Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Tvangsbegrepet i sosialtjenesteloven § 4A-2
 • Kommunens egenkontroll med meldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner etter sosialtjenesteloven § 4A-5, tredje ledd bokstav a.

Det ble under revisjonen funnet 1 avvik.

Dato: 20.12.2010

Thea Hennie Kveinå
revisjonsleder

Paul Andre Andersson
revisor

 

Sigbjørn Holst
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Namdalseid kommune i perioden 07.12.2010 – 08.12.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Namdalseid kommune har et bofellesskap med 2 boenheter ved Namdalseid helsetun — Kløvertun bofellesskap. Bofellesskapet har tilknyttet egen heldøgns bemanning. Leder av Kløvertun bofellesskap har også ansvar for tjenesteyting til hjemmeboende brukere med psykisk utviklingshemming.

Namdalseid kommune har 13 psykisk utviklingshemmede med tiltak etter lov om sosiale tjenester § 4-2. Kommunen har ingen vedtak etter lov om sosiale tjenester kap. 4A. og det foreligger ikke meldinger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner 2009-2010.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 13.10.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 07.12.10.

Verifikasjoner

Det ble gjennomført befaring ved Kløvertun bofellesskap. Gjennomgang av mapper/enkeltvedtak.

Gjennomgang av journaler. Intervju med tjenesteytere.

Intervjuer

8 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 08.12.10.

4. Hva tilsynet omfattet

Område 1: Tvangsbegrepet i sosialtjenesteloven § 4A-2

Område 2: Kommunens egenkontroll med meldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner etter sosialtjenesteloven § 4A-5, tredje ledd bokstav a.

5. Funn

Avvik 1:

Namdalseid kommune sikrer ikke at tvangsbegrepet er kjent for alle i organisasjonen. Dette er et avvik fra følgende myndighetskrav: Sosialtjenesteloven §§ 2-3, 4A-4 og 4A-5

Avviket bygger på følgende funn:

 • Det benyttes tvang og makt som ikke er rapportert med meldinger.
 • Ved tvilstilfeller skal tiltak behandles som tvang og makt.
 • Det er ikke opplæringsplaner som bygger på tjenestens konkrete behov.
 • Det er ikke rutiner som beskriver hvordan man skal jobbe faglig i vanskelige situasjoner. Det fremkommer ulik tolkning av lovens definisjon av tvang og makt.

6. Regelverk

 • Sosialtjenesteloven
 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Kommunehelsetjenesteloven
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Organisasjonskart helse-og omsorgstjenesten
 • Døgnrytmeplan Kløvertun bofellesskap
 • Oversikt over arbeidet med individuelle planer
 • Bemanningsplaner ved Kløvertun bofelleskap
 • Rutiner for tjenesteytingen til brukere med særskilte behov
 • Oversikt over tjenesteyter og deres kompetanse
 • Oversikt over brukere med psykisk utviklingshemming
 •  Utfyllende opplysninger organisering, ansvar og oppgaver

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Vedtak på tjenester etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven
 • Individuelle planer
 • Rutinebeskrivelser
 • Prosedyrer i pasientjournal —Profil
 • Protokoll for bruk av tvang
 • Referat fra personalmøter Beboerpermer

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn 13.10.10.
 • Brev av 29.11.10 fra Namdalseid kommune

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Tore Brønstad

Rådgiver i Rådmannens stab

x

x

x

Endre Mølsleth

Ass.omsorgsjef

x

 

x

Trine Helbostad Sæter

Gruppeleder

x

x

x

Marit Hatland

Enhetsleder

x

 

x

Oddgeir Derås

Miljøarbeider

x

 

x

Marit Moe Lie

Miljøarbeider

 

x

 

Maren Brørs Brattberg

Miljøarbeider

 

x

 

Kari Britt Flenstad

Miljøarbeider

 

x

 

Britt Brørs

Miljøarbeider

 

x

 

Roar Pedersen

Rådmann

 

x

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Thea Hennie Kveinå

Paul Andre Andersson

Sigbjørn Holst