Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Vern om personlig integritet —Institusjonen skal drives på en slik måte at beboerens personlige integritet blir ivaretatt. Sosialtjenesteloven §§ 7-11,8-4, forskrift av 4. desember 1992 § 5-2

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader ved tilsynet.

Dato 16.11.2010

Hanne Dyrstad
revisjonleder

Thea H Kveinå
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Fossen Rusbehandling A/S i perioden 07.06.2010 - 25.08.2010 - . Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomfører i inneværende år

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Fossen rusbehandling AS er en privat institusjon som ligger i Meråker kommune. Fra å tidligere være en institusjon som ga tjenester etter sosialtjenesteloven har institusjonen i dag avtale med spesialisthelsetjenesten. Fossen gir et tilbud til pasienter som har behov for døgnbehandling. De behandler pasienter med alle typer rusavhengighet. I tillegg kan de behandle personer med tilleggsproblematikk. Institusjonen har vært igjennom en stor omorganisering de siste par årene og har bygget opp sin kompetanse for å rette driften inn mot tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bemanningen er det siste året økt med 10 årsverk. 62 % av de ansatte har høgskoleutdanning. Det er ansatt lege i 75 % stilling og det leies inn tjenester fra psykolog i ca 30 % stilling. Det jobbes for å ansette psykolog fast. Fossen rusbehandling AS har en rammeavtale med Helse Nord RHF på inntil 20 plasser. Øvrige plasser er fristbruddsplasser som selges til de øvrige helseforetak i Norge.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt den 07.06.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 24.08.2010

Intervjuer

4 personer ble intervjuet. I tillegg gjennomførte tilsynet 2 samtaler med beboer/pasienter. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved institusjonen.

Sluttmøte ble avholdt 25.08.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Vern om personlig integritet —Institusjonen skal drives på en slik måte at beboerens personlige integritet blir ivaretatt. Temaet var rettet inn mot å revidere beboeres/pasienters rett til medvirkning. Det er spesielt lagt vekt på beboerens/pasientens mulighet for deltagelse og innflytelse i forhold som gjelder institusjonens daglige rutiner og gjøremål, fritidsaktiviteter og mulighet og for å utøve sitt livssyn. Hjemmel for temaet: Sosialtjenesteloven §§ 7-11 og 8-4, forskrift av 4. desember 1992 § 5-2.

5. Funn

Det ble ikke gitt avvik eller merknader.

6. Regelverk

Hjemmel for temaet: Sosialtjenesteloven §§ 7-11,8-4, forskrift av 4. desember 1992 § 5-2

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Informasjon om institusjonen Informasjonsperm
 • Organisasjonskart
 • Pasientundersøkelse

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Pasientjournaler
 • Referat fra personalmøter
 • Referat fra beboermøter

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn 07.06.2010
 • Informasjon fra Fossen i e-post av 20.08.2010
 • Telefonsamtaler

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Hanne Dyrstad og Thea H Kveinå