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
 • virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

 • Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
 • Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensiale.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Fossen rusomsorg ble drevet av Blå kors fra 1963 — 1990. Fra 1990— 2001 ble den organisert som Meråker bosenter, og flyttet til Fossen gård fra Kopperå i 1993. Nåværende organisering som Fossen rusomsorg har vært drevet fra 2002. Institusjonen er livssynsnøytral og vektlegger et humanistisk menneskesyn hvor individuell behandling med omsorgsbegrepet i sentrum er viktigste verdigrunnlag.

Virksomheten har i dag 18 årsverk fordelt på 24 ansatte.

Fossen rusomsorg har i dag 31 plasser hvorav Trondheim kommune har avtale om å benytte 23 av plassene. Hovedvekten av personer som får tilbud ved Fossen er:

 • Personer som er med i LAR
 • Personer som skal inn i LAR
 • Personer som skal utredes for ADHD
 • Personer med ulik rusmiddelmisbruk og som har behov for en omsorgsplass over tid

3. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

 • Organisasjonskart
 • Delegasjonsreglement
 • Rutinehåndbok
 • Prosedyrer
 • Informasjonsskriv
 • Beboerkontrakter
 • Journaler
 • Tvangsprotokoller

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn av 04.09.07
 • Samtaler mellom kontaktperson og revisjonsleder

4. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 04.09.07

Åpningsmøte ble avholdt 10.10.07

Intervjuer
4 personer ble intervjuet.

Verifikasjoner

Følgende verifikasjoner ble gjennomført.

 • Gjennomgang av mapper /enkeltvedtak
 • Gjennomgang av journaler
 • Gjennomgang av individuell plan
 • Besøk/omvisning ved institusjonen
 • Samtaler med 6 beboere ved Fossen

Sluttmøte ble avholdt den 11.10.07.

5. Reviderte områder og funn

Beboernes rettigheter og bruk av tvang og makt jf. Forskrift til lov om sosiale tjenester kap.5 Kvalitet og intern styring av institusjonen

Avvik 1:

Institusjonen følger ikke tvangsbestemmelsene etter forskriften

Avviket er basert på følgende:

Det fremgår ikke klart og tydelig av institusjonens rutiner hvordan og når tvangsprotokoll skal føres

 • Tvangsprotokoll føres ikke systematisk
 • Det blir rutinemessig krevd kroppsvisitering etter permisjon uten at det er vurdert begrunnet mistanke
 • Det blir systematisk krevd rutinemessig ransaking av bagasje etter permisjon uten at det er vurdert begrunnet mistanke
 • Institusjonen mangler klargjøring av myndighet, delegering og ansvarsforhold ved beslutning av bruk av tvang, eks vi kroppsvisitasjon
 • Det er ikke kjente rutiner for håndtering av akutte nødssituasjoner

6. Regelverk

Kap. 3 i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.: “Tilsyn med institusjoner for omsorg og behandling av rusmiddelmisbrukere”

Kap. 5 i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.: § 5-6 mv” Beboernes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for omsorg for og behandling av rusmiddelmisbrukere. Forskrift om internkontroll i helse og sosialtjenesten § 4. Institusjonens interne styring- og egenkontroll.

7. Deltakere ved tilsynet

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen. I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Marit Øverkil

Avdelingsleder

X

Christian Eriksen

Vernepleier

X

Aud Flaamo

Sykepleier

X

X

Per Erik Kristensen

Fritidsleder

X

X

X

Anne Mette Olsen

Miljøarbeider

X

X

Håvard Nicolausson

Kontormedarbeider

X

X

X

Åsmund Øverkil

Daglig leder

X

X

X

Jorunn Kværnmo

Sykepleier

X

X

Fra Fylkesmannen deltok:
Hanne Dyrstad og Thea Hennie Kveinå