Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Vurdering av virksomhetens styringssystem
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Helsetilsynene i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal gjennomførte i perioden 04.03.2009 til 07.05.2009 tilsyn med fødeavdelingen ved Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger. Tilsynet er et oppfølgingstilsyn av tilsyn med fødeinstitusjoner i 2004.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Seleksjon av fødende til ulike fødeenheter
 • Overvåkning og oppfølging
 • Håndtering av akutte situasjoner

Det er valgt ut prosesser og funksjoner der det er risiko for svikt eller uhell og der konsekvensene av slike hendelser kan være alvorlige for barnet og/eller moren. Tilsynets sentrale fokus lå på styring og ledelse i sin helhet, inklusive læring og forbedring. Helsetilsynet hadde fokus på om helseforetaket gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedring sikrer at virksomheten ved fødeinstitusjonene er tilrettelagt slik at disse oppfyller krav til forsvarlig virksomhet. Tilsynsmyndigheten har sett på virksomhetens styringssystem opp mot kravene i internkontrollforskriften.

Helse Nord-Trøndelag HF er organisert i to sykehus – Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Begge sykehusene har fødeavdeling som ligger i en felles Barne- og familieklinikk med en klinikkleder. Barne- og familieklinikken er igjen delt i fire seksjoner som ledes av hver sin avdelingsleder. Tilsynet fant sted ved fødeavdelingen Sykehuset Levanger. Fødeavdelingen ledes av avdelings jordmor og avdelingsoverlege. Helse Nord-Trøndelag HF har således et firedelt ledernivå. Avd overlegen fungerer også som medisinsk faglig rådgiver for avdelingsleder Gyn/Føde. Fødeavdelingen tar imot fødende fra hele Nord-Trøndelag fra svangerskapsuke 30. Gyn/fødeavdelingen har pr tidende en tilfredsstillende legedekning. Det har imidlertid over år vært marginal legedekning og Gyn/fødeavdelingen har for 2009 satt fokus på rekruttering.

Gyn/føde avdelingen har utarbeidet virksomhetsplan for 2009. Det var fastsatt ansvarlige for de ulike tiltakene men ikke nærmere frist for /evaluering av tiltakene. Det var ingen overordnet prosess mht å tilpasse virksomhetsplanen med Strategidokument fra Helse Midt-Norge RHF eller målsettinger gitt ved Ledelsens gjennomgang i Helse Nord-Trøndelag HF. Helse Nord-Trøndelag HF har hatt flere hendelser ved fødeavdelingen hvor det er påvist svikt i forhold til individ og system. Ut fra de enkelte hendelser er det iverksatt ulike kvalitetsforbedrende tiltak uten at disse relateres til overordnet plan/struktur. Helseforetaket har ikke på bakgrunn av hendelsene foretatt en gjennomgående risiko og sårbarhetsanalyse ved fødeavdelingen.

Tilsynet hadde videre fokus på hvordan Helse Nord-Trøndelag HF sørger for at ansatte har tilstrekkelig kunnskap innenfor aktuelle fagfelt. Gyn/fødeavdelingen har siste måneder iverksatt en rekke tiltak for å styrke kompetansen ved avdelingen. Det er slik tilsynsmyndigheten har fått det redegjort ikke utarbeidet overordnet plan for kompetansetiltakene. Foruten generell faglig oppdatering, ligger det også inn under en slik overordnet styring å definere behov for å foreta repeterende gjennomgang av fag, prosedyrer, trening i håndtering av alvorlige situasjoner osv for å sikre oppdatert og omforent kunnskap.

Under intervju fremkom at man over tid ikke har hatt kapasitet til å evaluere/regodkjenne prosedyrene. Fagutviklingsjordmor og avd overlege har imidlertid de siste måneder arbeidet aktivt med å revidere/lage ny prosedyrer. Tilsendt dokumentasjon og dokumentasjon som tilkom under tilsynet viste at det nå er etablert prosedyrer for de fleste områder som vårt tilsyn omfatter, men at det gjenstår implementering. Alle prosedyrer er lagt inn i helseforetakets elektroniske kvalitetssystem EQS. Slik det fremkom under dette tilsynet virker EQS å være kjent og i aktiv bruk.

Virksomhetens tilrettelegging for å sikre ivaretakelse av dokumentasjonsplikten, herunder kontroll med at dokumentasjonsplikten ble ivaretatt, var også gjenstand for tilsyn. Definert ansvar for å etablere og opprettholde dokumentasjonsplikten, både i forhold til lederfunksjon og i forhold til journalansvarlig, var ikke klart forstått. Etter tilsynsmyndighetens vurdering foreligger det ikke tilstrekkelig overordnet styring og kontroll med at dokumentasjonsplikten ivaretas.

Helse Nord-Trøndelag HF har en relativt høy frekvens for avviksmeldinger i forhold til andre helseforetak. Det er imidlertid fremlagt statistikk som viser at avviksmeldingene fordeler seg mellom sykehusets ulike enheter med store forskjeller. Fødeavdelingen har en svært lav meldefrekvens. Referat fra ledelsens gjennomgang mars 2009 setter kvalitetsforbedring mht avvikshåndteringen som klar målsetting (2010). Det er ikke overfor tilsynsmyndigheten redegjort for hvordan målsettingen skal nås, herunder hvilke konkrete tiltak som skal etableres.

Etter tilsynet i 2004 ble det iverksatt tiltak for å lukke de avvikene som ble avdekket og helsetilsynet avsluttet tilsynet på bakgrunn av de tilbakemeldinger som kom. Ved årets tilsyn ser vi at vi gjenfinner noen av de samme styringsmessige svikt som ble avdekket i 2004. Etter tilsynsmyndighetens vurdering viser dette at tidligere tiltak ikke har hatt tilstrekkelig effekt for å sikre etterlevelse av myndighetskravene.

Avvik 1

Helse Nord-Trøndelag HF har ikke etablert tilstrekkelige styringstiltak for å sikre etterlevelse av myndighetskravene ved fødeavdelingen. Dette gir en økt risiko for svikt i helsetjenesten.

Dato: 02.07.09

Mona B Parow
revisjonsleder

Bente Kne Haugdahl
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Helse Nord-Trøndelag HF i perioden 04.03.09 – 07.05.09. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Sør-Trøndelag gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Helse Nord-Trøndelag HF er organisert i to sykehus – Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Begge sykehusene har fødeavdeling som ligger i en felles Barne- og familieklinikk med en klinikkleder. Barne- og familieklinikken (BFK) ved Helse Nord-Trøndelag HF er inndelt i fire seksjoner: Barne- og habiliteringsavdeling, Barne- og ungdomspsykiatriske, Gyn/føde Levanger og Gyn/føde Namsos. Seksjonene ledes av hver sin avdelingsleder. For perioden 01.09.08 til 31.12.09 er avdelingsleder ved Barne og habiliteringsavdelingen konstituert i stillingen som avdelingsleder ved Gyn-Føde avdelingen.

Tilsynet fant sted ved fødeavdelingen Sykehuset Levanger. Fødeavdelingen består av fødeenhet og sengepost for barselkvinner. Fødeavdelingen ledes av avdelings jordmor og avdelingsoverlege. Avd overlegen fungerer også som medisinsk faglig rådgiver for avdelingsleder. Fødeavdelingen tar imot fødende fra hele Nord-Trøndelag fra svangerskapsuke 30. Ved fødsel før uke 30 sendes fødende til St Olavs Hospital HF. I 2008 var det 1003 fødsler ved fødeavdelingen, Sykehuset Levanger.

Gyn/fødeavdelingen har pr tidende en tilfredsstillende legedekning. Det har imidlertid over år vært marginal legedekning og Gyn/fødeavdelingen har for 2009 satt fokus på rekruttering.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 04.03.09. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Kartlegging av hendelser og § 3-3 meldinger i perioden 2006-2008.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 06.05.09.

Intervjuer
9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble ikke gjennomført befaring.

Sluttmøte ble avholdt 07.05.09.

4. Hva tilsynet omfattet

Helsetilsynene i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal gjennomførte tilsyn med fødeinstitusjoner i 2004 hvor det ble avdekket mangel på oppfyllelse av myndighetskrav ved helseforetakene i regionen. Avvikene har vært fulgt opp av foretakene og tilsynet avsluttet. Ved fødeenhetene i helseforetakene i Midt-Norge har det i tiden etter tilsynet vært hendelser som etter Helsetilsynet i fylkene har vurdert som ” ikke i samsvar med forsvarlig helsehjelp”. Dette har vært begrunnet både i faglige og styringsmessig svikt. Etter helsetilsynets erfaring har enkelthendelser i flere tilfeller sin årsak i manglende styring og ledelse. På denne bakgrunn er det besluttet å gjennomføre tilsyn med fødeinstitusjoner i Helse Nord-Trøndelag HF og ved St Olavs Hospital HF.

Avgrensing og valg av tema for tilsynet er gjort etter en risiko og sårbarhetsvurdering av fagfeltet. Vi har valgt ut prosesser og funksjoner der det er risiko for svikt eller uhell og der konsekvensene av slike hendelser kan være alvorlige for barnet og/eller moren.

Tilsynets tema var

 • Seleksjon av fødende til ulike fødeenheter og for oppfølging
 • Overvåkning og oppfølging
 • Håndtering av akutte situasjoner

Tilsynet ble gjennomført uten fagrevisor, slik at det ble avgrenset mot faglige vurderinger. Tilsynets sentrale fokus lå på styring og ledelse i sin helhet, inklusive læring og forbedring. Helsetilsynet har fokus på om helseforetaket gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedring sikrer at virksomheten ved fødeinstitusjonene er tilrettelagt slik at disse oppfyller krav til forsvarlig virksomhet.

Ut fra avgrensningen av tilsynet vil tilsynsmyndigheten presisere at lov om spesialisthelsetjeneste § 2-2 omhandler krav til forsvarlighet. Det ligger i forsvarlighetskravet at ledere må etablere systemer som i størst mulig grad sikrer at menneskelig svikt ikke skjer. Dersom svikt først skjer, bør systemet fange dette opp for å begrense skadevirkningene og for å unngå at tilsvarende feil skjer igjen.

Kravet om forsvarlighet er således også et krav om forsvarlig organisering av virksomheten. I dette ligger blant annet at det gjennomføres organisatoriske og styringsmessige tiltak som gjør det mulig for helsepersonellet å oppfylle plikten til forsvarlig yrkesutøvelse. Forskrift om internkontroll stiller nærmere krav til virksomhetens systematiske styring og kontinuerlige forbedring.

5. Funn


Avvik 1

Helse Nord-Trøndelag HF har ikke etablert tilstrekkelige styringstiltak for å sikre etterlevelse av myndighetskravene ved fødeavdelingen. Dette gir en økt risiko for svikt i helsetjenesten.

Avviket bygger på følgende myndighetskrav:

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov om spesialisthelsetjenestesloven § 2-2, § 3-2, § 3-10
 • Lov om helsepersonell §§ 39 flg
 • Lov om pasientrettigheter § 3-1, § 3-2
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om pasientjournal

Avviket bygger på følgende:

 • Gyn/Føde avdelingen har utarbeidet virksomhetsplan for 2009. Ansvarlige for ulike tiltak er angitt med initialer. Det er ikke satt inn frister for gjennomføring eller evaluering av tiltakene.
 • Virksomhetsplanen er ikke tilpasset målsettinger gitt i Strategidokument fra Helse Midt-Norge RHF eller målsettinger gitt ved Ledelsens gjennomgang i Helse Nord-Trøndelag HF. Under intervju kom det frem at virksomhetsplanen skulle justeres noe i forhold til særlig Strategidokumentet, uten at dette var en del av overordnet styrt prosess for å sikre helhetlig ledelse ved helseforetaket.
 • Virksomhetsplanen er ikke kjent av alle i avdelingen
 • Helse Nord-Trøndelag HF har hatt flere hendelser ved fødeavdelingen hvor det er påvist svikt i forhold til individ og system (tilsynsaker). Ut fra de enkelte hendelser er det iverksatt ulike kvalitetsforbedrende tiltak uten at disse relateres til overordnet plan/struktur. Helseforetaket har ikke på bakgrunn av hendelsene foretatt en gjennomgående risiko og sårbarhetsanalyse ved fødeavdelingen
 • Det foretas ikke systematisk innhenting av pasienterfaringer ut over tilbakemeldingsskjema som benyttes. Under intervju ble det vist til at tilbakemeldingsskjema ikke ga grunnlag for evaluering av tjenestene eller kvalitetsforbedrende tiltak.
 • Det foreligger ikke kartlegging av kompetansebehov eller plan for kompetansetiltak
 • System for årlig kartlegging/sjekkliste for jordmorfaglig kompetanse har ikke vært i bruk. Manglende etterlevelse var ikke meldt opp til ledelsen. Ledelsen har heller ikke etterspurt kartleggingen.
 • For jordmødrene var det utarbeidet ny sjekkliste. Denne var ukjent for avdelingslederen.
 • Det er ikke foretatt vurderinger/analyser mht i hvilken grad og i hvilket omfang prosedyrer må gjennomgås for å sikre at helsepersonell har nødvendig kunnskap om prosedyrens innhold
 • Det redegjøres for at man over tid ikke har hatt kapasitet til å evaluere og regodkjenne prosedyrene. Dette relateres til at fagutviklingsjordmor har vært fraværende over lengre tid uten at oppgaver lagt til denne funksjonen har vært fanget opp.
 • I funksjonsbeskrivelse for avd jordmor og avd overlege fremkommer ansvar for å etablere og opprettholde gode rutiner for å ivareta kravet om dokumentasjonsplikten. Det er ikke nærmere beskrevet hvordan dette ansvaret skal ivaretas.
 • Funksjonen journalansvarlig ligger til avd overlegen. Det var uklart hva som ligger i denne funksjonen. I praksis hadde avd overlegen/journalansvarlig fokus på legedokumentasjon.
 • Det er ikke etablert systematisk kontroll med at dokumentasjonsplikten ivaretas
 • Verifikasjon viser manglende dokumentasjon av informasjon til eller ønsker fra fødende ved innkomst
 • Under intervju kom det frem at det meldes lite avvik og at det er liten kunnskap om hva avvik er. Avdelingen har en høy terskel for å melde avvik. Avvikslogg for 2008 viser 4 avviksmeldinger fra fødeavdelingen

Kommentar
Helseforetaket skal i henhold til internkontrollplikten sørge for at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll.

For å sikre tilstrekkelig og forsvarlig kompetanse må virksomheter i helsetjenesten foreta kartlegging/analyse av virksomhetens behov for kompetanse. Virksomheten må ha system som sikrer at ansatte til enhver tid har tilstrekkelig kompetanse, herunder oppdatering og vedlikehold av kunnskap. Gyn/fødeavdelingen har de siste måneder iverksatt en rekke tiltak for å styrke kompetansen ved avdelingen. Det er slik tilsynsmyndigheten har fått det redegjort ikke utarbeidet overordnet plan som sikrer samlet kompetanse hos personalet. Foruten generell faglig oppdatering, ligger det også inn under en slik overordnet styring å definere behov for å foreta repeterende gjennomgang av fag, prosedyrer, trening i håndtering av alvorlige situasjoner osv for å sikre oppdatert og omforent kunnskap.

Det overordnede ansvar for journalsystemet påhviler institusjonen, jfr spesialisthelsetjenesteloven § 3-2. Foruten ansvar for å etablere rammebetingelser ( eks EPJ) som gjør det mulig for helsepersonellet å overholde dokumentasjonsplikten, ligger det innenfor dette ansvaret at virksomheten må ha en overordnet styring av hva slags praksis som skal følges i forhold til dokumentasjon av fødselshjelp. Pasientjournalen skal først og fremst være et redskap for å sikre at pasienten får forsvarlig helsehjelp, men har også andre funksjoner. Pasientjournalen vil blant annet være sentral ved eventuell etterfølgende kontroll av den helsehjelp som ble gitt. Det ligger videre innenfor dette ansvaret i samsvar med kravet til internkontroll, at virksomheten må foreta kontroll med at dokumentasjonsplikten ivaretas.

Det er i stilling til avdelingsjordmor og til avdelingsoverlege å etablere og opprettholde gode rutiner for å ivareta kravet om dokumentasjon i elektronisk pasientjournal. Det er ikke beskrevet nærmere hvilke systematiske tiltak som ligger i dette ansvaret. Helse Nord-Trøndelag HF har definert journalansvarlig i funksjon til avdelingsoverlegen. Hvordan funksjonen som journalansvarlig skulle håndteres var imidlertid uklart. Denne var i det vesentligste rettet mot oppfølging av legenes dokumentasjon. Verifikasjon av pasientjournaler viser at det ikke dokumenteres hvilken informasjon som gis den fødende ved innkomst. Det vises til pasientrettighetsloven § 3-2 jfr forskrift om pasientjournal § 8 i).

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

 • Fagutviklingsjordmor og avd overlege har siste måneder arbeidet aktivt med å revidere/lage nye prosedyrer.
 • Det fremkommer under intervju at det er nærhet og tilgjengelighet til faglig veiledning og kollegastøtte.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Helsetilsynet har sett på virksomhetens styringssystem i forhold til kravene i internkontroll­forskriften for sosial- og helsetjenesten. Helseforetakets systematiske styring og kontroll av virksomheten er revidert opp mot fødeavdelingen. Vårt vurderingsgrunnlag er tilsendte dokumentasjon, muntlig og skriftlig informasjon som er tilkommet under tilsynet, samt verifikasjon.

For å ivareta kravet til internkontroll for virksomheten benytter Helse Nord-Trøndelag HF et elektronisk kvalitetssystem – EQS. Dette skal ivareta både administrative og faglige prosedyrer. Ved tidligere tilsyn har vi fått tilbakemeldinger om at EQS har vært vanskelig tilgjengelig og lite brukt. Opplysninger tilkommet under dette tilsynet tilsier at EQS nå er mer brukervennlig og er i aktiv bruk ved den tilsette enheten, særlig i forhold til faglige prosedyrer. Det er likeledes liten kontroll med at prosedyrer blir fulgt, repetert og oppdatert.

Under tilsynet ble det avdekket svakheter i forhold til:

risiko- og sårbarhetsvurderinger for fødeavdelingen

overordnet styring av hva slags praksis som skal følges i forhold til dokumentasjon av fødselshjelp. Det ligger videre innenfor dette ansvart, i samsvar med kravet til internkontroll, at virksomheten må foreta kontroll med at dokumentasjonsplikten ivaretas

kompetanseplanlegging

Helse Nord-Trøndelag HF har en relativt høy frekvens for avviksmeldinger i forhold til andre helseforetak. Det er imidlertid fremlagt statistikk som viser at avviksmeldingene fordeler seg mellom sykehusets ulike enheter med store forskjeller. Tall fremlagt for fødeavdelingen Levanger viser at det for 2008 er meldt fire hendelser til Kvalitetsutvalget. Av disse ble en sendt Helsetilsynet. Hittil for 2009 er det meldt fem hendelser til Kvalitetsutvalget. Av disse er to sendt videre til Helsetilsynet.

Det fremkommer under intervjuet at terskelen for å melde avvik er høy og at det meldes for lite. Referat fra ledelsens gjennomgang mars 2009 setter kvalitetsforbedring mht avvikshåndteringen som klar målsetting (2010). Det er ikke overfor tilsynsmyndigheten redegjort for hvordan målsettingen skal nås, hvilke konkrete tiltak som skal etableres

7. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov om spesialisthelsetjeneste
 • Lov om helsepersonell
 • Lov om pasientrettigheter
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om pasientjournal

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart, funksjonsbeskrivelser for ledelsesnivåer
 • Virksomhetsplan for gyn/føde avdelingen 2009
 • Prosedyre for ass lege
 • Prosedyre for legeoppgaver
 • Aktivitetsplan, ukeplaner, dagsplaner, vaktplaner
 • Div fag prosedyrer
 • Sjekklister for jordmor, barnepleier og leger
 • Introduksjon for nytilsatte, oversikt over gjennomført internundervisning
 • Oversikt over møtestruktur
 • Beleggsrapport 2007 og 2008, statistikk 2007 og 2008
 • Internrevisjonsrapport 2008
 • Prosesskart avviksmeldinger, registrerte medlinger 2008
 • Dokumentasjonsplikt fødeavdelingen (leger), retningslinje PAL/PAJ

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Program og referat fra ledersamling/ledelses gjennomgang 30. mars 2009
 • Prosedyre for kvalitetsrevisjon og risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Oversikt over kvalitetsrevisjoner og ROS 1999-2005
 • Oversikt over kvalitetsrevisjoner og ROS 2008
 • Revisjonsplan 2009
 • Prosedyre for behandling av alvorlige avvikshendelser
 • Prosedyre og sjekkliste for opplæring og oppdatering jordmor
 • Prosedyreoversikt
 • Avvikslogg 2009

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Sør-Trøndelag:

 • Varsel om tilsyn 04.03.2009
 • Svarbrev av 26.03.2009 fra Helse Nord-Trøndelag HF vedlagt dokumentasjon
 • Epost april 2009 for å avklare verifikasjonsgrunnlag og program for tilsynsdager

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Arne Flaat

Adm direktør

x

x

Tor Ivar Stamnes

Kvalitetssjef

x

x

x

Kari Bratland Totsås

Klinikkleder

x

x

x

Ivar Haarstad

Avd overlege

x

x

x

Maria Øyaseter

Ass lege

x

x

x

Dordi Helen Bogfjellmo

Overlege

x

x

x

Anne Marie Bjørås

Jordmor

x

x

x

Ellen Paulsen

Jordmor

x

x

x

Randi Brenne Dreier

Avd.leder

x

x

x

Else Sirum

Avd.jordmor

x

x

x

Solveig Lia

Rådgiver

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder, rådgiver/jurist Mona B Parow
Revisor, seniorrådgiver Ingrid Karin Hegvold
Revisor, rådgiver Bente Kne Haugdal
Revisor, seniorrådgiver Egil Storås