Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder: Oppfølging av hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-5.

Herunder om:

 • Kommunen har et system som sikrer at alle barn/ungdommer som mottar hjelpetiltak har tiltaksplan, og at tiltaksplanen har en struktur og innhold som er i henhold til lovens bestemmelser.
 • Kommunen har et system som sikrer at foreldre og ungdom over 15 år samtykker til frivillig hjelpetiltak etter barnevernlovens bestemmelser.
 • Kommunen har et system som sikrer at hjelpetiltak blir evaluert, og at det blir dokumentert om hjelpen er tjenlig, eller om det er nødvendig med nye tiltak. Vi så videre på om kommunen har et system som fanger opp svikt dersom evaluering ikke blir foretatt.
 • Kommunen har et system som sikrer at man innhenter nødvendig informasjon fra barnet, foreldrene og samarbeidsinstanser før evaluering blir foretatt, og at disse vurderingene blir dokumentert.
 • Kommunen har et system som sikrer at barnet blir snakket med i saker vedrørende hjelpetiltak.

Det ble avdekket 1 avvik ved tilsynet. Avviket lyder:

Barneverntjenesten i Midtre Namdal sikrer ikke en forsvarlig og planmessig oppfølging av hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-5.

Dato: 14.12,2010

Hanne Dyrstad
revisjonsleder

Roar Veiseth
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Flatanger kommune i perioden 31.08.2010 — 05.11.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverntjenesten etter lov om Barnevern § 2-3, 4. ledd

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin intemkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Barneverntjenesten i Flatanger kommune har 30 % stillingsressurs. Flatanger kommune var fra 2004 og til september 2009 en del av den interkommunale barneverntjenesten i Midtre Namdal. Siden september 2009 har ikke tjenesten hatt noe formalisert samarbeid med annen kommunal barneverntjeneste. Tjenesten er lokalisert i kommunehuset i Lauvsnes.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonenomfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 31.08.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 4.11.10.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 5.11.10.

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet var oppfølgning av hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-5. Vårt fokus på tilsynet var derfor om:

 • Kommunen har et system som sikrer at alle barn/ungdommer som mottar hjelpetiltak har tiltaksplan, og at tiltaksplanen har en struktur og innhold som er i henhold til lovens bestemmelser nedtegnet i veileder utgitt av BLD.
 • Kommunen har et system som sikrer at barneverntjenesten holder seg orientert om hvordan det går med foreldrene og barnet
 • Kommunen har et system som sikrer at hjelpetiltak blir evaluert, om det blir dokumentert om hjelpen er tjenlig, eller om det er nødvendig med nye tiltak. Vi så videre på om kommunen har et system som fanger opp svikt der evaluering ikke blir foretatt.
 • Kommunen har et system som sikrer at tilstrekkelig informasjon om barnets totale omsorgssituasjon blir innhentet ved evaluering. Videre så vi på om barneverntjenesten foretar vurderinger av innhentet informasjon, og om vurderingene blir dokumentert.
 • Kommunen har et system som sikrer at barnet blir snakket med i saker vedrørende hjelpetiltak.

5. Funn

Barneverntjenesten i Flatanger sikrer ikke en forsvarlig og planmessig oppfølgning av hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-5.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Barnevernloven § 4-5 hvor det fremgår at "Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for omsorgsovertagelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig"

Barnevernloven § 2-1, 2. ledd hvor det fremgår at "Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov."

Barnevernloven § 6-3 hvor det fremgår at "Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører han eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet." jf barnekonvensjon artikkel 12.

Forskrift om internkontroll for kommunenes oppgaver etter lov om barneverntjenester §§ 4 e, f og g.

Avviket bygger på følgende:

 • Tiltaksplanene mangler gjennomgående en situasjonsbeskrivelse for det aktuelle barn. Ved gjennomgang av dokumentene kom det fram at det ikke alltid foreligger dato for når tiltaksplanen gjelder. Ved gjennomgang av dokumentene kom det fram at det foreligger ikke systematisk bruk av evalueringstidspunkt i planene. Enkelte tiltaksplaner mangler planlagt dato for
 • evaluering, og enkelte av tiltaksplanen har dato for evaluering som i praksis ikke blir fulgt opp. Flere tiltaksplaner har evalueringsdato som ligger svært langt fram i tid. Ved intervju og dokumentgjennomgang kom det frem at barneverntjenesten ikke har
 • et system som sikrer jevnlig evaluering av hjelpetiltak etter barnevernloven. Det manglet rutiner for innhenting av opplysninger og samtaler med barn, familier og samarbeidspartnerebåde ved valg av hjelpetiltak og ved evaluering. Det er ikke i tilstrekkelig grad dokumentert faglige vurderinger fra barnevernet angående tiltakets effekt for det enkelte barn og om tiltaket er tjenlig ut fra satte mål. Vi ser heller ikke dokumenterte vurderinger på om nye tiltak burde vært forsøkt, eller om det er behov for omsorgsovertagelse. Kommunen sikrer ikke at nødvendige og relevante opplysninger og vurderinger fortløpende dokumenteresi oppfølging av hjelpetiltak
 • Tilsynet fant at kommunen ikke i tilstrekkelig grad følger med på om vedtatte tiltak/prosedyrer/retningslinjerer implementerte i barneverntjenesten. Kommunene har ikke et system som fanger opp svikt i oppfølgingen av hjelpetiltak i barneverntjenesten.
 • Kommunen hadde ikke noe system for opplæring av ansatte i forhold til utarbeidelse og anvendelse av tiltaksplaner,

6. Regelverk

 • Barnevernloven § 4-5
 • Barnevernloven § 2-1. 2 ledd
 • Barnevernloven § 6-3
 • Barnekonvensjonen § 12

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Liste over ansatte
 • Organisasjonskartover Flatanger kommune
 • Delegasjonsreglement
 • Gjennomgang av 17 klientmapper

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 17 klientmapper hvor barnet mottok hjelpetiltak
 • Framlagte dokumenter i kommunens internkontroll.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn utsendt 31.08.10
 • Program for dagen sendt pr e-post

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon/StillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Rune Strøm

Rådmann

X

X

X

Liv Brønstad

Helse- og omsorgssjef

X

X

X

Kari Leknes

Barnevernleder

X

X

X

Britt Sætren Kristiansen

Helsesøster

X

X

X

Reidar Lindseth

Ordfører

X

   

Trond Strøm

Leder hovedutvalg

X

 

X

Knut Staven

Medlem i Formannskapet r

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Hanne Dyrstad, Roar Veiseth og Kirsti Myrvang