Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Tvangsbegrepet i sosialtjenesteloven § 4A-2
 • Kommunens egenkontroll med meldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner etter sosialtjenesteloven § 4A-5, tredje ledd bokstav a.

Thea Hennie Kveinå
revisjonsleder 

Paul Andre Andersson
revisor 

 

Sigbjørn Holst
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Nærøy kommune i perioden 08.12.10 — 09.12.10. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Nærøy kommune har organisert tjenester for psykisk utviklingshemmede i egen avdeling, TPU — Tiltak psykisk utviklingshemmede. Tjenesten omfatter to bofellesskap, Bjørkåsvegen og Tverrvegen bofellesskap med hver sin fagleder. Kommunen gir tjenester til 10 personer som har et bo og omsorgstilbud ved bofellesskap og utfører tjenester til 14 personer i egne leiligheter. Det bemerkes at det også gis tjenester til psykisk utviklingshemmede som er hjemmeboende.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 13.10.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 08.12.10.

Verifikasjoner

Det ble gjennomført befaring i tjenesten. Gjennomgang av mapper/enkeltvedtak. Gjennomgang av journaler, både på papir og i Profil. Intervju med tjenesteytere.

Intervjuer

Følgende personer ble intervjuet: Arnt Wendelbo Karin Gustavsson Gullborg Kristiansen Linda M. Brøndbo Anne M. Holand Oddbjørg Sakshaug Gudny Norheim

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 09.12.10.

4. Hva tilsynet omfattet

Område 1: Tvangsbegrepet i sosialtjenesteloven § 4A-2

Område 2: Kommunens egenkontroll med meldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner etter sosialtjenesteloven § 4A-5, tredje ledd bokstav a.

5. Funn

Det ble under tilsynet avdekket et avvik.

Avvik 1:

Nærøy kommune sikrer ikke at tvangsbegrepet er kjent i organisasjonen. Dette er et avvik fra følgende myndighetskrav: Sosialtjenesteloven §§ 2-3, 4A-4 og 4A-5 Avviket begrunnes med følgende: Rutinebeskrivelse med bruk av tvang og makt som kommunen ikke definerer som bruk av tvang og makt Ingen skriftlige rutiner for håndtering og definering av bruk av tvang og makt ved

Skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner Ingen systematisk opplæring i bruk av tvang og makt Avvikshåndtering ved bruk av tvang og makt mangler Det fremkommer bruk av tvang og makt der det ikke er fattet vedtak, og som ikke blir håndtert ved avvikssystemet

6. Regelverk

 • Sosialtjenesteloven
 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Kommunehelsetjenesteloven
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Organisasjonskart:
  -sentraladm.
  -helse-og sosialavdelingen
  -Tiltak for Psykisk utviklingshemmede
 • Oversikt over ansatte innenfor TPU
 • Info om TPU på Nærøy kommunes hjemmeside
 • Kopi av vedtak vedr. organisering av Helse- og sosialtjenesten / oppretting av brukerkontor fra 1.1.2010.
 • Oversikt over personer med diagnose psykisk utviklingshemmet som bor i egne leiligheter, bofellesskap eller institusjon

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Vedtak på tjenester etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven
 • Individuelle planer
 • Rutinebeskrivelser
 • Prosedyrer i pasientjournal —Profil
 • Protokoll for bruk av tvang
 • Referat fra personalmøter Beboerpermer

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn 13.10.10.
 • Brev av 29.11.10 og 30.11.10 fra Nærøy kommune.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Arnt Wendelbo

Rådmann

x

x

x

Marit Pedersen

Helse og soialsjef

x

 

x

Karin Gustavson

Enhetsleder

x

x

x

Sissel Martiniussen

Fagleder

x

 

x

Tove Paulsen

Fagleder

x

 

x

Gullborg Kristiansen

Miljøarbeider

 

x

 

Linda M. Brøndbo

Miljøterapeut

 

x

 

Anne M. Holan

Miljøterapeut

 

x

 

Oddbjørg Sakshaug

Miljøarbeider

 

x

 

Anne M. Holan

Gudny Norheim

 

x

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Thea Hennie Kveinå Paul Andre Andersson Sigbjørn Holst