Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Oppfølgning av hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-5.

Herunder om:

 • Kommunen har et system som sikrer at alle barn/ungdommer som mottar hjelpetiltak har tiltaksplan, og at tiltaksplanen har en struktur og innhold som er i henhold til veileder i fra BLD.
 • Kommunen har et system som sikrer at foreldre og ungdom over 15 år samtykker til frivillige hjelpetiltak.
 • Kommunen har et system som sikrer at hjelpetiltak blir evaluert, og at det blir dokumentert om hjelpen er tjenelig eller om det er nødvendig med nye tiltak. Vi så videre på om kommunen har et system som fanger opp svikt, der evaluering ikke blir foretatt.
 • Kommunen har et system som sikrer at man innhenter nødvendig informasjon fra barnet, foreldrene og samarbeidsinstanser før evaluering blir foretatt, og at disse vurderingene blir dokumentert.
 • Kommunen har et system som sikrer at barnet blir snakket med i saker vedrørende hjelpetiltak.

Det ble avdekket 1 avvik ved tilsynet.

Avviket lyder:

Barneverntjenesten i Midtre Namdal sikrer ikke en forsvarlig og planmessig oppfølgning av hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-5.

Dato: 26.11.10

Hanne Dyrstad
revisjonsleder

Kirsti Myrvang
revisor

 

Roar Veiseth
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Midtre Namdal barneverntjeneste i perioden 31.08.2010-19.10.10. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverntjenesten etter lov om barnevern § 2-3 3. ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i

lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Midtre Namdal barneverntjeneste består av kommunene Overhalla, Namdalseid, Fosnes og Namsos. Namsos kommune har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i barneverntjenesten utenom barnevernleder som har samkommunen som sin arbeidsgiver. Administrasjonsleder for samkommunen er pr dags dato rådmannen i Namsos kommune. Det opplyses at man bytter årlig på hvem som skal være administrasjonsleder i samkommunen mellom de aktuelle kommunene.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 31.08.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 18.10.10.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 19.10.10.

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet var oppfølgning av hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-5. Vårt fokus på tilsynet var derfor om

 • Kommunen har et system som sikrer at alle barn/ungdommer som mottar hjelpetiltak har tiltaksplan, og at tiltaksplanen har en struktur og innhold som er i henhold til veileder i fra BLD.
 • Kommunen har et system som sikrer at foreldre og ungdom over 15 år samtykker til frivillige hjelpetiltak.
 • Kommunen har et system som sikrer at hjelpetiltak blir evaluert, og at det blir dokumentert om hjelpen er tjenelig eller om det er nødvendig med nye tiltak. Vi så videre på om kommunen har et system som fanger opp svikt, der evaluering ikke blir foretatt.
 • Kommunen har et system som sikrer at man innhenter nødvendig informasjon fra barnet, foreldrene og samarbeidsinstanser før evaluering blir foretatt, og at disse vurderingene blir dokumentert.
 • Kommunen har et system som sikrer at barnet blir snakket med i saker vedrørende hjelpetiltak.

5. Funn

Avvik 1:

Barnevemtjenesten i Midtre Namdal sikrer ikke en forsvarlig og planmessig oppfølgning av hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-5.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Barnevernloven § 4-5 hvor det fremgår at "Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. Barneverntjenesten skal holde seg orientert om hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere om hjelpa er tjenelig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er nødvendig med omsorgsovertagelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig"

Barnevernloven§ 2-1 2. ledd hvor det fremgår at "Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov "

Barnevernloven § 6-3 hvor det fremgår at "Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører han eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. jf barnekonvensjon artikkel 12.

Forskrift om internkontroll for kommunenes oppgaver etter lov om barneverntjenester §§ 4 e, f og g.

Avviket bygger på følgende:

 • Gjennom intervju og dokumentgranskning kom det frem at flere av barna/ungdommene som mottok hjelpetiltak ikke hadde tiltaksplaner. Tiltaksplanene manglet også gjennomgående en situasjonsbeskrivelse.
 • Ved intervju og dokumentgjennomgang kom det frem at barneverntjenesten ikke har et system som sikrer en jevnlig evaluering av hjelpetiltak. Den hadde heller ingen rutiner for å innhente tilstrekkelig informasjon om barnets totale omsorgssituasjon før evaluering ble foretatt.

Kommentar:
Vi fant ikke at kommunen hadde rutiner for å innhente opplysninger i fra samarbeidsinstanser ved evaluering. Vi tenker her på besøkshjem, støttekontakt, helsestasjon, skole, PPT etc. Tilsynet fant ikke at barnevernets faglige vurdering om hvorvidt tiltaket hadde effekt evt om det skulle prøves nye tiltak, eller om det var grunnlag for omsorgsovertagelse var dokumentert. Vi fant heller ingen dokumentasjon på at barneverntjenesten hadde snakket med barn under 15 år. I de tiltaksplanene vi fant var det skrevet dato for evaluering, men tilsynet fant ikke noen dokumentasjon på at evalueringen var foretatt verken i journal eller i referat fra ulike møter.

Barneverntjenesten hadde et elektronisk avvikssystem, men dette var ikke kjent av de ansatte og var ikke i bruk.

Barneverntjenesten hadde ikke noe system for opplæring av ansatte i forhold til å skrive tiltaksplaner.

6. Regelverk

 • Barnevernloven § 4-5
 • Barnevernloven § 2-1. 2 ledd
 • Barnevernloven § 6-3
 • Barnekonvensjonen § 12

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Ansatte liste
 • Forskrift til vedtekt om interkommunalt samarbeid
 • Redegjørelse i fra barnevernleder.
 • Organisasjonskart over Midtre Namdal Samkommune
 • Samkommunestyrets delegasjonsvedtak

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Det ble gjennomgått 18 klientmapper hvor barnet/ungdommen mottok hjelpetiltak.
 • Bvpro(journal) ble gjennomgått

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel ble utsendt 31.08.2010
 • Program for dagen ble sendt pr mail den 11.10.2010

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Aina Tetlien Sellæg

Tiltakskonsulentr

X

X

X

Kristin Sandnes

Barnevernkonsulent

X

   

Anne K Melgård

Barnevernkonsulent

X

X

 

Lise Berre

Sekretær

X

 

X

Toril Bergin

Barnevernkonsulent

X

 

X

Heidi H. Nysæther

Tiltakskonsulent

X

 

X

Mari L. Breistra

Barnevernkonsulent

X

 

X

Randi Torset

Barnevernkonsulent

X

 

X

Tone M. Refsnes

Barnevernkonsulent stedfortreder

X

X

X

Helene K. B Johansen

Barnevernkonsulent

X

 

X

Marianne Bragstad

Barnevernkonsulent

X

X

X

Karin Bergstrøm

Barnevernleder

X

X

X

Tor Brenne

Ass. Administrasjonssjef MNS

X

X

X

Karen Hasselvold

Leder for komiteen Helse, barn og velferd

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Kirsti Myrvang, Roar Veiseth og Hanne Dyrstad