Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Tvangsbegrepet i sosialtjenesteloven § 4A-2

Kommunens egenkontroll med meldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner etter sosialtjenesteloven § 4A-5, tredje ledd bokstav a.

Det er ikke funnet avvik ved revisjonen. Det er gitt en merknad.

Dato: 20.12.10

Thea Hennie Kveinå Paul Andre Andersson Sigbjørn Holst revisjonsleder revisor revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Vikna kommune i perioden 09.12.2010 — 10.12.2010.Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift,men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Vikna kommune er en liten kommune, men har mange psykisk utviklingshemmede. Tjenestene overfor personer med psykisk utviklingshemming er lokalisert rundt Namdalstunet med ulike boenheter og det er tre fagansvarlige ledere for tjenestene. Grunnet råte i en av boenhetene -09, ble 4 tjenestemottakere flyttet inn i små brakker(Kroken).

Vikna kommune har tidligere år arbeidet systematisk for å gi sine tjenestemottakere et faglig forsvarlig tjenestetilbud. Kommunen har vært bevisst begrepet tvang og makt og hva dette innebærer. Den har jobber aktivt for å forebygge unødig bruk av tvang og makt.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonenomfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarselble utsendt 13.10.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 09.12.10.

Verifikasjoner

Det ble gjennomført befaring ved Kløvertun bofellesskap. Gjennomgang av mapper/enkeltvedtak.

Gjennomgang av journaler. Intervju med tjenesteytere. Gjennomgang av ulike permer. Viser til: Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket.

Intervjuer 10 personer ble intervjuet:

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved bofellesskap.

Sluttmøte ble avholdt 10.12.10.

4. Hva tilsynet omfattet

Område 1: Tvangsbegrepet i sosialtjenesteloven § 4A-2

Område 2: Kommunens egenkontroll med meldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner etter sosialtjenesteloven § 4A-5, tredje ledd bokstav a.

5. Funn

Merknad:

Kommunen bør jevnlig oppdatere og ha gjennomgang av rutiner og prosedyrer.

6. Regelverk

Sosialtjenesteloven Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten Kommunehelsetjenesteloven Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisering av tiltak for funksjonshemmede
 • Aktuelle prosedyrer
 • Oversikt over arbeidet med individuelle planer
 • Oversikt over tjenesteyter og deres kompetanse
 • Oversikt over utviklingshemmede
 • Oversikt over utviklingshemmede 2
 • Oversikt over utviklingshemmede 3

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Voldsskjema
 • Kvalitetssystem
 • Rutinepermer
 • Informasjonsperm
 • Personalperm
 • HMS-perm
 • Avviksperm
 • Vold-trusler—tvang/makt perm
 • Individuelle planer
 • Referat fra møter
 • Beskjedbok

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn av 13.10.10
 • Anmodning om utsettelse fra Rådmann Roy Harald Ottesen 25.10.10
 • Svar på anmodning om utsettelse 10.11.10
 • Tilbakemelding fra Rådmann Roy Ottesen 12.11.10
 • Dokumentasjon fra Vikna kommune 25.11.10

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.  

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Roy Ottesen

Rådmann

X

X

X

Torgunn Sinkaberg

  X

X

X

Tove Paulsen

  X

 

X

Ranveig Kristiansen

    X  

Per Ivar Holm

    X

 

Inger Husby

    X

 

Inger Lise Langøien

    X

 

Svanhild Gaasvær

    X

 

Tove Paulsen

    X

 

Nina Hestø

    X

 

Eli Ludvigsen

    X

 

Torunn Holm

  X

 

 

Nina Larsen

  X

 

 

Laila Hansen

  X

 

 

Fra tilsynsmyndighetene dltok:
Thea Hennie Kveinå, Paul Andre Andersson, Sigbjørn Holst.